جهت‌یابی بورس در پایان بهار


مدیریت صنعتی (دانشگاه تهران)

تعیین استراتژی پاسخ به ریسک در مدیریت ریسک به وسیله تکنیک ANP (مطالعه موردی: پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی) (مقاله علمی وزارت علوم)

 1. حوزه‌های تخصصیمدیریتمدیریت بازرگانیمدیریت بیمهمدیریت ریسک و بیمه
 2. حوزه‌های تخصصیمدیریتمدیریت صنعتیتحقیق در عملیاتبرنامه ریزی غیر خطی

امروزه مدیریت ریسک راهکاری مناسب در مدیریت پروژه به منظور مقابله با ریسکها و حوادثی که ممکن است در یک پروژه صنعتی رخ دهد، در نظر گرفته میشود. فرآیند مدیریت ریسک، فرآیندی است که قادر است ریسکها را شناسایی، تحلیل و همچنین راهبردهایی به منظور کاهش اثرهای ریسک تعیین کند. همچنین، اکثر مدیران در هنگام تصمیم گیری، به خصوص زمانی که قرار است از بین چند راه حل برای یک مسئله یکی را انتخاب کنند، دچار چالش میشوند . در مدیریت ریسک در مرحله پاسخ گویی به ریسک نیز یک مسئله تصمیم-گیری وجود دارد، یعنی انتخاب یک راهبرد از بین چند راهبرد پاسخ مربوط به یک ریسک. در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از تکنیکANP ،که به عنوان یکی از تکنیکهای تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) شناخته میشود، به بررسی این موضوع پرداخته شود. در این پژوهش ابتدا اصلیترین ریسک پروژه از طریق پرسشنامه تعیین شده است. سپس استراتژیهای پاسخ برای مهم ترین ریسک بحرانی، مشخص و در نهایت با کمک از پژوهش های پیشین و همچنین تکنیک گروه اسمی، مدل تصمیم گیری تهیه و از طریق مقایسات زوجی، بهترین استراتژی برای مهم ترین ریسک در پروژه توسعه میدان نفتیآزادگان شمالی انتخاب شده است.

تدوین استراتژی تحقیق و توسعه با استفاده از گسترش عملکرد کیفی تکنولوژی: رویکرد کشش بازار (مقاله علمی وزارت علوم)

 • حوزه‌های تخصصیمدیریتمدیریت استراتژیکتدوین استراتژی

یکی از مشکلات شرکت های داخلی، نبود استراتژی تحقیق و توسعه برای مدیریت انتقال تکنولوژی در پروژه های طراحی محصول است. بنابراین این مقاله به دنبال ارایه روشی جهت تدوین استراتژی تحقیق و توسعه به منظور شناسایی تکنولوژیهای همسو با نیاز مشتری و ارایه راهکاری جهت اکتساب تکنولوژیهای مورد نیاز شرکت ها است. بدین منظور، شاخص های مؤثر جهت تدوین استراتژی تحقیق و توسعه شناسایی شدند؛ و با اختصاص دادن محورهایی به هر یک از مؤلفه ها، چارچوبی جهت تدوین استراتژی تحقیق و توسعه با رویکرد کشش بازار طراحی شده است . با رسم نقشه تکنولوژی بر اساس ارزیابی ابعاد خارجی و داخلی توسط تکنیک گسترش عملکرد کیفی تکنولوژی و مدل مدیریت نیازمندیهای تکنولوژی، ضمن مشخص نمودن وضعیت تکنولوژیکی شرکت در هر تکنولوژی (نقاط قوت و ضعف)، تکنولوژیهای کلیدی شرکت و همچنین موقعیت رقابتی هر تکنولوژی (فرصت ها و تهدیدات)، شناسایی خواهد شد. روش شناسی فوق برای اعتبار سنجی، در شرکت صنایع دریایی ایران(صدرا) جهت تدوین استراتژی تحقیق و توسعه در طراحی و ساخت بدنه کشتی آفراماکس اجرا شده است.

ارایهی روشی برای ارزیابی و رتبه بندی چشم انداز سازمان ها با استفاده از پژوهش آمیخته (مقاله علمی وزارت علوم)

 • حوزه‌های تخصصیمدیریتمدیریت صنعتیتحقیق در عملیاتپژوهش عملیاتی

چشم انداز نقطه آغازین در سلسله مراتب اهداف سازمانی است یک چشم انداز مؤثر میتواند پلی بین حال و آینده باشد و وجود آن برای تدوین استراتژی ضروری است. ترسیم و تدوین چشم انداز مناسب از وظایف مهم رهبران و از ارکان برنامه ریزی استراتژیک در سازمان ها قلمداد میشود. از آن جا که در بررسی ادبیات موضوع، پژوهشی که شاخص های ارزیابی چشم انداز را جمع آوری و دسته بندی نموده و بر اساس آن روشی برای رتبه بندی ارایه داده باشد، یافت نشد؛ علاوه برآن پاسخ گویی به کلیه اهداف این پژوهش صرفاً با بهکارگیری یک تکنیک کمّی میسر نبوده، این مقاله با روش پژوهش آمیخته به انجام رسیده است. در حقیقت با ترکیب روش کیفی «مصاحبه گروه های کانونی» و روش کمّی «درجه امکان خاکستری» که از تکنیکهای نوین تصمیم گیری و ارزیابی ریاضیاتی داده های مبهم و غیر قطعی است، روشی برای ارزیابی و رتبه بندی چشم انداز سازمان ها ارایه شده است. در پایان برای ارایه کاربردی از روش ارایه شده در این مقاله، چشم انداز سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با چهار سازمان رسانه ای مطرح دنیا ارزیابی و رتبه بندی شده است.

مدل سنجش و تحلیل نیاز سازمان های تولیدی به چابک شدن با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چند شاخصه و رویکرد فازی (مقاله علمی وزارت علوم)

 • حوزه‌های تخصصیمدیریتمدیریت صنعتیتحقیق در عملیاتبرنامه ریزی چند معیاره

سازمان های تولیدی معاصر با چالش هایی از دو سو مواجه هستند. از یک سو، فلسفه ها و تکنولوژیهای تولیدی جدید برای منسوخ کردن فلسفه ها و تکنولوژیهای تولیدی موجود ظاهر شده اند. از سوی دیگر، مشتریان امروز با تقاضای محصولات و خدمات جدید در یک دوره زمانی کوتاه مدت پیشاپیش جسور و مهاجم تر شده اند. از این رو، سازمان های تولیدی امروز به منظور تأمین چالش های هجوم آورده از هر دو سو نیاز دارند که بر حسب موقعیت های رقابتی پیرامون به سرعت عمل کنند. بنابراین در طی چند دهه گذشته، صحنه تولید به سمت نوع نسبتاً جدیدی از پارادایم تولید تحت نام ""تولید چابک"" جهتیابی کرده است. اما یک سؤال وجود دارد که آیا چابک سازی یک سازمان، یک ضرورت اجتناب ناپذیر فعالیت و رقابت در عرصه اقتصاد جهانی است. در این مقاله، با استفاده از چارچوب مفهومی تحلیل نیاز به چابکی، یک مدل فازی ارایه شده است که از مفهوم فازی در فرآیند سنجش و تحلیل نیاز به چابکی و نیز مدل های تصمیم گیری چند شاخصه استفاده شده است.

مدل پویای چند هدفه تحلیل پوششی داده های فازی (مقاله علمی وزارت علوم)

 • حوزه‌های تخصصیمدیریتمدیریت صنعتیتحقیق در عملیاتبرنامه ریزی چند معیاره

تحلیل پوششی داده ها (DEA) ابزاری قدرتمند مدیریتی به منظور ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیرنده است. امروزه جهت‌یابی بورس در پایان بهار استفاده از مدل های DEA چند هدفه به منظور ارزیابی جنبه های مختلف عملکردی اعم از جنبه های کمی و کیفی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اما این مدل ها در فضای ایستا ارایه شده اند. در این مقاله سعی بر آن است تا مدل های DEA چند هدفه در فضای پویای فازی ارایه شود تا بتوان تغییرات داده ها در طول دوره ارزیابی را در مدل های DEA اعمال نمود. در این مقاله به منظور ارزیابی نتایج مدل یک مثال برای مقایسه نتایج مدل پیشنهادی با مدل اصلی DEA ارایه شده است. نتایج اجرای مدل پیشنهادی نشان میدهد، علاوه بر کاهش زمان اجرای مدل و تعیین هم زمان امتیاز کارایی کلیهی واحدها، توان افتراق مدل بهبود یافته است.

تحلیلی بر نوآوری در صنعت خودروسازی؛ با کاربرد مدلیابی معادلات ساختاری (SEM) (مقاله علمی وزارت علوم)

 1. حوزه‌های تخصصیمدیریتمدیریت صنعتیمدیریت کیفیت جامعتحلیل آماری
 2. حوزه‌های تخصصیمدیریتگروههای ویژهتاریخچه، آموزش و روش تحقیق در علم مدیریت

هدف این مطالعه، ارایه الگویی به منظور اندازه گیری و تحلیل بر نوآوری در صنعت خودروسازی است. این تحلیل، سه حوزه نوآوری فردی، سازمانی و ماهیت و قوت نوآوری در وضعیت موجود را در بر میگیرد. انتخاب نمونه ها به صورت نمونه گیری تصادفی در دو سازمان طراحی و توسعه محصولات جدید (NPD) و سازمان تحقیق، طراحی و تولید موتور (IPCO ) ایران خودرو صورت گرفت. بر اساس مقدار بارهای عاملی و نحوهی بارگیری مؤلفه ها بر عوامل، در رابطه با هریک از ابعاد سه حوزه مذکور در نوآوری، عوامل مکنون استخراج و نام گذاری شد. اعتبار مدل های مفهومی استخراج شده در رابطه با هریک از عوامل تحلیل نوآوری، از طریق تحلیل مسیر جهت‌یابی بورس در پایان بهار و تحلیل عاملی تأییدی ارزیابی شد. نتایج حاکی از تأیید روابط علی بین مؤلفه ها و عوامل مکنون است. در نهایت 7 مدل علی شامل 6 مدل مفهومی از روابط بین مؤلفه های مشهود و عوامل مکنون و مدل جامع استخراج و بر مبنای شاخص های مختلف برازندگی تأیید شد.

ارایه مدلی برای تعیین سطح تعهد و پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر (بررسی موردی در تأمینکنندگان شرکت سازه گستر سایپا) (مقاله علمی وزارت علوم)

 • حوزه‌های تخصصیمدیریتمدیریت صنعتیمدیریت کیفیت جامع

مدیریت کیفیت فراگیر راهکاری است که بسیاری از سازمان ها برای بقا خود در عرصه رقابت برگزیده اند. مدیران سازمان ها نیازمند کسب اطلاع در خصوص سطح TQM در سازمان هایشان هستند. هرچند میزان استقرار مدیریت کیفیت فراگیر تا حدودی زیادی میتواند نشان دهنده جایگاه و سطح سازمان در پذیرش این نگرش باشد، اما باید توجه داشت که فقط نهادینه شدن مدیریت کیفیت فراگیر به عنوان یک عادت سازمانی است که میتواند حضور مداوم و موفق سازمان ها در این نگرش را تضمین کند. بنابراین فارغ از میزان اجرای مدیریت کیفیت فراگیر، میزان پذیرش آن به عنوان یک عادت سازمانی اهمیت فراوانی خواهد داشت. در این پژوهش تلاش شده است تا به منظور سنجش میزان پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان ها به عنوان یک عادت سازمانی، مدلی ارایه شود. در این مقاله پرسشنامه ای تهیه شده و در بین تأمینکنندگان شرکت سازه گستر سایپا توزیع شده است و مدل پیشنهادی مورد تحلیل قرار گرفته است. با مقایسه نتایج اجرای این مدل در این زنجیره و اطلاعاتی که از قبل در این زنجیره وجود داشته است، اعتبار مدل مورد بررسی قرار گرفته وتصویر جدیدی از وضعیت زنجیره جهت‌یابی بورس در پایان بهار تأمین این شرکت ارایه شده است.

پیش بینی ورشکستگی مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (مقاله علمی وزارت علوم)

 1. حوزه‌های تخصصیمدیریتمدیریت دانش و ITسیستمهای خبره
 2. حوزه‌های تخصصیمدیریتمدیریت مالی – حسابداریحسابداری مالی

هدف اصلی این مقاله پیش بینی ورشکستگی مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران به وسیلهی شبکه های عصبی مصنوعی است. مقادیر میانگین مربوط به نسبت های مالی کلیدی در پژوهش های صورت گرفته در پیشینه موضوع به عنوان ورودی شبکه های عصبی انتخاب شده اند. شبکه عصبی بهکار گرفته شده در این مقاله از نوع پرسپترون چند لایه است که به روش الگوریتم پس انتشار خطا آموزش دیده اند و شامل شبکه عصبی پیش خور سه لایه با ترکیب (1 : 4 : 5) در آرایش نرون های ورودی، میانی و خروجی است. نمونه مورد نظر شامل دو گروه شرکت های ورشکسته و غیر ورشکسته است. گروه ورشکسته بر مبنای ماده 141 قاتون تجارت طی سال های 1378 لغایت 1385 انتخاب شده اند و گروه غیرورشکسته نیز به صورت تصادفی انتخاب شده اند. مجموعه ای مساوی از داده های فوق با استفاده از شبکه های عصبی و تحلیل تمایزی چندگانه مورد تحلیل قرار گرفتند. مقایسه توانمندی پیش بینیهای شبکه عصبی و تحلیل تمایزی چندگانه نیز ارایه شده است. همچنین صحت پیش بینی شبکه های عصبی با استفاده از نمودار ROC ارائه شده است. نتایج نشان دادند که تفاوت معناداری بین MDA و ANN وجود دارد. همچنین طبق نتایج کم بودن خطای نوع اول بر خطای نوع دوم پیش بینی اولویت دارد.

کاربرد تصمیم گیری چند معیاره خاکستری در ارزیابی عملکرد شرکت ها (مقاله علمی وزارت علوم)

 • حوزه‌های تخصصیمدیریتمدیریت صنعتیتحقیق در عملیاتبرنامه ریزی چند معیاره

رشد سریع فنی و اقتصادی در چند دهه گذشته، زندگی بشر را تغییر داده است و جامعه پیشرفته تکنولوژی را با مسائل تصمیم گیری پیچیده ای مواجه کرده است. این مشکلات معیارها یا اهداف متضاد یا متناقضی از قبیل هزینه، قابلیت اطمینان، عملکرد، ایمنی و بهره وری را معرفی نموده است. به طورکلی اطلاعات ترجیحی گزینه ها و معیارها به صورت قضاوت های تصمیم گیرندگان ارایه میشود و قضاوت ها هم نامعین بوده و نمیتواند به صورت اعداد قطعی ارایه شود. در این مقاله به منظور حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره در شرایط نامعین، یک مدل بر مبنای نظریه سیستم خاکستری شامل تحلیل نسبی و اعداد خاکستری پیشنهاد شده است و همچنین از آنتروپی شانون به منظور وزن دهی معیارها استفاده شده است. در نهایت مدل پیشنهای نیز به منظور رتبه بندی شد که در سرمایه گذاری و مادر تخصصی در بازار بورس ایران استفاده شده است و توانمندی و قابلیت استفاده آن مورد ارزیابی قرار گرفته است.

بررسی تأثیر انتقال تکنولوژی بر عملکرد رقابتی بنگاه: موردکاوی شرکت های قطعه ساز ایرانی تولید کننده قطعات خودرو تندر 90 (مقاله علمی وزارت علوم)

 • حوزه‌های تخصصیمدیریتمدیریت صنعتیمدیریت تکنولوژیانتقال تکنولوژی

توسعه توانمندیهای تکنولوژیکی از روش های مؤثر در ارتقاء عملکرد رقابتی بنگاه ها است. انتقال مناسب تکنولوژی کمک میکند تا بنگاه ها در زمان کوتاه تری در مقایسه با توسعه درونی تکنولوژی، موقعیت رقابتی خود را در صنعت تقویت نمایند. موفقیت پروژه های انتقال تکنولوژی در بنگاه ها را میتوان بر اساس شاخص های متنوعی مانند ارتقاء عملکرد رقابتی بنگاه به واسطه انتقال تکنولوژی مورد سنجش قرار داد. این جهت‌یابی بورس در پایان بهار پژوهش با هدف ارزیابی تأثیر انتقال تکنولوژی تولید خودرو تندر90 بر عملکرد رقابتی قطعه سازان ایرانی با استفاده از مدل معادلات ساختاری به انجام رسیده است. بر اساس یافته های تحقیق، انتقال تکنولوژی اثر مستقیمی بر عملکرد رقابتی شرکت های فعال در پروژه تولید خودرو تندر90 داشته است و به افزایش کیفیت و کاهش هزینه تولید منجر شده است و از سوی دیگر در فرآیند انتقال تکنولوژی توجه بنگاه ها بیشتر بر ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری تکنولوژی متمرکز بوده است.

ارسال 4 ماهواره‌ جهت‌یابی به فضا از سوی اروپا

موشک آریان 5 در هفتاد و پنجمین ماموریت موفقیت‌آمیز خود، چهارماهواره با کاربردهای ناوبری، مکان‌یابی و زمان سنجی موسوم به گالیله را در مدار قرار داد.

پرتاب این موشک در روز پنجشنبه 17 نوامبر(27 آبان) از پایگاه فضایی اروپا در سواحل شمال‌شرقی آمریکای جنوبی انجام شده است.در پرتاب این موشک به جای استفاده از سیستم برودتی معمول از سیستم سوخت ذخیره ای استفاده شده است.هر کدام از این ماهواره‌ها حدود 716 کیلیوگرم وزن دارند و حدودا چهار ساعت پس از پرتاب موشک از بدنه آن جدا شده و در مدار قرار می‌گیرند.

پس از پایان عملیات پرتاب، پایگاه پرتاب آریان اسپیس اعلام کرد هر چهار ماهواره در مدار 22 هزار و 900 کیلومتری زمین قرار گرفته‌اند و در حال ارسال سیگنال به زمین هستند.پس از اینکه این چهار ماهواره تست‌های مورد نظر را بگذرانند، بخشی از پروژه 22 ماهواره گالیله خواهند بود که قرار است در مدار قرار بگیرند. تا قبل از این چهار ماهواره، 10 ماهواره گالیله در مدار قرار گرفته بودند.

کمیسیون اروپا به عنوان مالک این ماهواره‌ها اعلام کرده است تا پایان سال جاری این اتفاق رخ خواهد داد و ماموریت این ماهواره‌ها به صورت رسمی آغاز می‌شود.

نکته قابل توجه در زمینه ارسال ماهواره‌های گالیله این است که تا پیش از این برای ارسال آنها از موشک های روسی سایوز استفاده می‌شد که در هر پرتاب دو ماهواره را حمل می‌کردند و این اولین بار بود که به جای سایوز از آریان 5 استفاده شده است و به جای دو ماهواره، چهار ماهواره به صورت همزمان به فضا فرستاد شده است.

طبق گزارش منتشر شده توسط کمیسون اروپا، هشت ماهواره باقیمانده در دو سال آینده به فضا فرستاده می‌شوند. آژانس فضایی اروپا ( ESA ) که متشکل از 22 کشور اروپایی است اعلام کرده است که در نهایت قرار است 30 ماهواره در پروژه گالیله به فضا فرستاده شوند.به گزارش ایسنا به نقل از اسپیس نیوز،اخبار مربوط به مناقصه شرکت‌های تولیدکننده ماهواره برای تولید ماهواره‌های باقیمانده از پروژه گالیله در هفته‌های آتی منتشر خواهد شد.

نماگر بورس در یک قدمی ابرکانال ۳۰۰ هزار واحدی/ واکنش وال‌استریت به رونمایی از آیفون جدید/ رفع ممنوعیت صادرات سیب‌زمینی به عراق/ استقبال دلار از اخراج بولتون

این پیمانه تیتر‌هایی همچون توقف روند کاهشی طلای جهانی، بازار اوراق مسکن؛ «تسه»‌ها در تله تثبیت سیاست‌های مسکن، چهاردهمین ماه بحران خودرویی در چین، جزییات جدید از برنامه ۴۰۰ میلیاردی چین برای سرمایه‌گذاری در ایران، ترامپ اعمال تعرفه بر بخشی از واردات کالا‌های چینی را دو هفته به تعویق انداخت و ثبات دلار در در فضایی نیمه‌تعطیل را در بر دارد.

تابناک هر روز بسته‌ای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم ایران و جهان، همچون تغییرات در بازار انرژی، بازار طلا، سکه، مسکن، نفت، خودرو و . تا خبر‌ها و رویداد‌های جذاب اقتصادی را گردآوری می‌کند.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این پیمانه تیتر‌هایی همچون توقف روند کاهشی طلای جهانی، بازار اوراق مسکن؛ «تسه»‌ها در تله تثبیت سیاست‌های مسکن، چهاردهمین ماه بحران خودرویی در چین، جزییات جدید از برنامه ۴۰۰ میلیاردی چین برای سرمایه‌گذاری در ایران، ترامپ اعمال تعرفه بر بخشی از واردات کالا‌های چینی را دو هفته به تعویق انداخت و ثبات دلار در در فضایی نیمه‌تعطیل را در بر دارد.

نماگر بورس در یک قدمی ابرکانال ۳۰۰ هزار واحدی

شاخص کل بورس تهران روز چهارشنبه پس از ایام عاشورا و تاسوای حسینی و در بین تعطیلی با رشد 3198 واحدی در ارتفاع 299 هزار و 930 واحدی قرار گرفت. به گزارش نبض بورس، شاخص قیمت وزنی ارزشی با رشد ۸۵۹ واحدی رقم ۸۰ هزار و ۶۱۲ واحدی را به نمایش گذاشت و شاخص قیمت هم وزن با افزایش ۱۳۸۷ واحدی در ارتفاع ۸۳ هزار و ۴۹۹ واحدی قرار گرفت، شاخص کل هم وزن نیز با رشد ۱۳۸۷ واحدی به ارتفاع ۵۵ هزار و ۸۹۵ واحدی صعود کرد و شاخص آزاد شناور با رشد ۴۲۶۲ واحدی در ارتفاع ۳۴۲ هزار و ۲۱۱ واحدی قرار گرفت، شاخص بازار اول نیز با صعود ۱۹۰۰ واحدی به کانال ۲۱۸ هزار و ۳۴۹ واحدی کوچ کرد و شاخص بازار دوم با جهش ۸۴۰۹ واحدی رقم ۶۰۸ هزار و ۲۸۲ واحدی را به نمایش گذاشت. در جریان داد و ستد‌های بورس تهران، پتروشیمی پارس (پارس) با ۳۰۶ واحد، پالایش نفت تهران با ۲۰۵ واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر بورس تهران داشتند و در مقابل نماد معاملاتی پالایش نفت بندرعباس با ۸۱ واحد و گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) با ۶۴ واحد و توسعه معادن و فلزات با ۵۷ واحد بیشترین تاثیر کاهنده را بر شاخص کل بورس تهران داشتند. ارزش کل معاملات بورس تهران بیش از ۱۶۵۷ میلیارد تومان بود که ناشی از دست به دست شدن بیش از ۴ میلیارد و ۳۴۴ برگه سهام طی ۴۴۲ هزار و ۸۴۶ نوبت معاملاتی رقم خورد.

سکه در بازار نیمه تعطیل به رقم ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید

روز گذشته بر اساس اطلاعات اتحادیه طلا و سکه تهران، هر قطعه سکه تمام طرح قدیم، ۴ میلیون و ۸۰ هزار تومان بود. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (سکه امامی) نیز به رقم ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید. هر نیم سکه بهار آزادی نیز ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شد و هر ربع سکه بهار آزادی به رقم یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید.

توقف روند کاهشی طلای جهانی

بهای طلا در معاملات روز چهارشنبه بازار جهانی، روند نزولی چهار روزه خود را متوقف و اندکی افزایش پیدا کرد. هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز چهارشنبه بازار سنگاپور ۰.۳ درصد افزایش یافت و به ۱۴۹۰ دلار و ۹ سنت رسید. در بازار معاملات آتی آمریکا، هر اونس طلا تغییر چندانی نداشت و در ۱۴۹۸ دلار ایستاد. مارگارت یانگ یان، تحلیلگر بازار در شرکت "سی ام سی مارکتس" اظهار کرد که انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا در نشست روز پنج‌شنبه خود نرخ‌های بهره را کاهش دهد و سرمایه‌گذاران روی چنین اقدامی کاملا حساب کرده‌اند و با توجه به افت اخیر قیمت طلا، سرمایه گذاران از این فرصت برای خرید بهره برده‌اند. قیمت طلا از چهارم سپتامبر که به رکورد ۱۵۵۷ دلار صعود کرد، بیش از چهار درصد یا بیش از ۶۰ دلار ریزش داشته است.

واکنش وال‌استریت به رونمایی از آیفون جدید

رونمایی از محصول جدید شرکت اپل معاملات بورس آمریکا را کاملا تحت الشعاع قرار داد. به نقل از بلومبرگ، اپل در کالیفرنیا از محصول جدید خود به نام آیفون ۱۱ رونمایی کرد که با توجه به قیمت مناسب آن در مقایسه با نسل قبل، پیش‌بینی می‌شود با استقبال جهانی مناسبی روبرو شود. با وجود نگرانی‌ها از تاثیر جنگ تجاری بین آمریکا و چین بر سودآوری شرکت اپل، ارزش سهام این برند پس از معرفی گوشی جدید در بورس وال استریت آمریکا بیش از یک درصد افزایش یافت و بسیاری از شرکت‌های دیگر فعال در حوزه تکنولوژی نیز با اقبال معامله گران مواجه شدند. از سوی دیگر، گزارش منتشر شده در روزنامه " ساوث چاینا جهت‌یابی بورس در پایان بهار مورنینگ پست" مبنی بر تمایل چین در افزایش خرید محصولات کشاورزی آمریکایی، باعث افزایش امید معامله گران به از سر گیری روند مذاکرات تجاری بین دو اقتصاد نخست جهان شد. در معاملات بورس وال‌استریت، شاخص " اس اند پی ۵۰۰" با ۰.۰۳ درصد افزایش و شاخص " داو جونز اینداستریال اوریج" با ۰.۲۸ درصد افزایش به کار خود خاتمه دادند، اما شاخص " نزدک کامپوزیت" ۰.۰۴ درصد عقب نشست.

بازار اوراق مسکن؛ «تسه»‌ها در تله تثبیت سیاست‌های مسکن

اوراق تسهیلات مسکن هم روز گذشته در فضای مثبت معاملات خود را پشت سر گذاشتند. «تسه»‌ها در جریان دادوستد‌های هفته قبل مرز ۴۰ هزار تومان را در اغلب امتیاز‌ها واگذار کردند و به سطوح ۳۹ و ۳۸ هزار تومان هم قیمت خوردند. اما این روند پایدار نماند و بار دیگر با تنزل قیمت شاهد افزایش تقاضای تکنیکالی و بهبود نسبی قیمت طی روز‌های اخیر بودیم. در همین راستا در روز گذشته هم ارزش ۷۰ درصد از امتیاز‌های «تسه» افزایش یافت و در کانال ۴۲ هزار تومان جا خوش کرد. به نظر نمی‌رسد اوراق وام مسکن در شرایط رکودی حاکم بر بازار مسکن جهت‌یابی مشخص داشته باشد تا تغییر در سیاست‌های اعتباری مسکن احتمالا در همین محدوده نوسان کند. اواخر دی‌ماه ۹۲ هم با افزایش سقف خرید امتیاز‌های وام بود که قیمت‌ها با رشدی شتابان به رکودی چندین ماهه پایان دادند.

چهاردهمین ماه بحران خودرویی در چین

میزان فروش خودرو در چین، بزرگ‌ترین بازار خودروی جهان در ماه آگوست نیز با افت ۹/ ۶ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۸ روبه‌رو شد تا روند نزولی فروش خودرو در این بازار برای چهاردهمین ماه متوالی رقم بخورد. به نقل از دنیای اقتصاد؛ از سوی دیگر خودرو‌های برقی جدید نیز برای دومین ماه با کاهش فروش مواجه شدند. براساس اعلام سازمان تولیدکنندگان خودروی چین، این کاهش به‌دنبال افت ۳/ ۴درصدی فروش در ماه جولای و ۶/ ۹ درصدی در ماه ژوئن رقم خورد. اکنون برای نخستین‌بار از دهه ۹۰ میلادی است که بازار خودروی چین برای بیش از یک سال دچار رکود شده است؛ رکودی که کارشناسان عوامل اصلی آن را جنگ تجاری با آمریکا و افت رونق اقتصادی در چین می‌دانند.

رفع ممنوعیت صادرات سیب‌زمینی به عراق

بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوعیت صادرات سیب‌زمینی به کشور عراق برداشته شد.

در نامه رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت استان لرستان خطاب به رئیس جهاد کشاورزی و رئیس اتاق بازرگانی لرستان آمده است:

احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره ۹۸.۴۴۰.۱۹۰۸۶ مورخ ۱۳۹۸.۶.۴ مدیرکل محترم دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی در خصوص رفع جهت‌یابی بورس در پایان بهار ممنوعیت صادرات سیب‌زمینی به کشور عراق به همراه ضمائم مربوطه ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب فوق به نحو مقتضی به ذینفعان اطلاع‌رسانی گردد.

جزییات جدید از برنامه ۴۰۰ میلیاردی چین برای سرمایه‌گذاری در ایران

در حالی‌ که بر اساس تفاهم امضا شده میان ایران و چین، قرار است چینی‌ها بالغ بر ۴۰۰ میلیارد دلار در بخش‌های اقتصادی ایران سرمایه گذاری کنند، جزییات جدیدی از این برنامه منتشر شده است. به نقل از پترولیوم اکونومیست، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در پایان ماه اوت با همتای چینی خود در دیداری که انجام داد، نقشه راهی برای همکاری استراتژیک چین و ایران ارائه جهت‌یابی بورس در پایان بهار کرد. این قرارداد همکاری در ۲۰۱۶ امضا شده بود و بسیاری از نکاتی را که در قرارداد‌های قبلی ایران و چین بود، در بر می‌گیرد، ولی بسیاری از نکات خاص و کلیدی این تفاهم نامه جدید در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد. براساس این گزارش، این قرارداد تعادل جهانی بخش نفت و گاز را تغییر می‌دهد. ستون مرکزی قرارداد جدید این است که چین ۲۸۰ میلیارد دلار برای توسعه بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران هزینه می‌کند. این مبلغ برای دوره پنج ساله اول این قرارداد در ابتدا پرداخت می‌شود. ولی طبق این تفاهم نامه، پرداخت‌های بعدی در هر دوره پنج ساله با توجه به توافق دو طرف پرداخت خواهند شد.

همچنین این گزارش می‌افزاید: یک سرمایه گذاری ۱۲۰ میلیارد دلاری دیگر هم برای به‌روزرسانی زیرساخت‌های حمل و نقل و تولید ایران امضا شده است که مجدداً در ابتدای هر دوره پنج ساله طبق توافق دو طرف پرداخت خواهد شد. چین همچنین توافق کرده تولید در میادین نفتی غرب کارون در ایران را ۵۰۰ هزار بشکه در روز تا پایان سال ۲۰۲۰ افزایش دهد. منفعت نهایی این قرارداد برای ایران این است که چین توافق کرده واردات نفت ایران را باوجود تحریم‌های آمریکا افزایش دهد.

ترامپ اعمال تعرفه بر بخشی از واردات کالا‌های چینی را ۲ هفته به تعویق انداخت

در شرایطی که جنگ تعرفه‌ای بین آمریکا و چین همچنان یکی از موضوعات مورد توجه محافل رسانه‌ای جهان است، رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید برای نشان دادن حسن نیت، اعمال تعرفه بر ۲۵۰ میلیارد دلار کالای وارداتی از چین را دو هفته به تعویق انداخته است.

دونالد ترامپ، بامداد پنج‌شنبه به ‌وقت تهران در صفحه خود در توئیتر نوشت: «به درخواست "لیو هی"، معاون نخست‌وزیر چین و نظر به این واقعیت که جمهوری خلق چین در تاریخ اول اکتیر هفتادمین سالگرد تأسیس خود را جشن می‌گیرد، ما توافق کرده‌ایم که برای نشان دادن حسن نیت اعمال تعرفه ۲۵ تا ۳۰ درصدی بر ۲۵۰ میلیارد دلار کالا را از اول اکتبر، به ۱۵ اکتبر موکول کنیم.»

ترامپ همواره چین را متهم کرده که توازن تجاری بین دو کشور را به نفع خود بر هم زده و از رؤسای جمهور سابق آمریکا نیز بخاطر دادن چنین اجازه‌ای به پکن انتقاد کرده است. وی اول شهریور ماه نیز به بنگاه‌های اقتصادی آمریکا هشدار داد که چین را ترک کنند و به آمریکا بازگردند. چین هم در این جنگ تعرفه‌ای بیکار ننشسته و متقابلا تعرفه‌هایی بر واردات کالا از آمریکا وضع کرده است، بخصوص بر کالا‌هایی که محصول آن دسته از ایالت‌های آمریکا هستند که پایگاه رأی دونالد ترامپ محسوب می‌شوند. چینی‌ها از جمله بر نفت خام وارداتی از آمریکا نیز تعرفه ۵ درصدی اعمال کرده‌اند. پکن رفتار واشنگتن را در جنگ تعرفه‌ای به قلدری تعبیر کرده و از آن به‌شدت انتقاد کرده است.

ثبات دلار در فضایی نیمه‌تعطیل

روز گذشته در بازاری نیمه تعطیل، شاهد ثبات در نرخ دلار و یورو بودیم. به گونه‌ای که بر اساس اطلاعات سامانه سنا بانک مرکزی، هر اسکناس دلار آمریکا به نرخ ۱۱۵۰۰ تومان خریداری شد و بدون تغییر نسبت به قیمت ۱۱۶۰۰ تومان به متقاضی دریافت دلار آمریکا فروخته شد. همچنین هر اسکناس یورو در بازار دیروز، به قیمت ۱۲۷۵۰ تومان خریداری و به قیمت ۱۲۸۵۰ تومان به متقاضی دریافت یورو فروخته شد.

استقبال دلار از اخراج بولتون

معاملات دیروز بازار‌های ارز تحت تأثیر خبر برکناری جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا توسط ترامپ قرار گرفت و بازار‌ها از این تصمیم استقبال کردند به گونه‌ای که ارزش دلار در برابر ارز‌های امن نظیر ین و فرانک تقویت و در برابر ارز‌های رقیب یعنی یورو و پوند تثبیت شد.

دونالد ترامپ دیشب در پیامی توئیتری نوشت: من شب گذشته به جان بولتون اطلاع دادم که دیگر نیازی به خدمات او در کاخ سفید نیست. من و دیگر اعضای این دولت، با بسیاری از پیشنهاد‌های او به شدت مخالفیم. اندکی بعد نیز جان بولتون با تأیید خبر ترامپ نوشت: شب گذشته پیشنهاد دادم جهت‌یابی بورس در پایان بهار که استعفا کنم و رئیس جمهوری ترامپ گفت: بگذار فردا درباره آن صحبت کنیم.

دلار بیشترین دستاورد را در برابر ین ژاپن و فرانک داشت تا جایی که هر دلار با ثبت نرخ ۱۰۷.۷۵۹۷ ین به بالاترین سطح خود در شش هفته اخیر در برابر ارز ژاپنی رسید و فرانک سوئیس نیز به ۱.۰۰۸۱ دلار عقب نشست. به نقل از اکونومیز، در معاملات روز چهارشنبه بازار‌های ارز، شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارز‌های جهانی را اندازه می‌گیرد با ۰.۱ درصد افزایش به ۹۸.۳ واحد رسید. برخی از کارشناسان معتقدند که با کنار رفتن بولتون از تیم تصمیم‌گیری کاخ سفید، کانال‌های جدیدی برای مذاکرات با چین، ایران، کره شمالی و طالبان گشوده خواهد شد. بولتون از منتقدان سرسخت برجام و طرفدار استراتژی فشار حداکثری به ایران بود. در برابر دو ارز مهم اروپایی، نرخ برابری هر یورو معادل ۱.۱۰۵۱ دلار و هر پوند معادل ۱.۲۳۵۴ دلار اعلام شد.

چین شانزده قلم از کالا‌های آمریکایی را از تعرفه اضافه معاف کرد

وزارت دارایی چین در وب‌سایت خود اعلام کرد در نظر دارد تا شانزده قلم محصولات آمریکایی را که شامل آب پنیر و محصولات پودر ماهی (نوعی غذای حیوانات) و برخی مواد روغنی است، از اعمال تعرفه اضافی مستثنی کند. این معافیت که از هفدهم سپتامبر اجرایی خواهد شد، یک سال تا شانزدهم سپتامبر ۲۰۲۰ اعتبار خواهد داشت. این وزارتخانه اعلام کرد این اقلام در دو فهرست جداگانه معافیت از تعرفه، شامل تعرفه‌های اضافی اعمالی چین علیه کالا‌های آمریکایی نمی‌شود.

زنبور عسل کارنیولان با نام علمی Apis.Mellifera.Carnica

زنبور عسل کارنیولان با نام علمی Apis.Mellifera.Carnica

زنبور عسل کارنیولان با نام علمی Apis.Mellifera.Carnica از زیرگونه های زنبور عسل معمولی می باشد.

دکتر شهاب قاضی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، اظهار داشت: زنبور عسل کارنیولان با نام علمی Apis.Mellifera.Carnica از خانواده آپیده یکی از زیرگونه های زنبور عسل معمولی است که دارای خصوصیات مطلوبی است تا جایی که بیشتر زنبورداران را به پرورش خود تشویق می کند.

وی گفت: از جمله صفات مطلوب زنبور عسل کارنیولان می توان به آرام بودن، کم بودن نیازهای تغذیه ای و زمستان گذرانی آسان اشاره کرد، به طوریکه آن را آرامترین نزاد دانسته اند.

این عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه افزود: در فصل بهار با باز شدن اولین گل ها فعالیت افراد کند و آغاز می شود و جمعیت کلنی در فصل بهار به رشد حداکثر خود می رسد.

وی گفت: این نژاد بهترین حس جهت یابی و کمترین اشتباه را در ورود به کندوهای بیگانه دارد.

قاضی ابراز داشت: این زنبور موهای کوته و پرپشتی دارد و رنگ بدن آن خاکستری مایل به قهوه ای می باشد و طول این نوع زبنورها بین 4/6 تا 8/6 میلیمتر متغیر است.

وی گفت: این زنبور معمولا کم بچه می دهد، غارت نمی کند، بره موم کمی تولید می نماید و در مقابل عسل فراوان تولید می کند ضمن اینکه قادر است با هر نوع شرایط آب و هوایی خود را تطبیق دهد.

قاضی تاکید کرد: کارنیولان استعدادهای خوب خود را در طول زمان و در سرتاسر دنیا به اثبات رسانده است که این حسن شهرت را مدیون زبان و قدرت چربش است.

لازم به ذکر است، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه در گزارش های بعدی خود به معرفی سایر زیرگونه های زنبور عسل معمولی می پردازد.

چراغ‌ سبز بورس به سهامداران / طلسم اوراق بهادار بالاخره شکست!

ساعت24-اقتصاد نیوز نوشت: دیروز در معاملات بورس تهران یک نشانه مثبت ظاهر شد که اگر این نشانه تداوم داشته باشد، می تواند ورق را به نفع سهامداران برگرداند.

بالاخره پس از ۱۶ روز معاملاتی، در روز گذشته قدرت خریداران حقیقی نسبت به فروشندگان حقیقی بیشتر شد. آخرین بار که چنین اتفاقی رخ داد ۳۰ خرداد ماه بود که پس از آن در طول ۱۶ روز کاری هر روز قدرت فروشندگان بیشتر از خریداران بود.

اما سرانجام دیروز این طلسم شکسته شد و عدد شاخص قدرت خریداران حقیقی به ۱.۰۷ رسید. زمانی که این عدد بیشتر از یک باشد نشان می‌دهد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان حقیقی دارند و زمانی که کمتر از یک باشد، شرایط برعکس است.

افزایش قدرت خریداران باید ادامه دار باشد

البته همین که فقط در یک روز معاملاتی این اتفاق رخ داده کافی نیست و باید این موضوع به طور متوالی در روزهای بعدی نیز مشاهده شود تا بتوان آن را به عنوان یک نشانه برای برگشت بورس به مدار مثبت در نظر گرفت.

در کنار شاخص قدرت خریداران حقیقی، جریان خروج پول حقیقی از بازار نیز باید متوقف شود که فعلا این اتفاق رخ نداده است. دیروز هم حدود ۳۰۰ میلیارد تومان خروج پول حقیقی از بازار ثبت شده که نشان دهنده عدم اعتماد حقیقی ها به آینده بازار است.

روز گذشته البته ارزش معاملات خرد هم کمی رشد داشت و به حدود ۲۹۰۰ میلیارد تومان رسید. اما از آنجا که چهارشنبه رکورد کاهش ارزش معاملات خرد شکسته شده بود، افزایش ارزش معاملات خرد در بازار دیروز را نمی توان سیگنالی مثبت دانست چراکه معمولا پس از هر بار رکوردشکنی در این مورد، روز پس از آن ارزش معاملات کمی افزایش می یابد.

معاملات کم رمق در روزهای شلوغ مجامع شرکت‌ها

این هفته احتمالا دوباره رکورد کاهش جهت‌یابی بورس در پایان بهار ارزش معاملات خرد شکسته خواهد شد که دلیل آن متوقف شدن تعداد زیادی از نمادها است. به دلیل برگزاری مجامع تعداد زیادی از شرکت ها، نماد آن ها متوقف می شود و با عدم معامله در این نمادها که بسیاری از آن ها نمادهای پرمعامله بازار هستند، طبیعی است که ارزش معاملات خرد نیز کاهش قابل توجهی داشته باشد.

در شرایط فعلی به نظر می رسد برای معاملات امروز هم باید کاهش شاخص ها را پیش بینی کرد. بخشی از فشار فروش در ۳۹۰ نمادی که دیروز منفی بودند به معاملات امروز کشیده خواهد شد و معاملاتی کم رمق و با شیف منفی را رقم خواهد زد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.