نقاط مثبت و منفی استفاده از حد ضرر


عوارض جانبی مختلفی در ارتباط با این نوع روش درمان وجود دارد .

عفونت های بیمارستانی

بشر از ابتدای شروع زندگی بر کره خاکی همواره در حال مبارزه در برابر عوامل طبیعی مثل سرما، گرما و بسیاری از عوامل بیماری آفرین و عفونت زا بوده است زمانیکه انسان حاضر به قبول ضعف و شکست باشد از موقعیت ممتاز کنونی محروم گردیده و با نابودی تدریجی نسل خویش روبرو خواهد شد.

فرهنگ عمید در تعریف لغوی عفونت را فاسد شدن یا برگشتن طعم چیزی بیان می کند اما برای تشریح ابعاد تخصصی تر به ذکر برخی تعاریف تخصصی می پردازیم.

1ـ حضور ارگانیزم های بیماریزائی که قادرند اختلال در علائم حیاتی (درجه حرارت و تغییر تعداد گلبولهای خون) و حالت تعادل و توازن طبیعی بدن ایجاد نماید.

2ـ جایگزینی عوامل بیماریزا شامل انواع باکتری، ویروس، قارچ و آنگلها در قسمتهای مختلف بدن میزبان را عفونت گویند.

پس در جمع بندی می توان نتیجه گرفت عفونت زمانی بروز می کند که عامل بیماریزا به بدن میزبان وارد شده و سیستم ایمنی را تحریک نماید. اثر این مقابله نیز غالباً به اختلال در عمل کرد طبیعی بدن اثبات می شود.

ذکر این نکته ضروریست که اگر عامل مهاجم بتواند بطور زنده و فعال در خارج از سیستم ایمنی بدن فرد باقی بماند حالت حاد بیماری بروز کرده اما در صورتیکه وارد این سیستم شده و برای مقاومت در برابر انهدام خود نقطه ای از بدن میزبان را برای تجمع انتخاب کند. حالت مزمن بیماری مشاهده خواهد شد.

پس حاصل آنکه در ابتلا به یک عفونت علاوه بر قابلیت پذیرش بیماری در انسان و کاهش مقاومت عمومی بدن لزوماً قدرت بیماریزایی میکروب مهاجم نیز باید در حد کافی باشد. تا بتواند زمینه مساعدی در بدن برای ابتلاء به بیماری ها را فراهم نماید. بدن ما برای دفاع در برابر میکروارگانیسم ها به عنوان عوامل ایجاد کننده عفونت (عوامل عفونی مهم عبارتند از ویروس ها، باکتریها، ریکتزیاها، قارچ ها و انگل ها)

2ـ سطوح مخاطی: معده با تغییرات PH و دستگاه فوقانی تنفس با حرکات مداوم مژکها و ترکیب ویژه ترشحات بزاق و مجاری مختلف بدن عمل می کند.

3ـ سیستم ایمنی: عمل کردهای اختصاصی و غیر اختصاصی سیستم دفاعی در خارج از بدن نقش خود را ایفا می کند عوامل عدیده و گوناگون قادر به تضعیف و یا انهدام این مکانیسم ها وعبور از موانع بازدارنده طبیعی بدن هستند که اختلال در عمل کرد هر یک از سطوح فوق منجر به بروز بیماریهای خاصی خواهد شد.

تمامی عوامل فرصت طلب و بیماریزا برای ایجاد بیماری در فرد یکی از راههای زیر را برای ورود به بدن ما را انتخاب می کنند.

ج) سرایت از حاملین و ناقلین: شامل انسان، حشرات و برخی عوامل بیماریزای محیطی (گرد و غبار/ آب و هوا) که قادرند براحتی عفونت ها را از فردی به فرد دیگر منتقل نمایند.

سالها پیش سقراط حکیم در کتابی به عفونتهای زایمانی و علل شیوع آن اشاراتی داشته، اما شاید دلیل محکم شناخته شده تجربی این گروه از عفونت ها در سده های گذشته را بتوان ساخت آسایشگاه ها و بیمارستان های خاصی برای بیماریهای مرگ آوری همچون سل ، آبله ، طاعون و جزام دانست.

که افراد بستری در بیمارستان در مدت زمانی که در بیمارستان بسر می برند به آن مبتلا می شوند و تظاهرات بیماری ممکن است در حین بستری بودن و یا بعد از مرخص شدن بیمار بروز کند. معمولاً عفونت هایی که بعد از 48 تا 72 ساعت ظاهر می شوند را به عنوان عفونت های بیمارستانی قلمداد می کنند و اگر در مدت کمتر از 48 ساعت بعد از بستری شدن بیمار نقاط مثبت و منفی استفاده از حد ضرر عفونتی اتفاق بیفتد احتمال اینکه فرد در هنگام پذیرش در بیمارستان در مرحله کمون آن بیماری بسر می برده است می باشد . باعث افزایش هزینه ها – طولانی شدن بهبودی – ناتوانی و مرگ بیماران می شود.

در مورد بیمارانی که بعد از ترخیص دچار عفونت می گردند زمانی این بیماران در تعریف عفونت بیمارستانی گنجانده می شوند که:

ب) تا یک ماه پس از ترخیص به علت جراحی که Implant برای بیمار کار گذاشته نشده باشد مانند : لاپاراتومی ، آپاندکتومی و هرنی.

ج) تا یک سال بعد از جراحی که برای بیمار Implant کار گذاشته شده باشد مثل عمل های ارتوپدی که پیچ و پین و پلاک و . کار گذشته می گردد.

افرادیکه در معرض ابتلاء به عفونت بیمارستانی هستند. در کل سه گروه در معرض خطر ابتلاء به عفونتهای بیمارستانی می باشند.

ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺑﺪﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ، ﺩﭼﺎﺭ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﺮﺩﺩ ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻫـﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ

ﺍﺩﺭﺍﺭﻱ ( ۴۲ %) ، ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺗﺤﺘـﺎﻧﻲ (ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺩﻳﮕـﺮ ﺑـﻪ ﻋـﺪﺩ ۱۱ % ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ) ﻳــﺎ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻲ ( ۱۵ % ﺗﺎ ۲۰ %)

، ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻧﺎﺷـﻲ ﺍﺯ ﺯﺧـﻢ ﺟﺮﺍﺣـﻲ ( ۲۴ %) ، ﻭ ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﺮﺩﺵ ﺧﻮﻥ ( ۵ - ۱۰ %) ، ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ

ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎ (CDC ) ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ۱ ﺷـﺮﺡ ﺩﺍﺩﻩ ﺷـﺪﻩ ﺍﻧـﺪ. ﻃﺒـﻖ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ، ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺍﺩﺭﺍﺭﻱ، ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻲ ﻛﺸﻨﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺤـﺴﻮﺏ ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ

· ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪﻥ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ، ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲﺭﺍﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻴﻜﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ

ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻴﻜﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻃـﺮﻕ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﮔﺮﺩ ﻧـﺪ ﻭ ﮔـﺎﻫﻲ ﻳـﻚ ﻣﻴﻜﺮﻭﺏ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﺩ.

۱ـ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺎﺱ (Contact) : ﺗﻤﺎﺱ، ﺷﺎﻳﻊﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ

· ﺗﻤﺎﺱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﻄﻮﺡ ﺑﺪﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻴﻜﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﻓﺮﺩ ﺩﭼﺎﺭ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻳﺎ ﻛﻠﻮﻧﻴﺰﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮﻭﺏ

عفونت‌ زخم‌ جراحی‌ عبارت‌ است‌ از عفونت‌ حاصل‌ از آلودگی‌ باکتریایی،‌ در حین‌ یا پس‌ از عمل‌ جراحی‌. عفونت‌های بعد از عمل جراحی ممکن است سبب مشکلات شدید، از جمله نقص در فرآیند ترمیم محل جراحی، سپسیس (عفونت خون)، آسیب عضوی و حتی مرگ شود.

ـ معمولا در عرض‌ 5 تا 10 روز پس‌ از جراحی،‌ علائم زیر شروع‌ می‌شوند، ولی‌ در برخی‌ موارد چند هفته‌ بعد آغاز می‌گردند:

عفونت‌ با باکتری‌ها شامل‌ استرپتوکوک‌ها، استافیلوکوک‌ها یا سایر میکروب‌ها ایجاد می شود. علی‌رغم‌ اعمال روش‌های‌ ضدعفونی‌کننده‌ جدید قبل‌ از عمل‌ جراحی‌ و مراقبت‌های‌ خوب‌ پس‌ از عمل‌، گاهی‌ عفونت‌ ایجاد می‌شود.

ـ رعایت نکات استریل (از بین بردن هر نوع باکتری یا سایر میکروارگانیسم‌ها، مثل ویروس‌ها یا انگل‌ها) در اطراف محل جراحی و وسایل عمل و نیز استفاده کارکنان اتاق عمل از لباس‌، کلاه و ماسک تمیز

ـ استفاده‌ از آنتی‌بیوتیک‌های‌ خاص‌ مثل‌ نئومایسین‌ پیش‌ از جراحی‌ در دستگاه‌ گوارش‌ برای‌ استریل‌ کردن‌ لوله‌ گوارشی‌

ـ در بسیاری از موارد، از محل آلوده کشت برداشته می‌شود تا مشخص ‌شود آیا باکتری مقاوم است (در این مواقع باکتری به درمان‌های آنتی‌بیوتیکی معمول پاسخ نمی‌دهد.)

ـ باز کردن مجدد برش جراحی برای خارج کردن چرک، آبسه (تجمع مایع عفونی)، یا هماتوم (تجمع خون و لخته خونی که می‌تواند عفونی شود.)

ـ اگر از جسم خارجی (مثل پروتز)‌ استفاده شده است و عفونت‌ جدی است، خارج کردن آن ها ممکن است برای رفع عفونت ضروری باشد.

ـ مراقبت‌های حمایتی، شامل مایعات، داروها برای کاهش تب و داروهای مسکن ، گاهی لازم است. اگر عفونت شدید است، ممکن است بیمار نیاز به بستری شدن در بیمارستان داشته یا حتی در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) جهت درمان بستری شود.

عفونت خون یا سپسیس (Sepsis) شرایطی است که بدن در حال مبارزه با یک عفونت شدید است که از طریق جریان خون منتشر شده است. در عفونت خون، لخته خون باعث کاهش جریان خون می گردد و در نتیجه مواد مغذی و اکسیژن، به خوبی به اندام های حیاتی نمی رسند. در برخی موارد شدید، یک و یا چند اندام از بین خواهند رفت.

در بدترین شرایط، عفونت خون موجب افت سریع فشار خون می شود که به نام " شوک عفونی" خوانده می شود. این شوک می تواند منجر به نارسایی ریه ها، کلیه ها، کبد و در نهایت مرگ شود.

عفونت خون در اثر واکنش سیستم دفاعی بدن در مقابل عوامل عفونی از قبیل باکتری، ویروس و یا قارچ نیز ایجاد می شود.

1ـ افرادی که دارای سیستم ایمنی ضعیف می باشند. ضعیف شدن سیستم ایمنی می تواند در اثر بیماری ها (مانند دیابت و ایدز) و یا داروها (مانند شیمی درمانی و یا استروئیدها) باشد. استفاده از داروهای قوی در بیماران سرطانی و پیوند عضو موجب ضعیف شدن سیستم ایمنی می گردد.

2ـ نوزادان نیز از آنجایی که هنوز سیستم ایمنی بدنشان تکامل نیافته است، نیز جزو افراد در معرض خطر می باشند.

4ـ افراد بستری در بیمارستان نیز در معرض خطرند، زیرا تزریق وریدی، زخم های جراحی و یا زخم های بستر موجب عفونت خون می گردد.

بسیاری از میکروب ها باعث این عفونت می گردند. باکتری ها، ویروس ها و قارچ ها می توانند موجب عفونت خون گردند.

عفونت ریه (پنومونی)، عفونت مثانه و کلیه (عفونت ادراری)، عفونت پوست (سلولیت)، عفونت شکم (مثل التهاب آپاندیس)، عفونت استخوان و عفونت مغزی (مثل مننژیت) می توانن در بدن پخش شوند و عفونت خون را به وجود آورند.

ـ افرادی که دارای عفونت هایی از قبیل: ذات الریه، مننژیت، سلولیت (عفونت پوست) و عفونت دستگاه ادراری هستند.

از آنجا که عفونت خون می تواند در هر منطقه ای از بدن رخ دهد، دارای علائم مختلفی می باشد. تنفس تند و تغییر در وضعیت روانی از قبیل کاهش سطح هوشیاری و گیجی ممکن است از اولین نشانه های عفونت خون باشد.

ـ اگر نوزاد شما کمتر از دو ماه سن دارد و دارای تب، بیحالی، کم شیر خوردن، تغییر رفتار و یا دارای بثورات پوستی غیرعادی شده است، به پزشک مراجعه کنید.

ـ مهمترین راه پیشگیری، جلوگیری از بروز هر گونه عفونت در بدن می باشد. اگر هم عفونت رخ دهد، باید سریعا آن را درمان کرد تا وارد گردش خون نشود.

ـ عفونت های مرتبط با بیمارستان که منجر به عفونت خون می گردند، با رعایت بهداشت و شستن دست ها کاهش می یابند.

بطور معمول 5- 10% بیماران بستری دچار عفونت بیمارستانی می شوند. عفونت کسب شده بیمارستانی در امریکا سالانه بیش از 2 میلیون بیمار است و سبب حدود 88000 مرگ را می شود. عامل 45-40% عفونت بیمارستانی عفونت ادراری است حدود 80% بعلت سوند و حدود 20% بعلت دستکاری مجاری ادراری است.

حدود 20-15% بیماران آلودگی میکروب را از داخل مجرا کسب می کنند. عفونت در کیسه جمع آوری در 24-48 ساعت بعد تظاهر می کند.

در مثانه 100 میکروب در CC در 24-48 ساعت به 105 می رسد. راه اصلی ورود میکروب پری اورترال است (70-80% ) که منشاء میکروب پری آنال و .

ـ استفاده ازمواد ضد باکتری موضعی و ضد عفونی کیسه و استفاده از کاتتر حاوی بنرات نفره در پیشگیری مورد تائید همگان قرار نگرفت.

ـ مصرف آنتی بیوتیک به دلیل دیگر در بیماران در 4 روز اول سوند گذاری عفونت را کم، ولی افزایش ریسک میکروب نقاط مثبت و منفی استفاده از حد ضرر نقاط مثبت و منفی استفاده از حد ضرر مقاوم و قارچ می شود.

ـ کاتتر کاندومی برای مردان بدون انسداد مناسب است. البته اگر رعایت نشود ریسک عفونت برابر با کاتتر است.

ـ سوند گذاری متناوب برای جلوگیری از سوند گذاری طولانی و عفونت مفید است و بخصوص در جوانان با ضایعه نخاعی توصیه می شود. در ضمن سوند گذاری متناوب در مواردی که امکان ایجاد تروما هست نباید انجام شود.

ـ ایشیریا کولی ، باسیل گرم منفی بیمارستانی ( کلبسیدا پسودومونا، پروتئوس ) و انتروکوک می باشد. با توجه به اینکه استفاده یک قطعه از کاتتر برای کشت چون میکروب های بیوفیلم و کروت را نشان میدهند و ممکن است با کشت پاتو‍ژن واقعی متفاوت باشد. تکرار کشت ادرار جهت ارزیابی درمان توصیه می شود.

ـ وجود کاندیدا در ادرار که در دیابت و بیماران با کاتتر، بیماران دریافت انتی بیوتیک دیده می شود بیشتر مربوط به کولینیزاسیون قارچ است ولی امکان کاندیمی در حدود 10% موارد بیماران نقص ایمنی و تونرو پنی و بیماران ICU گزارش شده است . در مورد درمان کاندیدوری مورد بحث و اختلاف نظر است. بعضی شستشو مثانه با امفوتریسین B یا فلوکونازول خوراکی به مدت 3 تا 5 روز توصیه می کنند.

پنومونی بیمارستانی دومین عفونت بیمارستانی شایع بعد از عفونت ادراری در ایالات متحده آمریکاست.86% این پنومونی ها ناشی از ونتیلاتور می باشند . خطر پنومونی در افرادی که در بخش های ویژه متصل به ونتیلاتور و متعاقب آن اینتوبه می باشند بسیار بالا میرود.

پنومونی ناشی از ونتیلاتور(VAP) مدت اقامت در ICU را افزایش می دهد و هزینه های درمانی را نیز بسیار بالا می برد در نتیجه پیشگیری آن بیشتر اهمیت پیدا می کند . 2 عامل مهم در ایجاد VAP نقش دارند که عبارتند از تجمع باکتری های گرم منفی در راه هوایی فوقانی و آسپیراسیون این باکتری ها و انتقال آن به قسمت های تحتانی راه هوایی.

البته راه های دیگری نیز برای انتقال وجود دارد که مورد اهمیت است مثلا استفاده از ونتیلاتور مکانیکی که لازمه آن هم به کار بردن لوله تراشه می باشد که خود لوله تراشه عامل انتقال میکروارگانیسم نقاط مثبت و منفی استفاده از حد ضرر ها به قسمت های پایین تر است

طی تحقیقی که Feldman وهمکاران پیرامون کلونیزاسیون باکتری ها روی لوله تراشه انجام دادند دریافتند که طی 12 ساعت بعد از گذاشتن لوله تراشه کلونی ها تشکیل شده و تا 96 ساعت به حداکثر خود رسیدند. راه های دیگری نیز جهت انتقال عوامل بیماری زا قابل ذکر است که رعایت هر کدام از آن ها نتیجه خوبی را جهت پیشگیری از VAP در بر دارد. مثلا ریختن نرمال سالین به داخل لوله تراشه هنگام ساکشن کردن٬ که این امر باعث انتقال باکتری ها به راه های هوایی تحتانی و افزایش خطر پنومونی می گردد. مسیر مقعدی- تنفسی یک روش دیگر انتقال است که از طریق دست آلوده پرسنل صورت می گیرد .

گذشته از اینها کمبود پرسنل کارشناس نیز اثر مستقیم روی افزایش میزان پنومونی بیمارستانی دارد مراقبت های انجام شده برای بیماران در بخش ICU فقط باید از طریق کارشناسان پرستاری صورت گیرد لذا مجریان بیمارستانی این امر را مورد توجه قرار دهند که نباید از افراد کمکی و فرعی در امر مراقبت استفاده کنند.

پذیرش در - ICU استفاده از لوله های غذایی یا - NGT استفاده از آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف- اختلال راه هوایی- کما- هیپوتنشن اسیدوز- لکوپنی و … می باشد . در سال1997 مرکز کنترل بیماری ها (CDC) برای کاهش VAP راه کار های ارائه کرده که شامل موارد زیر است.

حجامت برای افراد چه عوارض و خطراتی در پی دارد؟

حجامت یک شکل قدیمی از طب مکمل است که در آن درمانگر فنجان های مخصوصی را برای چند دقیقه روی پوست شما قرار می دهد تا مکش ایجاد شود. تصور می شود که این مکش جریان انرژی را در بدن بهبود می بخشد و درد را تسهیل می دهد. مردم آن را برای اهداف زیادی انجام می دهند، از جمله برای کمک به کاهش درد، التهاب، بهبود جریان خون، آرامش و تندرستی، و به عنوان یک نوع ماساژ بافت عمیق شناخته می شود.

یکی از قدیمی‌ترین متون پزشکی که به حجامت درمانی اشاره کرده، پاپیروس ابر (1550 قبل از میلاد) از مصر باستان است، اگرچه این روش بخشی از بسیاری از سیستم‌های درمانی باستانی از جمله چینی، یونانی، کره‌ای سنتی و تبتی است، اما این روزها، این نوع درمان معمولاً به عنوان درمانی توسط پزشکان طب سنتی ارائه می شود.

حجامت و تسهیل جریان “چی” در بدن

طرفداران بر این باورند که مکش به تسهیل جریان “چی” در بدن کمک می کند. چی یک کلمه چینی به معنای نیروی حیات است. بسیاری بر این باورند که این روش به تعادل انرژی منفی و مثبت در بدن کمک می کند. تصور می شود که بازگرداندن تعادل بین این دو حالت افراطی به مقاومت بدن در برابر عوامل بیماری زا و همچنین توانایی آن در افزایش جریان خون و کاهش درد کمک می کند.

حجامت باعث افزایش گردش خون در ناحیه ای می شود که فنجان ها در آن قرار می گیرند. این ممکن است تنش عضلانی را کاهش دهد، که می تواند جریان کلی خون را بهبود بخشد و باعث ترمیم سلولی شود. همچنین ممکن است به تشکیل بافت های همبند جدید و ایجاد رگ های خونی جدید در بافت کمک کند.

حجامت چیست و چه فوایدی دارد؟

حجامت چیست و چه فوایدی دارد؟

حجامت درمانی چه فوایدی را به دنبال دارد؟

با توجه به تحقیقات ذکر شده در ادامه مقاله، این روش ممکن است با تحریک پاسخ ایمنی، به صورت موضعی و سیستمی، سموم را از بین ببرد. همچنین ممکن است اسید اوریک را که یک محصول زائد طبیعی ناشی از هضم برخی غذاها است را نیز از بین ببرد. تجمع اسید اوریک می تواند منجر به سطوح بالای اسیدیته در خون و ادرار شود. این نوع روش درمانی می تواند تأثیر مثبتی بر سیستم لنفاوی داشته باشد که تا حدی مسئول دفع مواد زائد بدن شما است.

طرفداران بر این باورند که مکش به تسهیل جریان

طرفداران بر این باورند که مکش به تسهیل جریان “نیروی حیات” در بدن کمک می کند.

هنگامی که جریان لنف قطع می شود، می تواند باعث تجمع مایع شده و از دفع صحیح سموم توسط بدن جلوگیری کند. ماساژ تخلیه لنفاوی یکی از راه حل های این مشکل است. به طور مشابه، این نوع روش ممکن است به افزایش جریان لنف و جلوگیری از تجمع مایع کمک کند. شواهدی مبنی بر توانایی این روش در حذف سموم امیدوارکننده است، اما تحقیقات بیشتری برای تایید آن مورد نیاز است. همچنین مزایای دیگر حجامت درمانی به شرح زیر است :

 • بافت اسکار و چسبندگی فاسیال را آزاد می کند.
 • نقاط ماشه ای دردناک را کاهش می دهد.
 • کمک به بهبود گردش خون
 • تسکین درد
 • تحرک و دامنه حرکت را تقویت می کند.
 • اسکارهای بالغ را بهبود می بخشد.

آیا این نوع روش درمانی نقاط مثبت و منفی استفاده از حد ضرر از نظر علمی ثابت شده است؟

تحقیقات فزاینده ای در مورد چگونگی و چرایی عملکرد این روش وجود دارد. مروری بر مطالعات در سال 2018 نشان داد که این روش برای شرایط مختلفی که می‌توانند به عنوان بیماری‌های موضعی یا سیستماتیک طبقه‌بندی شوند، فوایدی را گزارش کرده است.

کمک به بهبود گردش خون با استفاده از این روش

کمک به بهبود گردش خون با استفاده از این روش

تصور می شود این نوع درمان با تقویت گردش خون محیطی (نزدیک به پوست) و بهبود ایمنی، علائم را کاهش می دهد. بر اساس بررسی سال 2018، اثرات این نوع روش درمانی عبارتند از:

 • تقویت جریان خون پوست
 • تغییر خواص بیومکانیکی پوست
 • افزایش آستانه درد
 • بهبود متابولیسم موضعی بی هوازی (بدون اکسیژن).
 • کاهش التهاب
 • تقویت ایمنی سلولی

طبق یک مطالعه در سال 2017، اثر مکانیکی این روش باعث افزایش جریان خون موضعی و کشش بافت زیرین می‌شود. فعال‌سازی Heme oxygenase-1، ژنی که نقش مهمی در پیشگیری از التهاب عروقی ایفا می‌کند، می‌تواند بسیاری از مزایای سلامت موضعی و سیستمیک این روش درمانی را به همراه داشته باشد.

علیرغم تئوری های متعدد، تحقیقات باکیفیت بیشتری برای تایید اثرات این نوع درمان نیاز است.

علیرغم تئوری های متعدد، تحقیقات باکیفیت بیشتری برای تایید اثرات این نوع درمان نیاز است.

یک مطالعه در سال 2019 اشاره کرد که هیچ نظریه واحدی برای توضیح کامل اثرات این نوع درمان وجود ندارد، اما برخی از نظریه ها عبارتند از:

 • تغییر پردازش سیگنال درد.
 • استفاده از ضد تحریک یا درد برای کاهش درد
 • تحریک افزایش گردش خون از طریق آزادسازی اکسید نیتریک
 • تحریک سیستم ایمنی با التهاب موضعی مصنوعی
 • افزایش جریان لنف در سیستم لنفاوی
 • کاهش اسید اوریک
 • تغییر ساختار مولکولی و عملکرد هموگلوبین (Hb) علیرغم تئوری های متعدد، تحقیقات باکیفیت بیشتری برای تایید اثرات این نوع درمان و همچنین مکانیسم هایی که از طریق آن ها ممکن است از بهبود حمایت کنند یا نکنند، مورد نیاز است

چند نوع حجامت وجود دارد؟

در طول سالیان، چندین نوع حجامت گسترش یافته است. از برخی جهات، این نوع روش شبیه طب سوزنی است، زیرا اعتقاد بر این است که نقاط فشار بدن را برای توزیع طبیعی و سالم مایعات و انرژی تحریک می کند. انواع مختلف این نوع روش عبارتند از :

از برخی جهات، این نوع روش شبیه طب سوزنی است.

از برخی جهات، این نوع روش شبیه طب سوزنی است.

حجامت خشک

این نوع روشی است که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. خلاء جزئی در فنجان ایجاد می شود و یا با گرم کردن مستقیم فنجان یا نگه داشتن انتهای باز آن در نزدیکی شعله، پس از قرار دادن فنجان روی پوست، هوای خنک کننده پوست را به سمت بالا می کشد.

حجامت مرطوب یا تر

در این روش پس از استفاده از حجامت خشک تا 5 دقیقه، شخصی که مسئول این کار است برش های کوچکی در ناحیه ایجاد می کند. فنجان یک بار دیگر آماده می شود و روی ناحیه آسیب دیده قرار می گیرد. خون در خلاء از بدن خارج می شود.

حجامت سوزنی

در این روش از سوزن های طب سوزنی همراه با فنجان استفاده می کنند. سوزن های طب سوزنی ابتدا وارد گوشت می شود و بلافاصله پس از آن فنجان روی سوزن قرار می گیرد.

در حجامت درمانی از انواع فنجان های شیشه ای، سیلیکونی، پلاستیکی و حتی چوب های بامبو استفاده می شود.

در حجامت درمانی از انواع فنجان های شیشه ای، سیلیکونی، پلاستیکی و حتی چوب های بامبو استفاده می شود.

حجامت آتش

این نوع درمان مستلزم آن است که از یک گلوله پنبه‌ای که در الکل آغشته شده و سپس روشن شده است برای گرم کردن هوای داخل فنجان استفاده شود. با مصرف اکسیژن داخل فنجان، خلاء ایجاد می شود.

حجامت سیلیکونی

در این نوع از فنجان های انعطاف پذیر سیلیکونی استفاده می شود. این روش برای از بین بردن یا حداقل کاهش کبودی که عموماً همراه با حجامت است، استفاده می شود.

استفاده از حرارت برای بیرون کشیدن هوا از لیوان می تواند باعث سوختگی پوست شود.

استفاده از حرارت برای بیرون کشیدن هوا از لیوان می تواند باعث سوختگی پوست شود.

این روش درمانی چه عوارضی در پی دارد؟

عوارض جانبی مختلفی در ارتباط با این نوع روش درمان وجود دارد . این مشکلات ممکن است در طول درمان یا بلافاصله پس از درمان رخ دهد. این عوارض عبارتند از :

 • کم خونی ( انجام مکرر این نوع درمان باعث کم خونی در افراد می شود. )
 • عفونت های پوستی : اگر شخصی که حجامت را برای شما انجام می دهد از روش های مناسب برای تمیز کردن پوست و کنترل عفونت قبل نقاط مثبت و منفی استفاده از حد ضرر و بعد از جلسه درمان استفاده نکند، احتمال ایجاد عفونت وجود دارد . ایجاد عفونت پس از انجام این نوع روش درمانی همیشه خطرناک است.
 • سوختگی ( استفاده از گرما برای بیرون کشیدن هوا از لیوان می تواند باعث سوختگی پوست شود. )
 • تغییر رنگ مداوم پوست و ایجاد حساسیت پوستی

عوارض جانبی مختلفی در ارتباط با این نوع روش درمان وجود دارد .

عوارض جانبی مختلفی در ارتباط با این نوع روش درمان وجود دارد .

 • سرگیجه، حالت تهوع ، غش کردن
 • افراد درگیر به اگزما و پسوریازیس ممکن است با انجام این نوع درمان بیماری پوستی آن ها بدتر شود.
 • انجام این نوع درمان در قسمت روی پوست سر و یا جمجمه می تواند منجر به خونریزی داخل جمجمه شود.
 • ایجاد تاول در مناطق تحت درمان
 • پانیکولیت ( التهاب چربی زیر جلد )
 • فنجان ها و تجهیزاتی که در این نوع روش درمانی استفاده می شود باید استریل باشند. زیرا رعایت نکردن نکات بهداشتی و استفاده از تجهیزات یکسان برای افراد متعدد باعث انتقال بیماری هایی مانند ایدز و هپاتیت می شود. بخصوص در حجامت مرطوب که برش های کوچکی روی پوست فرد ایجاد می شود.

انجام مکرر این روش باعث ایجاد کم خونی در فرد می شود.

انجام مکرر این روش باعث ایجاد کم خونی در فرد می شود.

در چه نواحی از بدن نباید انجام شود؟

حجامت در مناطق حساسی از بدن مانند پوست سر، پشت گردن، رگ ها ، شریان ها، غدد لنفاوی ، چشم ها، پوست ملتهب ، زخم های باز و هر گونه شکستگی نباید انجام شود. زیرا انجام آن در این مناطق خطرات جدی در پی دارد.

تاول بوجود آمده بعد از انجام حجامت

تاول بوجود آمده بعد از انجام حجامت

ایجاد عفونت پس از انجام حجامت همیشه خطرناک است.

ایجاد عفونت پس از انجام حجامت همیشه خطرناک است.

چه افرادی کاندیدای مناسبی برای انجام حجامت نیستند؟

برای انجام این نوع روش درمانی افرادی که مشکلات زیر را دارند بیشتر در خطر هستند. این افراد شامل :

 • زنان باردار و زنانی که عادت ماهانه هستند.
 • کودکان و افراد مسن
 • اگر شخص دارای بیماری هایی مانند هموفیلی ، سرطان و بیماری صرع ( تشنج ) باشد.
 • افرادی که بیماری قلبی دارند و یا از داروهای رقیق کننده خون مانند آ اس آ ، وارفارین و … استفاده می کنند.
 • سابقه سکته مغزی
 • افراد دارای فشار خون مقطعی بالا
 • افرادی که مشکلات پوستی مانند اگزما و پسوریازیس دارند.

در آخر باید به این نکته پرداخت که به دلیل عوارض احتمالی استفاده از این روش درمانی پیشنهاد نمی شود.

 قرار دادن فنجان ها روی پوست با هدف ایجاد نیروی مکش

قرار دادن فنجان ها روی پوست با هدف ایجاد نیروی مکش

صحت علمی مطالب موجود در این مقاله توسط خانم دکتر ناهید همتیان، متخصص پوست ، مو و زیبایی تایید شده است.

با بدترین عوارض قرص اورژانسی آشنا شوید

بدترین عوارض قرص اورژانسی

بدترین عوارض قرص اورژانسی- مجله داروخانه آنلاین مثبت سبز

درصورتی‌که قصد بارداری نداشته باشید و نزدیکی بدون استفاده از یکی از راه‌های مطمئن پیشگیری از بارداری انجام شود و یا به‌صورت اتفاقی مانند پاره شدن کاندوم اتفاق بیفتد، بهترین و مطمئن‌ترین راهکار، استفاده از قرص جلوگیری از بارداری اورژانسی است. اما باید به این نکته توجه کنید که مصرف قرص اورژانسی عوارضی با خود به دنبال دارد که برایتان مشکل‌ساز خواهد شد. بنابراین مصرف آن باید به‌عنوان آخرین راه جلوگیری از بارداری انجام شود. ما در این مقاله شما را با بدترین عوارض قرص نقاط مثبت و منفی استفاده از حد ضرر اورژانسی آشنا خواهیم کرد. تا پایان با ما همراه باشید.

آنچه در این مقاله می خوانیم

راه های جلوگیری از بارداری

شکی نیست که همواره در طول هر بار رابطه جنسی باید از بارداری جلوگیری کرد. البته به‌جز زمانی که خودتان قصد باردارشدن را داشته باشید. این موضوع کمی ممکن است شما را به دردسر بی اندازد. برخی از افراد روش های جلوگیری طبیعی از بارداری را انتخاب می‌کنند که این موضوع برای اکثر مردان خوشایند نیست. به طور کلی روش های زیر برای جلوگیری از باردار شدن استفاده می شود :

 • روش طبیعی (بیرون کشیدن آلت پیش از قبل از انزال)
 • قرص ضد بارداری
 • کاندوم
 • تزریق آمپول دپوپروورا
 • چسب و حلقه
 • دیافراگم
 • کلاهک رحم
 • وازکتومی
 • آی.یو.دی
 • کپسول های کاشتنی
 • بستن لوله های رحمی

قرص اورژانسی چیست ؟

قرص اورژانسی همانطور که از نام آن مشخص است فقط در مواقع اضطرار استفاده می‌شود. زمانی که از هیچ یک از روش‌های مطمئن پیشگیری از بارداری استفاده نشده و در هنگام رابطه به طور ناخواسته مایع منی در رحم تخلیه شود. در این لحظه استفاده از قرص اورژانسی تنها راه حل برای پیشگری از بارداری احتمالی است. قرص اورژانسی با عملکرد خاصی از بارداری جلوگیری می‌کند که عبارت است از: متوقف کردن آزادسازی تخمک از تخمدان‌ها، پیشگیری از بارور شدن تخمک‌های آزادشده توسط اسپرم و متوقف کردن اتصال تخمک بارورشده به مخاط رحم.

قرص اورژانسی برای زنان

در صورت مصرف مکرر، قرص اورژانسی عوارض بسیاری به دنبال خواهد داشت، حتی ممکن است شانس باردار شدن شما در آینده را کمتر کند که البته این مسئله از لحاظ علمی تائید نشده نیست. بنابراین اگر قصد بارداری ندارید از روش‌های مطمئن‌تری برای پیشگیری از بارداری استفاده نمایید.

قرص اورژانسی به دلیل هورمونی بودن و تاثیرگذرای سریع خود ممکن است پس از مصرف عوارضی به همراه داشته باشد. اما پیش از اشاره به آنها بهتر است اشاره‌ای به نحوه مصرف قرص اورژانسی نیز داشته باشیم. چراکه زمان و نحوه مصرف قرص اورژانسی در کاهش احتمال باردار شد بسیار موثر است.

قرص اورژانسی برای خانم ها

زمان و نحوه مصرف قرص اورژانسی

قرص اورژانسی یکی از سریع‌ترین روش های جلوگیری از بارداری است. توصیه می‌کنیم که همیشه با خرید کاندوم رابطه جنسی محافظت شده داشته باشید تا به‌طور اتفاقی دچار مشکل نشوید. اما چنانچه این اتفاق افتاد، می‌توانید بلافاصله یک عدد قرص اورژانسی را مصرف کنید. البته به این موضوع دقت کنید که قرص اورژانسی بسته به شرکت تولیدکننده آن متفاوت است و بهتر است برای گرفتن نتیجه و پیشگیری از بدترین عوارض قرص اورژانسی از راهنمای مصرف همان قرص استفاده کنید. همچنین باید بدانید، بهترین نتیجه را زمانی خواهید گرفت که بلافاصله پس از رابطه جنسی قرص اورژانسی را مصرف کنید. البته تا ۷۲ ساعت پس از رابطه جنسی می‌توانید از این قرص مصرف کنید.

همین‌طور اگر این قرص درست بعد از رابطه جنسی محافظت نشده استفاده شود می‌تواند شانس بارداری را تا حد زیادی کاهش دهد. تحقیقات گویای این هستند که حدود ۷ نفر از هر ۸ زنی که از این قرص استفاده می‌کنند، باردار نمی‌شوند. این قرص با دوز متفاوت وجود دارد. به یاد داشته باشید، چنانچه از دوز ۰.۷۵ میلی‌گرم استفاده می‌کنید لازم است که ظرف مدت ۲۴ تا ۷۲ ساعت بعد از رابطه جنسی دو عدد از این قرص را مصرف کنید.

زمان خوردن قرص اورژانسی

بدترین عوارض قرص اورژانسی

همانطور که اشاره شد قرص اورژانسی اگرچه می تواند شما را از شر بارداری ناخواسته رها کند، اما احتمالا عوارضی را با خود به همراه خواهد داشت. قرص اورژانسی حاوی لوونورژسترول است. این هورمون ممکن است در برخی از افراد عوارض خاصی را ایجاد کند. اما بدترین عوارض قرص اورژانسی که در ادامه آمده است، عبارت است از:

در بیشتر مواقع فرد ۲ ساعت پس از مصرف این قرص دچار تهوع می‌شود. البته اگر قبل از ۲ ساعت تهوع داشته و استفراغ کنید باید قرص را دوباره مصرف کنید. اگر تهوع ادامه‌دار شد حتما به پزشک مراجعه کنید.

اختلال در سیکل پریود

در بیشتر مواقع زمانی که قرص اورژانسی مصرف می‌کنید حداقل ۷ روز سیکل ماهیانه پریودتان به تاخیر خواهد افتاد. همچنین خونریزی در آن دوره بسته به شرایط جسمی فرد ممکن است شدید و یا خیلی کم باشد.

حساسیت سینه

سنگینی و درد سینه‌ها هم می تواند یکی از عوارض رسیدن هورمون به بدن باشد. به‌طورکلی قرص‌های ضدبارداری ممکن است باعث بزرگی یا التهاب پستان شوند. البته این مشکل به‌طورمعمول چند هفته پس از شروع مصرف قرص برطرف می‌شود.

درد شکم

یکی دیگر از بدترین عوارض قرص اورژانسی درد شکم است که به دلیل تغییرات تخمک در زیر شکم در محل رحم ممکن است درد خفیف و یا حتی شدیدی را تجربه کنید.

سرگیجه

احتمال سردرد و سرگیجه به دلیل دریافت هورمون در برخی از افراد وجود دارد.

لکه بینی

برخی از خانم‌ها پس از مصرف قرص اورژانسی خونریزی خفیفی را تجربه می‌کنند. این خونریزی سه روز پس از مصرف قرص قطع می‌شود.

نوسان گیرى روزانه در بورس

نوسان را می توان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت تعریف کرد.

نوسان گیر

افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت کار کرده و از نوسان قیمت ها بهره می گیرند، را نوسان گیر می گویند.

برای نوسان گیری در بورس چه شرایطی داشته باشیم؟

نوسان گیرى نیازمند دانش در زمینه تابلوخوانى و روان شناسى بازار است بنابراین در صورتى که تجربه و دانش کافى درباره ى بورس دارید به نوسان گیرى فکر کنید.

بازه نوسان گیرى از یک ساعت تا یک ماه مى باشد، اما جدیدا نوسان گیرى روزانه ممنوع شده است و بنابراین مى توان گفت بازه زمانى آن به دو روز تا یک ماه تغییر یافته است.

مزایا و معایب نوسان گیری روزانه در بورس

مزایای نوسان گیری

پرهیجان و جذاب:

براى کسانى که عاشق معامله گرى هستند تعداد معاملات بالا در بازه هاى زمانى کوتاه از لذت خاصى برخوردار است.

ریسک پایین در کلیت سرمایه:

نوسان گیرى ریسک پذیرى پایینى دارد، چرا که مدیریت سرمایه به ما اجازه نمى دهد درصد خاصی از سرمایه خود را وارد نوسان گیری کنیم.(توضیحات بیشتر در ادامه آمده است)

بازدهی بالا:

این روش از بازدهى بالایى نسبت به مدت زمان سرمایه گذاری برخوردار است و در صورت عملکرد مؤفق بسیار مفید است.

نیاز نداشتن به بررسی بنیاد سهم:

در این روش نیاز به بررسى بنیادى سهام نداریم، تابلوی سهم برای ما مهم است. همانطور که مى دانید مبحث بنیادى براى بسیارى از افراد پیچیده است.

دقت بالای معاملات:

در نوسان گیرى دقت معاملات بالاست چرا که دقیقا با توجه به شرایط روز بازار معاملات انجام مى شوند.

نقدشوندگی بالا:

این روش نقدشوندگى بالایى هم دارد چرا که شما نهایتا یک ماه سهم را نگهدارى مى کنید.

معایب نوسان گیری

پرداخت کارمزد بالا:

براى نوسان گیرى روزانه در بورس در نظر داشته باشید که به هر میزان سود کنید ١.۵ درصد از آن را باید به عنوان کارمزد به کارگزارى بپردازید در صورتى که معمولا بیشترین سود نوسان گیرى ١٠ یا نهایتا ۱۵ درصد است.(البته کارمزد در نوسان گیری اهمیت دارد وگرنه در بقیه معاملات ۱ یا ۲ درصد تفاوت چندانی ایجاد نمی کند)

نیاز به تسلط روحی:

با توجه به هیجاناتی که معامله گر در طول معاملات خود متحمل می شود، باید به روان خود تسلط داشته باشد تا از معاملات هیجانی دوری کند و بتواند عملکرد مناسبی داشته باشد. از تمام معاملاتى که به دید نوسانى انجام مى دهید انتظار سود نداشته باشید در واقع اگر ٣ معامله از ۵ معامله نوسانى سودساز باشد شما معامله گر بسیار خوبى هستید.

۳ نکته طلایی در نوسان گیری

یک: ریسک به ریوارد در معاملات نوسانی

حتما براى ورود به سهم ریسک به ریوارد آن را در نظر بگیرید، در معاملات نوسانى ریسک به ریوارد یک به دو منطقى است.

دو: به حد ضرر زمانی پایبند باشید

دقت داشته باشید که به دید نوسانى هم با سهم بمانید، در واقع در معاملات نوسانى باید هم حد ضرر قیمتى و هم حد ضرر زمانى را رعایت کنید. به این معنى که اگر پیش بینى کردید که سهم در بازه یک هفته به شما سود خواهد داد، پس از تمام شدن این زمان چه سهم تان به سودسازى رسید و چه نرسید از آن خارج شوید.

سه: میانگین کم نکنید

نکته ى دیگر این است که در صورتى که سهمى که به دید نوسانى خریدید به حد ضرر رسید باید آن را بفروشید و میانگین کم کردن یا خرید پله در این نوع معاملات معنایى ندارد.

چطور سرمایه خود را در انواع معاملات تقسیم بندی کنیم؟

حالت اول: اگر بازار روند خنثی یا نزولی داشته باشد

در ادامه به شما خواهم گفت که سرمایه خودتان را چطور تقسیم کنید؛ در صورتى که بازار روند خنثى یا نزولى داشته باشد شما باید ٢٠ درصد از کل سرمایه تان را نقد نگه دارید و بقیه آن را به سهام کوتاه مدتى یا میان مدتی، بلند مدتى و نوسانى تقسیم کنید، ١۵ درصد از باقیمانده سرمایه تان را براى نوسان گیرى، ٣٠ درصد کوتاه مدتى یا میان مدتى و ٣۵ درصد آن را در سهام بلند مدتى سرمایه گذارى کنید، لازم به ذکر است درصد های گفته شده برای افراد با شخصیت های سرمایه گذاری مختلف، می تواند متفاوت باشد.

حالت دوم: اگر بازار روند صعودی داشته باشد

در صورتى که بازار صعودى باشد مى توانید ١٠ درصد از کل سرمایه را نقد نگه دارید و با ٢۵ درصد از آن نوسان گیرى کنید.

۴ ویژگی روحی نوسان گیر

ریسک پذیرى

ریسک معاملات نوسانى به نسبت بقیه معاملات بالاتر است بنابراین فقط در صورتى که فرد ریسک پذیرى هستید به سراغ این معاملات بروید.

در نوسان گیرى عاملى که مى تواند بسیار به شما آسیب بزند این است که در صورتى که سهم شما به سود پیش بینى شده نرسید طمع بورزید و سهم تان را نفروشید، بنابراین حتما حد ضرر را رعایت کنید.

مسئولیت پذیرى

مسئولیت ۱۰۰% معاملات خود را بپذیرید، در صورتى که در تحلیل تان اشتباه کردید اشتباه خود را بپذیرید و سعى کنید آن را رفع کنید.

داشتن استراتژى

در ادامه درباره اینکه استراتژى نوسان گیرى چه باشد بحث خواهیم کرد.

نکات مهم در تعیین استراتژی نوسان گیری

تشخیص سهام مستعد نوسان

معمولا براى نوسان گیرى سهام شرکت هاى کوچک را خریدارى مى کنیم، براى تشخیص این شرکت ها مى توانید از فیلتر زیر استفاده کنید، منظور از شرکت هاى کوچک آن است که ارزش بازار سهام بین ٢٠٠-۵٠٠ میلیارد باشد.

فیلتر شرکت های زیر ۵۰ میلیارد تومان

تعیین نقاط ورود و خروج به سهم

تسلط کافی بر مباحث تکنیکال تا نقاطی مناسبی برای ورود به سهم پیدا کنیم و از سوی دیگر در بهترین مکان از سهم خارج شویم.

سرعت عمل در خرید و فروش

در نوسان گیری به علت آنکه نهایتا ۱۰ درصد سود قرار است از بازار بگیریم بنابراین مهم است که سهم را حتی ۲-۳ درصد پایین تر بخریم و به همین منظور باید سرعت عمل لازم را برای معاملات خود داشته باشیم.

در تمام تایم بازار باید سهام را چک کنید.

هر استراتژی ای که بخواهید تعیین کنید، باید در تمام تایم بازار آنلاین باشید و تابلوی سهم را زیر نظر داشته باشید، یک نوسان گیر، یک موج سوار ماهر است.

برای نوسان گیری چه پارامترهایی باید بررسی شوند؟

١.در صورتى که قیمت پایانى و قیمت آخرین معامله یک فاصه یک درصدى یا بیشتر داشته باشند، الگوى ساعت مثبت اتفاق افتاده است و احتمال مى رود که سهم روز بعد هم مثبت باشد.

٢.حتما چک کنید که حجم مبناى سهم پر شده باشد این نشان از آن دارد که سهم در وضعیت قابل قبولی است.

٣.توجه کنید که حجم معاملات سهم بیش از دو برابر میانگین حجم ماه سهم باشد، این مورد نشان از آن دارد که سهم در منطقه ى مناسب تکنیکالى قرار دارد و براى نوسان گیرى ١٠ درصدى مناسب است.

فیلتر حجم مشکوک:

فیلتر تست شده می باشد و مشکلی ندارد، با توجه به اینکه فیلتر از دیتای ۳۰ روز گذشته استفاده می کند، ممکن است در دریافت دیتا از سایت سازمان بورس اختلال بوجود بیاید.

۴.سرانه خرید و فروش را به دست بیاورید و دقت کنید که قدرت دست خریداران باشد. اگر سرانه خرید هر حقیقى بالاى ۵٠ میلیون باشد ملاک بسیار خوبی محسوب می شود.

یک نکته مهم

نوسان گیری بهتر است در صف خرید و صف فروش انجام نشود مگر آن که، صف فروش در حال جمع آوری باشد.

نوسان گیران یا بازیگر سهم هستند که سرمایه سنگینی دارند یا سهامداران خرد حقیقی که سرمایه محدود دارند.

۶ راه شناسایی سهام مناسب نوسان گیری

یک: سهامی که در صف فروش، حجم بالایی می خورند و اصطلاح صف فروش آن ها در حال جمع شدن است.

دو: سهامی که نزدیک بازه سال خود هستند، سهام مناسبی برای نوسان گیری می باشند.

سه: راه دیگر شناخت سهم مناسب براى نوسان گیرى آن است که به لیدر هر گروه نگاه کنیم و اگر لیدر رشد مناسبى داشته باشد انتظار مى رود بقیه هم گروه هاى سهم هم رشد داشته باشند.

چهار: گروه پیشتاز بازار را شناسایى کنید به این صورت که چند روز متوالى سهام فیلتر پول هوشمند را بررسى کنید سهام پر تکرار احتمالا به ما گروه پیشتاز را نشان خواهند داد.

پنج: راه دیگر آن است که سهام وابسته را پیدا کنید به عنوان مثال سهم جهرم و فسا سهام وابسته هستند به این معنى که در صورتى که یکى از آنها رشد داشته باشد سهم دیگر نیز رشد خواهد کرد.

شش: سهامی که ورود پول در آن ها اتفاق می افتد ولی قیمت پایانی آن ها مثبت نمی شود.

تشخیص سهام وابسته نیاز به تجربه دارد.

شش: همچنین سهامى که در یک روز معاملاتى از مثبت به منفى یا از منفى به مثبت مى روند هم مستعد نوسان گیرى هستند.

در ادامه فیلترها و راهکارهای دیگری را نیز معرفی می کنیم.

فرمول طلایی چرتکه در نوسان گیری

مدتی است از شهریور ماه ۹۹، از فرمول خاصی در آکادمی چرتکه، برای نوسان گیری استفاده می کنیم، که در فیلم زیر به طور خلاصه و کامل توضیح داده ایم.

مثبت و منفی زندگی خوابگاهی.

مثبت و منفی زندگی خوابگاهی.

بخش عمده‌ای از دانشجویان هر دانشگاه اغلب دانشجویان غیربومی و ساکن خوابگاه هستند که به قصد تحصیل زادگاه خود را ترک کرده و به امید آینده‌ای بهتر سال‌های جوانی خود را به دور از خانه و خانواده سپری می‌کنند. در نگاه اول می‌توان نتیجه گرفت که تحصیل باید جایگاه والایی برای یک دانشجو داشته باشد که حاضر به پذیرفتن این نوع زندگی شده است.

وقتی شبی را در کنار خانواده خود به‌عنوان شب آخر بخوابی و فردای آن شب را در اتاقی بیگانه و در کنار افرادی باشی که برای اولین‌بار آن‌ها را می‌بینی و مجبوری چند ماه آن‌ها را مانند خواهر یا برادر خود بپذیری، چه حسی می‌تواند داشته باشد؟ وقتی از اتاقی که تنها متعلق به تو بود به اتاقی انتقال پیدا کنی که باید با چند نفر در آن شریک باشی و سهم تو فقط 2 یا سه متر‌مربع باشد؟ تازه اگر شانس بیاوری و روحیات تو با هم‌اتاقی‌های جدیدت سازگار باشد! خوابگاهی‌ها در این‌باره چه می‌گویند؟

هفته خوابگاه‌ها بهانه‌ای شد تا خبرنگار ایسنا سری به خوابگاه دخترانه حضرت معصومه (س) دانشگاه شهید چمران اهواز بزند و شرايط زندگی دانشجویان خوابگاهی را جویا شود.

به گزارش خبرنگار علمی و آموزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، شاید در نگاه اول زندگی خوابگاهی چندان سخت به نظر نمی‌آید و شاید حتی می‌تواند جذاب هم باشد! این‌که فقط و فقط با هم‌سالان خود در ارتباط باشی، شاید برای یک فرد جوان نشاط‌انگیز و فرصتی برای تجربه مستقل‌شدن باشد اما زندگی خوابگاهی همه‌ی آن چیزی نیست که در نظر اول به چشم می‌رسد.

خبرنگار ایسنا در این‌باره با چند دانشجو به گفت‌وگو پرداخت و نظر آن‌ها را درباره زندگی در خوابگاه جویا شد.

سحر دانشجوی کارشناسی رشته اقتصاد با بیان این‌که نزدیک به هفت ماه است که در خوابگاه اقامت می‌کند، می‌گوید: با دیدن این فضا شاید چنین تصوری برای همه پیش بیاید که زندگی خوابگاهی جذاب است؛ حتی خودم در ابتدا فکر می‌کردم زندگی در خوابگاه ممکن است جالب باشد اما این حس تنها برای یک یا 2 روز اول پایدار است؛ بعد که این مسأله برایت جا بیافتد که باید به‌طور جدی در این محیط زندگی کنی و اتاق مرتب و غذای آماده در فضای گرم خانه خود را فراموش کنی، خیلی سخت می‌شود.

وی معتقد است با این‌که روزهای اول بسیار بر او سخت گذشت پس از مدتی به این سختی‌ها و مشکلات عادت کرده است، اظهار می‌کند: حتی گاهی فکر انصراف نیز به سرم خطور کرد! وقتی حوصله‌ی هیچ چیزی را نداشته باشی، دستت تنگ باشد و بدتر از همه امتحان هم داشته باشی! آن موقع است که همه چیز دست به دست هم می‌دهد تا با تمام وجودت بخواهی که چمدانت را ببندی و خوابگاه را برای مدتی ترک کنی و با اولین کسی که می‌بینی پای درد و دل بنشینی.

این دانشجو ادامه می‌دهد: وقتی به خود و گذشته خود می‌اندیشم، متوجه می‌شوم هیچ‌گاه دختری نبودم که بتوانم خوابگاه و زندگی مستقل را تحمل و خود را اداره کنم. شاید اگر به خوابگاه نمی‌آمدم هیچ‌گاه متوجه نمی‌شدم کارهایم را در خانه چه کسی برایم انجام می‌دهد. اکنون حس می‌کنم در این بازه چند‌ماهه بیشتر از چند سال بزرگتر شده‌ام و از این موضوع خرسندم.

او به سختی‌ها نقاط مثبت و منفی استفاده از حد ضرر اشاره می‌کند: فقط صبح را بگویم؛ وقتی بیدار می‌شوی به جای این‌که به همراه خانواده خود صبحانه بخوری، باید یک مسیر تقریباً پنجاه متری را تا ته سالن برای تهیه مقداری آب تصفیه طی کنی. گاهی اوقات هم دوست داری تنها باشی اما مجبوری در اتاقت با چند قومیت مختلف سر و کله بزنی. شب هم که می‌خواهی بخوابی هم‌اتاقیت چراغ را روشن می‌کند، سفره غذا پهن می‌کند و .

همراه سحر در فضای خوابگاه گشت می‌زنیم؛ از دانشجویی که سر راه می‌بینم می‌خواهم بپرسم که زندگی در خوابگاه چگونه است، او که بعد خود را مریم دانشجوی دکتری رشته فیزیک معرفی می‌کند، پیش از آن‌که سؤال را به‌طور کامل بشنود؛ گویا که دل پری دارد، از نبود شورای صنفی شکایت می‌کند و هنگام ادای این کلمات با عجله می‌گويد: شورای صنفی داریم؟! نه! چه چیزی از این بدتر؟!

یاسمن یک دانشجوی کارشناسی ارشد که دوره کارشناسی خود را در خوابگاهی دیگر گذرانده است، با لبخند صحبت می‌کند: تا جایی که یادم می‌آید همیشه در خوابگاه زندگی کرده‌ام. حتی می‌توانم بگویم سختی اولین شب‌هایی که دور از خانواده بودم را به یاد نمی‌آورم. آن‌قدر به این زندگی عادت کرده‌ام که دیگر سختی آن به چشمم نمی‌آید. اتفاقاً برعکس؛ وقتی به شهر خودم بر می‌گردم بیشتر قدر گرمی فضای خانه خود را می‌دانم.

وقتی از این دانشجو در خصوص زندگی با افرادی از فرهنگ‌های متفاوت در یک اتاق کوچک سؤال می‌کنم، می‌گوید: در خوابگاه سابق خود، حتی شاهد دعوای فیزیکی دو دانشجو نیز بودم که به جراحات سطحی منجر شد اما این خبر به دلایلی به بیرون درز پیدا نکرد.

این دانشجو از امکان بروز چنین اتفاقاتی در این خوابگاه ابراز بی‌اطلاعی می‌کند اما معتقد است هیچ دلیلی وجود ندارد که بین دانشجویان، به‌ویژه دانشجویان کارشناسی چنین اختلافاتی بروز نکند.

وی در خصوص حوادث خوابگاهی تعریف می‌کند: در خوابگاه قبلی‌ام در هر طبقه سماورهای بزرگی قرار داشت که تمام افراد از آب جوشیده آن استفاده می‌کردند اما طی حادثه‌ای، یکی از این سماورهای بزرگ روی یک دانشجو بر می‌گردد و از کمر به پایین دچار نقاط مثبت و منفی استفاده از حد ضرر سوختگی می‌شود. این دانشجو به‌سرعت به اورژانس منتقل شد اما خبر این حادثه نیز با التماس سرپرست خوابگاه به بیرون درز پیدا نکرد و سرپرست خوابگاه مجبور شد تمام خواسته‌های دانشجویان این طبقه را تمام و کمال انجام دهد تا این موضوع را به اطلاع مسئولان نرسانند!

در ادامه بازدید از تجمع عده‌ای از دانشجویان در راه‌پله یکی از بلوک‌های خوابگاه دانشجویان کارشناسی تعجب می‌کنم و وقتی علت را جویا می‌شوم، یکی از آن‌ها توضیح می‌دهد: در این بلوک اینترنت وای‌فای در اتاق‌ها وجود ندارد! یعنی ما در اتاق به اینترنت دسترسی نداریم و برای دسترسی باید به راه‌پله بیایيم؛ البته این چندان مشکل جدی نیست. بلوک‌هایی هستند که حتی با سیستم‌های خنک‌کننده در این گرمای هوا مشکل دارند و من دلم برای آن‌ها می‌سوزد!

خوابگاه دخترانه دانشگاه شهید چمران را با همه اتفاقات ریز و درشت آن و اشک‌ها و لبخندهای ساکنان موقت آن، پشت سر می‌گذارم و به‌نظرم می‌رسد که از زندگی دانشجویان پسر در خوابگاه‌ها هم جویا شوم. شاید آن‌ها نگاه دیگری داشته باشند.

علی یک دانشجوی کارشناسی اقتصاد با بیان این‌که آخر هفته‌ها را به شهرستان خود باز می‌گردد چراکه طاقت دوری از خانواده و دوستان خود را ندارد، به خبرنگار ایسنا می‌گوید: ذهنیت من قبل از ورود به خوابگاه چیز دیگری بود. خیال می‌کردم نظم خاصی در اینجا حاکم باشد؛ هر روز صبح ما را برای نماز بیدار و برای شب‌ها خاموشی اعلام مي‌کنند و سراسر روز نظم را به ما گوشزد کنند.

وی با یادآوری این‌که خوابگاه مکانی است که افراد با فرهنگ‌ها‌، نظرات و عقاید مختلف گرد‌هم می‌آیند و با هم زندگی می‌کنند، ادامه می‌دهد: باید با همه افراد مدارا کرد. به نظر من جای تأسف بسیار دارد که یک دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز، که از قدیمی‌ترین دانشگاه‌های کشور است به سیگار و مواد مخدر روی بیاورد؛ گاهی حتی مشاهده کردم دانشجویی از فرط مصرف زیاد مواد اعتیادآور به حالت توهمی دست پیدا می‌کند که از کوچکترین مضرات آن برهم‌زدن آرامش اتاق است!

او به تلخی تبسم می‌کند: متأسفانه دانشجویان به نوعی بیماری عدم‌خودباوری و درون‌تهی و اعتقاد به نداشتن چیزی از خود گرفتار شده‌اند و نگاه آن‌ها به فرهنگ غرب معطوف شده است. برایم بسیار دشوار است که جوانان هم‌سن و سال خود را می‌بینم که از یاد خدا غافل شده‌اند و به مسائل سرگرم‌کننده و زودگذر دنیا مشغولند که نفعی برایشان ندارد. من این موضوع را در خوابگاه بیش از پیش لمس و احساس کردم در صورتی که یکی از نقاط قوت محیط خوابگاه این است که می‌توان فرهنگ ایده‌آل را به دانشجویان آموزش داد.

به گزارش نقاط مثبت و منفی استفاده از حد ضرر نقاط مثبت و منفی استفاده از حد ضرر ایسنا، علی‌رغم بسیاری از صحبت‌ها پیرامون عدم مطلوب‌بودن وضعیت بهداشتی خوابگاه‌ها‌، این دانشجو از وضع بهداشتی خوابگاه خود ابراز رضایت می‌کند. او همچنین دوری از خانواده را دارای 2 جنبه خوب و بد می‌داند و معتقد است: این فراق از این لحاظ خوب است که فرد را در نوعی تمرین خودباوری و تکیه برخود به چالش می‌کشد و ایستادن بر پاهای خود را ـ هر‌چند نه به معنای واقعی ـ اما به مقدار قابل‌توجهی بیش‌ازپیش تجربه می‌کند و به این باور می‌رسد که می‌تواند از پس خود برآید.

علی ادامه می‌دهد: این‌گونه است که تردیدها پیرامون استعدادها و توانایی‌های خودت کنار می‌روند و چه بسا در می‌یابی که پیش از این هنوز خود را نشناخته بودی! به بیان دیگر از جوانب جدیدی از شخصیت خود آگاه می‌شوی و در می‌یابی پیش از این در این دنیا ضعیف‌تر از چیزی بودی که فکر می‌کردی.

مسعود دانشجوی دیگری که در رشته کارشناسی تاریخ تحصیل می‌کند مدت اقامت خود را در خوابگاه سه سال عنوان می‌کند. او عادت به فکر اقتصادی داشتن را از مزایای این نوع زندگی بر می‌شمارد و هم‌اتاقی شدن با هم‌سالان را لذت‌بخش می‌داند، اما در خصوص بدترین خاطره خود از اقامت در خوابگاه تعریف می‌کند: یک‌بار بر سر مسأله‌ای جزئی با چند نفر دچار اختلاف شدیم و دعوای وحشتناکی پیش آمد.

او از بیان جزئیات این اتفاق امتناع می‌ورزد.

حسین که در رشته مهندسی کشاورزی مشغول به تحصیل و شاهد این گفت‌وگو است با این حرف که دانشجویان خوابگاهی به داشتن فکر اقتصادی عادت می‌کنند موافق است و اظهار می‌کند: پیش از ورود به خوابگاه چندان درصدد انجام محاسبات مالی و فکر کردن به میزان مخارج خود نبودم اما اکنون دغدغه این موضوع را دارم و حتی می‌توانم بگویم هر ریالی را که خرج می‌کنم حساب می‌کنم چه مقدار دیگری برایم مانده است! اگرچه احساس استقلال بیشتری دارم اما نداشتن پول کافی گاهی باعث ایجاد مشکلاتی می‌شود.

بر‌خلاف بسیاری از دانشجویان خوابگاهی، او معتقد است دوری از خانواده چندان برایش سخت نیست و او به‌راحتی با این موضوع کنار آمده است.

وقتی از او در خصوص نقاط ضعف و قوت خوابگاه کنونی‌اش سؤال می‌کنم، پاسخ می‌دهد: خوابگاه از دانشگاه خیلی دور است، اگر نزدیک‌تر بود وقت و هزینه کمتری صرف رفت‌وآمد می‌شد. از طرفی سکوت خوابگاه و نزدیکی آن به مرکز شهر نکته مثبتی است که با مشکل دوری و بعد مسافت آن از دانشگاه، مقابله می‌کند؛ یعنی یا این، یا آن!

وی در خصوص دیگر ویژگی‌های خوابگاه عنوان می‌کند: سیستم‌های خنک‌کننده مناسب هستند و آب گرم برای استحمام به قدر کافی وجود دارد. (ناگفته نماند به‌دلیل نبود آب گرم کافی در خوابگاه دخترانه، به گفته دانشجویان همان خوابگاه، گاهی مجبور به استحمام در نیمه‌شب می‌شوند) یخچال‌ها فرسوده و تخت‌ها خراب هستند و به اینترنت مناسب دسترسی نداریم.

او به شوخی می‌گوید: غذای سلف سرویس هم که بسیار با کیفیت و آب شربمان سرشار از املاح معدنی است! فقط به دادمان برسید.

سینا یک دانشجوی ارشد خوابگاهی هم با بیان این‌که زندگی خوابگاهی و یاد‌گرفتن مستقل زندگی کردن از خانواده می‌تواند نقش به‌سزایی در خود‌سازی داشته باشد و این اتفاقی است که برای او افتاده است، می‌گوید: قبل از ورود به خوابگاه ممکن است نداهایی درباره زندگی راحت و آزاد در خوابگاه به گوشتان خورده باشد اما پس از ورود به آن در می‌یابید که تنها آزادی واقعیت داشت و به هیچ وجه زندگی ساده‌ای در انتظار یک دانشجوی خوابگاهی نخواهد بود.

او که در نوبت شبانه تحصیل می‌کند بدترین تجربه خود را روزی عنوان می‌کند که گفته شد خوابگاه به او تعلق نمی‌گیرد و از مسئولان می‌خواهد در خصوص عدم اختصاص خوابگاه به دانشجویان نوبت شبانه تجدیدنظر کنند. وی با کمال تعجب در خصوص بهترین خاطره خود از خوابگاه، از دعوا با بچه‌های خوابگاهی یاد می‌کند!

دانشجویان مقیم خوابگاه تنها به جوانب منفی این نوع زندگی نمی‌نگرند و علی‌رغم چیزی که شنیده می‌شود، شاید جوانب مثبت آن از چشم دورتر مانده باشند و از سختی‌ها، دوری‌ها و دلتنگی‌ها بیشتر صحبت به میان آمده است. از این گفت‌وگو‌ها بر می‌آید اغلب این دانشجویان با دید مثبت و امیدوارانه، زندگی دور از زادگاه و خانواده را، اگرچه سخت اما مؤثر در خودسازی و بازشدن چشم و گوش آن‌ها نسبت به بسیاری از مسائل جامعه می‌دانند و با آن سازگار شده‌اند.

شاید برای عده‌ای که به خانواده خود وابستگی بیشتری دارند این زندگی سخت‌تر باشد اما می‌توان گفت تأثیرات مثبت آن روی این افراد بیشتر است و حتی شاید بتوان زندگی در خوابگاه را برای عده‌ای لازم دانست. شاید این نوع زندگی حتی مزیتی برای دانشجویان مقیم خوابگاه نسبت به دیگر دانشجویان باشد و این دانشجویان تجربیاتی کسب می‌کنند که شاید اگر خوابگاه را تجربه نمی‌کردند، از هیچ راه دیگری نمی‌توانستند آن را کسب کنند.

در حالی‌که همه مسئولان باور دارند و بارها به این موضوع اذعان کرده‌اند که دانشجویان آینده‌سازان این کشور هستند، این سؤال مطرح می‌شود که چرا بايد نسبت به دشواری‌های زندگی دانشجویان خوابگاهی که گاه همه‌ی زندگی آن‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، بی‌تفاوت باشند و از کنار دغدغه‌ها و سختی‌های دانشجویان ساکن خوابگاه‌ها به‌راحتی عبور کنند حال آن‌که همه‌ی دغدغه‌ی یک دانشجو باید تحصیل، تهذیب و ورزش باشد؟اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.