پولبک در بازارهای مالی به چه معناست؟


نقش الگوی MTR در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه | آکادمی آینده

چرا پولبک های عمیق در بازارهای مالی اتفاق می افتد؟

امروز مـا بـه چرایـی رخ دادن پولبـک ھـای عمیـق در بـازار فـارکس بـا جزئیـات بیـشتری نگـاه خواھیم کرد. پولبک ھا به تنھایی می توانند اطلاعات پرارزشی از پشت پرده بازار را برای ما اشـکار کننـد. به عنوان مثال، اگر بازار فقط با پولبک ھای کوچک مدیریت شود و سوینگ ھایی با برگشت کم عمق داشته باشه می تواند نشانگر این موضوع باشد که تعداد بسیار زیـادی از تریـدرھا در جھـت رونـد در حال معامله ھستند و این خود میتواند نشانه ای باشد که روند به زودی به پایان خواھد رسید. آنالیز پولبک ھای عمیق می تواند سرنخ ھای خوبی از اینکه موسسات بزرگ در بازار چه کار می کننند را به ما بدھد، اگر شما متوجه بشوید که علت تشکیل پولبک ھای عمیـق چیـست آنگـاه شما با درجه اطمینان و دقت بالایی می تونید مشخص کنید کـه مـسیر بـازار در چـه جھتـی خواھـد بود. و تا چه حدی به حرکت در یک جھت ادامه خواھد داد. من تمامی این مفاھیم را در سراسر مقاله توضیح داده و ھمچنین به شما نشان خواھم داد که چگونه با استفاده از سطح فیبوناچی 76.4 %پولبک ھای عمیق رو تعیین کنید.

پولبک ھای عمیق چیستند ؟

به زبان ساده، زمانیکه بازار یک بازگشت عمیق صعودی یا نزولی در سوینگ ھا انجام بدھد. یک پولبک عمیق ایجاد شده است این پولبک ھا معمولا به صورتی ھستند که ھمانند یک روند بـه نظـر مـی رسـند و شـما ایـن فرم حرکت را بارھا در طول روند مشاھده کـرده ایـد. بـه طـور کلـی اگـر شـما درک درسـتی از نحـوه عملکرد بازار در مورد نحوه انجام معاملات و بستن معاملات مردم داشـته باشـید و … ، پولبـک ھـای عمیق یکی از بخش ھای آموزنده ساختار بازار بوده که در نمودارھای خودتان می تونید ببینید. نه تنھا آنھا می توانند به شما در پیش بینی برگشت بازار کمک کنند، بلکـه بـسته بـه اینکـه پولبک عمیق خودش چقدر بزرگ باشد، می توانند ایده اینکه چطور برگشت ھـای بـزرگ اتفـاق مـی افتند و شکل می گیرند را نیز به ھمراه داشته باشد.

یکی از واضح ترین ویژگی ھای پولبک ھای عمیق این است که شما فکر می کنید بازار قصد حرکـت در جھت حرکت قبلی را دارد.

گاھی به سمت راست تصویر که با سه فلش علامت گذاری شده است بیندازید. اگر به حرکت نزولی بر روی چارت نگاه کرده باشید به احتمال زیاد شما فکر خواھید کـرد کـه بازار در حال سقوط به پاینتر و پولبک صعودی ، فقط یک پولبک اولیه ساده از یک حرکت نزولی جدیـد ادامه دار می باشد. اما یک لحظه صبر کنید ؟ حالا ببنید چه اتفاقی افتاده ….

حرکت نزولی ناموفق بوده و بازار به سمت بالا صعود می کند . آنچه کـه در اینجـا داریـم، یـک نمونـه کلاسیک از یک پولبک عمیق است. اگر شما فکر پولبک در بازارهای مالی به چه معناست؟ می کردید که حرکت نزولی یک حرکت ادامه دار خواھد بود ، شما تنھا نبودیـد . ھزاران نفر از تریدر ھای دیگر نیز ھمین فکر را می کردند ، اکثر این تریدر ھـا تحـت تـاثیر ایـن حرکـت بازار سفارشات فروش ست می کنند به امید اینکه بازار نزول خواھد کرد. ھنگامی که این کار اتفاق نمی افتد و بازار شروع به صعود می کند ، ھمـه تریـدر ھـایی کـه فروش داشته اند ، تریدھای خودشان را با تحمل ضرر می بندند. این پولبک ھای عمیق تعداد زیـادی از تریدر ھا را مجبور به باز کردن پوزیشن ھای فروش و خرید می کند و این چیزی ھـست کـه یـافتن اطلاعات کلیدی در مورد این بخش از بازار را برای تریدر ھا مھم می کند. بعدا متوجه خواھید شد که چگونـه موسـسات بـزرگ از پولبـک ھـای عمیـق بـرای قـرار دادن پوزیشن ھای بزرگ خود در بازار استفاده می کنند، به ھمین دلیل تایم فریمی که شـما مـی بینیـد در اندازه پولبک عمیق که ایجاد می شود تاثیر گذار خواھد بود.

چگونه می توان پولبک عمیق را تشخیص داد

اگر شما مدت زمان طولانی صرف تماشای چارت کرده باشـید بـه راحتـی مـی توانیـد پولبـک ھای عمیق را مشاھده کنید. اما اگر شما بدانید چطور پولبک ھای عمیق تعریف می شوند براحتـی می توانید انھا را بر روی چارت خود مشخص کنید. یک ویزگی بارز پولبک عمیق اینکه پولبک در نزدیکـی یـک از نھـایی تـرین نقـاط سـوینگی کـه شما تصور دارین تمام می شود اتفاق می افتد ….. زمانی که پولبک عمیق از یک سویینگ لـو شـروع میـشود ،نزدیـک یـک سـویینگ ھـای پایـان میپذیره و بالعکس. در موقعیتی که شما مطمئن نیستید انچه که مـی بینیـد یـک پولبـک عمیـق ھـست یـا چیـز دیگری. اگر یک پولبک عمیق در حالت رخ دادن باشد می تونید از ابـزار فیبونـاچی ریتریـسمنت بـرای تشخیص سریع استفاده کنید.

چرا سطح 76.4 %فیبو برا پیدا کردن پولبک عمیق خوب ھست

ھمانطور که من در مقاله فیبوناچی اشاره کردم، بازار برای اینکه سطوح فیبو ناچی را ھدف قرار بدھد حرکت نمی کند، ھر کسی این مطلب را به شما بگوید یا دروغ می گوید و یا ھـیچ دیدگاھی نسبت به نحوه کار فارکس ندارد. تنھـا چیـزی کـه باعـث حرکـت در بـازار مـی شـود انجـام معاملات توسط تریدر ھا میباشد ، اگر بازار به یک سطح فیبو سـقوط کـرده و بـه اون سـطح واکـنش نشان داد و شروع به صعود کرد، دلیل صعودی شدن بازار اینکـه کـه تریـدر ھـای بانـک ھـا بـه انـدازه کافی سفارشات خرید در اون محل قرار داده اند و این خرید ھا باعث صعودی شدن بازار شده است. با اینکه سطوح فیبوناچی باعث حرکت بازار نمی شوند ولی ھنوز می تونند برای تریـدر ھـایی مفیـد باشد که نیاز به یک روش بصری برای شناسـایی پولبـک ھـایی کـه در حـال حاضـر در بـازار ھـست، باشد. مھم ھست که توجه داشته باشید که سـطح 76.4 % فیبـو سـطح خاصـی نیـست کـه مـن کشفش کرده باشم. آن فقط روشی ھست که به ما محلی را نشون میده که اکثریت تریـدر ھـا در اون ناحیه معتقداند پولبک عمیق ادامه روند قبلی است. واقعا شما می تونید طرحی بدھید که ھر سطح فیبوناچی بین 70 %و 90 % بـر روی چـارت می تواند نشانگر یک پولبک عمیق باشد، دلیل انکه من از سطح 76.4 استفاده می کنم ایـن اسـت که آن سطح نزدیک به وقتیکه تریدر ھایی که اعتقاد دارند پولبک عمیق ادامه رونـد قبلـی ھـست ، شروع به قرار دادن پوزیشن ھای خود در جھت روند قبلی می کنند. زمانی که به دنبال پولبک ھای عمیق در بازار ھستیم سطح 76.4 خیلـی مناسـبتر از سـطح 61.8 است.

چرا پولبک ھای عمیق رخ می دھد ؟

تنھا دلیلی که یک پولبک عمیق اتفاق می افتد این است کـه تریـدرھای بانـک ھـا مایلنـد تـا جایی که ممکن است تریدرھای خرده پا پوزیشن ھای خود را در جھت اشتباه باز کننـد. معمـولا در شروع روند ھای معکوس جدید پولبک ھای عمیق دیده می شـود، بـه ھمـین دلیـل شـما انھـا را در اینجا مشاھده می کنید در حالی پولبک در بازارهای مالی به چه معناست؟ پولبک در بازارهای مالی به چه معناست؟ که در خلاف جھت روند قراردارند چونکه تریدر ھای حرفـه ای مـی خواھند قبل از اینکه روند جدید شروع بشود تا جایی که ممکـن ھـست پوزیـشن ھـای بیـشتری در جھت معکوس باز گردد تا بتوانند حجم پوزیشن ھای اصلی خود را پر کنند. یک پولبک عمیق در اثر ایجاد این باور در تعداد زیادی از معامله گرانی به وجود میاد که اعتقاد دارند روند قبلی ادامه دار است، بھترین مثال برای این موضوع شروع روند صعودی usd/jpy میباشد.

زمانی که تریدر ھای خرده پـا فکـر میکننـد رونـد قبلـی ادامـه خواھـد یافـت و پوزیـشن ھـای خودشان را در پولبک عمیق و در جھت روند قبلی باز می کنند، این موضوع به تریـدر ھـای حرفـه ای اجازه می دھد که ترید ھای خود را در جھت معکوس قراردھند و انھا مقدار زیادی سفارشات فـروش وارد شده در پولبک عمیق که با تصور ادامه دار بودن ریزش به بازار وارد شده اند رو دارند و می توانند به راحتی سفارشات خرید خودشان را پر کنند.

پیشگویی کردن اندازه روند معکوس با توجه به اندازه پولبک عمیق

یکی از راه ھای پیشبینی جایی کـه بـازار در حـال رفـتن ھـست و چقـدر ایـن حرکـت ادامـه خواھد یافت این ھستش که ھر چقدر پولبک عمیق بزرگ باشد ، اندازه حرکت تغییـر رونـد بـازار نیـز بزرگ خواھد بود. و این کاملا با دیدگاه کلاسیک استفاده از فیبو ھای پروجکشن مغایرت دارد. من حدس می زنم الان سوال این ھست که ….. ” چطور باید تـشخیص بـدیم پولبـک عمیـق بزرگ ھست یا خیر ؟ خوب این خیلی ساده تر از آنی ھست که شما فکر می کنید، یک پولبک بزرگ چیزی ھست که اکثر تریدرھا در بازار می توانند ببینید ، یـک پولبـک عمیـق در چـارت پـنج دقیقـه ای بـزرگ در نظـر گرفته نمی شود فقط به این دلیل که تریدر ھا در چارت پنج دقیقه ای فکر می کنند که پولبک عمیق ادامه روند قبلی است.

اینجا یک پولبک عمیق در چارت پنج دقیقه ای usd/jpy داریم تریدرھای در اینجا یک حرکت صعودی بزرگ نگاه می کنند و معتقدن که بازار یک ھای بالاتر رو خواھد دید، زمانی که بازار ریزش می کند و شروع می کند به بالا امدن، انھـا فکـر میکننـد ایـن فقـط یک پولبک برای حرکت صعودی قبلی ھستش و انھا شروع به خرید می کنند به امید اینکه بازار یک ھایر ھای جدی تشکیل خواھد داد . علاوه بر این درصد بسیار زیادی از معامله گران در نمودار یک دقیقه ای خرید خواھند کرد، اگر ما به پولبک عمیق در چارت یک دقیقه ای نگاھی داشته باشیم ( که من نمی توانیم چون متاتریدرم به درستی کار نمی کند ) تریدر ھای در چارت یک دقیقه ای اون حرکت را یک روند صعودی بـزرگ در نظر می گیرند، بدین معنی که انھا تریدھای خرید خود را تحت تاثیر اینکه روند ادامـه خواھـد داشـت انجام می دھند. سوال این است که یک پولبک عمیق توسط تریدرھای تایم فریم ھای بـالاتر بـه چـه صـورتی دیده میشود؟

و این ھمان پولبک عمیق است که در تایم فریم سی دقیقه ای دیـده میـشود. تریـدر ھـایی که از این تایم فریم استفاده می کنند نمی توانند حتی یک قدم از پولبک عمیق رو ببینید، ھمه انھـا فقط یک کندل استیک صعودی رو خواھند دید. اگر معامله گران در تایم سی دقیقـه نمـی تواننـد یـک پولبک عمیق رو ببیند ، ھیچ یک از معامله گران تایم فریم ھای بالاتر نمی توانند این پولبک عمیق رو ببینید . ً بنابراین ما تنھا معامله گران در تایم فریم یک ، پنج و احتمالا پانزده دقیقه رو خواھیم داشـت که معاملات خود رو در پولبک عمیق قرار خواھند داد، این بدان معنی است وقتی که پولبک عمیق به پایان می رسد و بازار شروع به حرکت در جھت روند جدید مـی کنـد، احتمـالا فقـط سـه مجموعـه از معامله گران ترید ھای خود را با ضرر خواھند بست .

مقایسه کنید با ان پولبک عمیق که در شروع روند صعودی usd/jpy دیدید، جایی که ھرکس در چارت ھفتگی و پایینتر می توانست در روی پولبک که به نظر می رسید ادامه دھنده روند نزولـی قبل باشد فروش داشته باشد ، سپس شما می توانید ببینید چقدر پولبک عمیـق بزرگتـر ھـست در دوره ای که در ان تایم فریم ظاھر می شود، بیشتر تریدر ھایی که تریدر ھـای خودشـان را در جھـت پولبک عمیق قرار می دھند، که این به نوبه خود به این معنی ھستش که تعداد بیشتری از تریدر ھا زمانی که پولبک در بازارهای مالی به چه معناست؟ پولبک به اتمام می رسه ضرر می کنند. بنابراین پولبک عمیق بزرگتر ، تریدر ھای بیشتری رو وارد پوزیـشن ھـای بـا دیـدگاه ادامـه دار بودن روند قبلی می کنه ، اگر ھمه این تریدر ھا تریدر ھای خودشان را در جھـت پولبـک قـرار بدھنـد پس زمانی که بازار برمی گرده و شروع می کنه به رفتن در جھـت دیگـری ، معاملـه گـران معـاملات خودشون در معرض ضرر می بینند، در نھایت ضررشان بزرگ تر خواھد شد تا معاملات خـودرا ببندنـد، زمانی که انھا معاملات خود را ببندند ، سفارشات بیشتری وارد بازار خواھـد شـد و بـازار را در جھـت معکوس جدید به پیش پرتاب خواھد کرد. به عنوان مثال در usd/jpy اکثریت تریدر ھای که در پولبک عمیق ، پولبک در بازارهای مالی به چه معناست؟ با این دیدگاه که بـازار در جھت روند قبلی به حرکت نزولی خودش ادامه خواھد داد اقـدام بـه فـروش کردنـد، زمـانی کـه بـازار شروع به حرکت صعودی می کند، معاملات فروش تریدر ھا که قرار بود سود ده باشد شروع به تولید ضرر میکند، بنابراین انھا شروع به بستن پوزیشن ھای فروش خودشون مـی کننـدو تنھـا راه بـستن یک معامله فروش ، انجام یک معامله خرید ھـستش، بنـابراین تریـدر ھـای فروشـنده ، تعـداد بـسیار زیادی سفارش خرید به بازار پمپاز می کنند که باعث افزایش قیمت و تغییر روند اصلی می گردد.

اندازه برگشت یک پولبک عمیق ایجاد شده بستگی به دو چیز دارد :

1 -قبل از تشکیل پولبک عمیق ، مدت زمان روند قبلی چقدر بوده است
2 -پولبک عمیق به چه بزرگی ھست

در تایم فریم بالاتر، پولبـک عمیـق دیـده شـود بـه طبـع تعداد تریدرھایی که معاملات خودرا در جھت پولبک قرار میدھند نیز بیشتر خواھد بود. با آنالیز دو شرط فوق شما می توانید با درجه اطمینان خـوبی میـزان بزرگـی برگـشت بعـد از پولبـک عمیق و ھمچنین اندازه حرکت که بعد از پولبک عمیق ایجاد می شود رو مشخص کنید.

"پول‌بک" مفهومی برای سوددهی در بورس

سرمایه‌گذارانی که با اصطلاح پولبک (pullback) آشنا بوده، قادر هستند بهتر از تحلیل تکنیکال بهره بوده و در نتیجه با موفقیت بیشتری در بورس سرمایه‌گذاری کنند.

به گزارش کارآفرین نیوز، شاید یکی از عوامل بازدارنده افراد برای رسیدن به موفقیت در زندگی را بتوان ترس از ریسک‌کردن دانست. در بازارهای مالی برخلاف بازارها و کسب‌وکارهای سنتی می‌توان میزان ریسکی که می‌خواهیم متحمل شد را به‌ صورت دقیق‌تر اندازه‌گیری کرد.

از طرفی در بازارهایی نظیر بورس با بهره‌گیری از ابزارهایی می‌توان ریسک و خطر از دست‌رفتن سرمایه را کاهش داد و به معنای واقعی مسیر سوددهی را برای خود هموار کرد.

بازار بورس دنیایی از اصطلاحات متنوع بوده و افرادی که به دنبال موفقیت در این بازار هستند، باید در خصوص این اصطلاحات، اطلاعات کاما داشته باشند. یکی از این اصطلاحات، پول بک در بورس است.

هنگامی که سقف قیمت سهامی شکسته شود، یعنی این زمان مناسب‌ترین و بهترین موقعیت برای خرید سهام در بازار بورس به شمار می‌رود. به بیان دیگر، برگشت قیمت‌ها پس از شکست سطح قیمتی پیشین پول بک عنوان می‌شود. به طور مثال، سهمی در حال طی‌کردن روند صعودی است، این مسئله منجر می‌شود تا هر بار درگیر بالا رفتن سقف‌ها و کف‌های قیمتی شود.

این سهم در یک بازه زمانی، به خط روند نزدیک می‌شود و این محدوده را می‌شکند و پس از اصلاح بار دیگر به این خط روند نزدیک می‌شود. از آنجایی‌ که بخش گسترده‌ای از سهام‌ها در حالت معمولی موفق نمی‌شوند از این خط عبور کنند لذا با برخورد به خط روند، روند کاهشی قیمت را در پیش می‌گیرند. در چنین زمانی معامله گران، پول بک در بورس را تجربه می‌کنند.

بررسی‌های صورت‌ گرفته نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ درصد مواقع، سهام‌هایی که با چنین وضعیتی روبرو می‌شوند، تمایل دارند مجدداً به سمت روند حمایتی و مقاومت خود بازگردند. برخی از سرمایه‌گذاران تصور می‌کنند که حتماً پس از تشکیل پول بک در بورس شاهد روند صعودی در بیش از ۵۰ درصد از روندها هستیم، در حالی‌ که این باور کاملاً غلط است.

در ۵۰ درصد از این روندها، پول بک روند رشد قبلی خود را از دست می‌دهد و مسیر جدید را برای حرکت انتخاب می‌کند، با این اوصاف نمی‌توان همواره گفت، پول بک در بورس همیشه روند صعودی دارد. از طرفی زمانی پول بک از اعتبار برخوردار می‌شود که موفق شده باشد محدوده حمایت و مقاومت را با حجم بالایی بشکند.

به طور مثال فرض شود، اصلاح قیمت موفق شده با قدرت محدوده حمایت و مقاومت را شکسته و از آن عبور کند. اما پس از چند روز مشاهده می‌شود که قیمت پایانی روز جاری، کمتر از روز قبل باشد. در چنین حالتی پول بک در بورس پایین آمده است.

این بدان معنا است که تقاضای کافی در سهم وجود نداشته و فروش قوی در بازار رخ نداده است. بسیاری از سرمایه‌گذاران بر این عقیده هستند که پول بک در بورس پس از شکست سطح حمایت و مقاومت، باید مجدداً به نقطه شکست بازگردد. در صورتی‌ که به‌ ندرت این مسئله در بازار مشاهده می‌شود.

بر اساس اظهارنظر کارشناسان، پول بک‌های معتبر معمولاً در زمان‌هایی کمتر از ۳۰ روز شکل‌گرفته و تکمیل می‌شوند، همچنین بیش از ۵۸ درصد از روندهای پول بک پس از شکست سطح حمایت و مقاومت، به نقطه شکست خود باز می‌گردند.

از سوی دیگر، پول و اصلاح قیمت دو مفهوم متفاوتی بوده که نیاز است به آن توجه شود. هر دوی این مفاهیم، به معنای جابه‌جایی روند قیمت سهم هستند. پول بک در بورس موقت بوده و اصلاحات آن طولانی‌مدت است، در حالی‌ که اصلاح قیمت بورس این‌چنین نیست.

همان‌طور که گفته شد، معامله با پول بک به سهام‌داران کمک می‌کند تا با کاهش ریسک به معاملات خود بپردازند و بیشترین سود را به دست آورند، لذا برای حصول سود در بورس و رسیدن به این دانش نیاز به تمرین و رصد نمادهای مختلف بورسی است.

پولبک در بورس چیست؟ اصطلاح پولبک به ساده یعنی چی؟ انواع Pullback

پولبک در بورس چیست؟ اصطلاح پولبک به ساده یعنی چی؟

پولبک پولبک در بازارهای مالی به چه معناست؟ در بورس به چه معناست؟ یکی از اصطلاحات کاربردی و مهم در بازار بورس Pullback است که در این مقاله قصد داریم مفهوم پول بک به زبان ساده و انواع آن را بررسی کنیم، همراه داتیس نتورک باشید.

پولبک در بورس چیست؟ اصطلاح پولبک به ساده یعنی چی؟

پولبک در بورس چیست؟

پولبک در بورس حالتی است که قیمت برای آخرین بار به محدوده‌ای که قبلاً در آن بوده برمی‌گردد و آن را لمس می‌کند بدین دلیل است که در بین سهامداران و سرمایه گذاران به آخرین بوسه (Last Kiss) معروف شده است.

به عبارتی پولبک‌ها نشانه‌ای از تغییر روند و تبدیل مقاومت‌های شکسته شده به حمایت و حمایت‌های شکسته شده به مقاومت هستند و اصلاح نشانه‌ی ادامه روند صعودی و یا نزولی در جهت ایجاد الگوهای پلکانی قیمت است.

کلمه پولبک در لغت به معنای بازگشت و عقب کشیدن و مترداف کلمه hook به معنی قلاب است.

به همین دلیل در نمودارها نیز به شکل قلاب نمایان می‌شود.

معنای دیگری که برای این کلمه می‌توان در نظر گرفت خداحافظی است.

چراکه در این حالت، روند بعد از شکست سطح حمایتی یا مقاومتی معتبر خود، سعی می‌کند یک بار دیگر به آن سطح شکسته شده بازگردد.

با شکسته شدن این خطوط و نقض آن‌ها، از اهمیت آن‌ها کاسته نشده؛ بلکه تغییر وضعیت می‌دهند و از مقاومت به حمایت و برعکس تبدیل می‌شوند.

معمولاً بعد از شکست خطوط حمایتی و مقاومتی، در ۶۰ درصد مواقع بازار متمایل به بازگشت مجدد به سمت حمایت و مقاومتی که شکسته شده دارد.

تقریباً در ۷۰ درصد مواقع شکست‌هایی که با حجم بسیار بالا نسبت به میانگین ۳۰ روزه رخ می‌دهند، تمایل به پولبک پیدا می‌کنند؛ لذا این تفکر که الزاماً بعد از هر شکست معتبر، باید نیاز به پولبک باشد، درست نیست.

استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه؛ در ۱ دقیقه سود کن!

استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MRT | آکادمی آینده

استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR؛ سیستم محبوب ال بروکس برای شکار نوسانات قیمت.

اکثر معامله‌گران فعال در بازارهای مالی در روزهای ابتدایی فعالیت خود در بازار به فکر کشف استراتژی معاملاتی برای نوسان‌گیری بودند که به وسیله آن بتوانند تمام نوسانات کوچک و بزرگ بازار را شکار کنند و حداکثر سودآوری را از نوسانات قیمت داشته باشند.

ناگفته نماند که بسیاری از افرادی که به اصول مدیریت سرمایه و کنترل ریسک مسلط نبودند، در این مسیر ضرر و زیان‌های زیادی را متحمل شدند. و بعد با دلخوری از بازار خداحافظی کردند. اما در این مقاله قصد داریم یکی از استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه که از اعتبار قابل قبولی نزد یکی از استادان بزرگ دنیای معامله‌گری در بازارهای مالی یعنی آقای ال بروکس برخوردار است را معرفی کنیم.

اگر دوست دارید به روش معامله‌گران حرفه‌ای در تایم فریم‌های پایین معامله کنید، مقاله استراتژی نوسان‌گیری MTR را از دست ندهید.

در این مقاله چه می‌آموزیم؟

 1. الگوی MTR چه نقشی در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه دارد؟
 2. استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR.
 3. نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR.
 4. نقاط ضعف الگوی MTR برای به کارگیری استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه.
 5. نکات حیاتی که هنگام استفاده از استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه باید بدانید.

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

 1. اسکالپرها و نوسان‌گیرانی که در تایم فریم‌های پایین معاملات خود را انجام می‌دهند.
 2. علاقه‌مندان سبک پرایس اکشن آقای ال بروکس.
 3. افرادی که قصد دارند حداکثر سودآوری را از نوسانات قیمت داشته باشند.

الگوی MTR چه نقشی در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه دارد؟

الگوی MTR که مخفف عبارت Major Trend Reversal به معنای برگشت روند اصلی یا بزرگ است، یکی از الگوی‌های پرتکرار و درعین حال ساده در بازارهای مالی است.

اگر تأییدیه های این الگو به صورت پیچیده در نواحی رنج بازار ایجاد نشوند می‌توانند معاملاتی با نسبت ریسک به ریوارد بالا برای معامله‌گران ایجاد کنند. برای استفاده صحیح از این الگو تنها کافی است به اصول تحلیلی قوانین پرایس اکشن ال بروکس مسلط باشید، تا نقلط ورود و خروج بهینه‌ای در معاملات خود داشته باشید.

معنای الگوی MTR تا حد زیادی در معنای عبارت توصیفی آن یعنی برگشت روند اصلی گنجانده شده است. برای درک بهتر الگوی MTR، تعریف ساده‌ای از روند و خط روند توجه کنید.

در تمام بازارهای مالی با سه نوع روند روبه‌رو هستیم؛ روند صعودی، روند نزولی و روند رنج.

اگر سقف و کف‌های قیمتی بالاتر از سقف و کف‌های قبلی شکل بگیرند، روند صعودی؛ به صورت متقابل اگر سقف و کف‌ها جدید قیمت پایین‌تر از سقف و کف‌های قبلی ایجاد شوند، روند نزولی و در نهایت اگر سقف و کف‌های سابق و فعلی تقریبا در یک سطح ایجاد شوند، روند قیمت رنج است.

نقش الگوی MTR در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه | آکادمی آینده

نقش الگوی MTR در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه | آکادمی آینده

خط روند یا ترندلاین (Trendline) نوعی حمایت‌گر و جلوگیرنده از ریزش قیمت (خط روند صعودی) یا مقاومت‌کننده در برابر رشد روند قیمت (خط روند نزولی) است.

تأییدیه‌های شکل‌گیری یک ترندلاین استاندارد عبارت‍ند از:

 1. قیمت حداقل 3 برخورد با خط روند داشته باشد.
 2. موج صعودی/نزولی که پس از برخورد دوم قیمت با خط روند ایجاد می‌شود، قدرت کافی برای شکست سقف/کف قیمتی قبل را به طرف بالا/پایین داشته باشد.

نقش الگوی MTR در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه | آکادمی آینده

نقش الگوی MTR در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه | آکادمی آینده

الگوی MTR زمانی ایجاد می‌شود که قیمت با شرایط خاصی از حالت صعودی به نزولی یا نزولی به صعودی تغییر کند.

الگوی MTR پس از شکست خط روند صعودی به طرف پایین، یا شکست خط روند نزولی به طرف بالا ایجاد می‌شود. البته برای تثبیت کامل این الگو بعد از شکست کامل خط روند با یک کندل قدرتمند، باید منتظر یک بازگشت کوتاه از قیمت و برخورد دوباره آن به خط روند باشیم که اصطلاحاً به این بازگشت کوتاه مدت، پولبک می‌گویند.

در نهایت پس از انجام پولبک، صبر می‌کنیم تا چند کندل قدرتمند در خلاف جهت خط روند ایجاد شوند تا در جهت جدید قیمت (برخلاف جهت خط روند سابق) از نوسان قیمت سود کسب کنیم.

استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR

مراحل استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه‌ای با الگوی MTR عبارت است از:

 1. تشخیص روند قیمتی و رسم خط روند در تایم فریم 5 دقیقه.
 2. صبر کردن تا هنگامی که خط روند با یک کندل قدرتمند شکسته شود.
 3. انتظار برای انجام پولبک و مشاهده یک الگوی کندلی قدرتمند که نشان از برگشت روند قیمت دارد. (مانند الگوی چکش)
 4. مشاهده یک کندل قوی که الگوی کندلی قبل از خود را تأیید می‌کند و اطمینان بیشتری نسبت به بازگشت روند می‌دهد.
 5. ورود به معامله برخلاف جهت خط روند و تعیین حدضرر و حدسود.

مراحل استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه ای با الگوی MTR | آکادمی آینده

مراحل استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه ای با الگوی MTR | آکادمی آینده

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR

به عنوان مثال در تایم فریم 5 دقیقه در نمودار قیمت بیت‌کوین، می‌توانیم یک خط روند نزولی که از افزایش قیمت جلوگیری می‌کند را مشاهده کنیم.

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

در کندلی که در تصویر زیر به صورت دقیق‌تر آن را مشخص کردیم، روند قیمتی موفق به شکست خط روند و سپس پولبک به آن شده است.

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

دقت داشته باشید که احتمال انجام پولبک از سطحی که قیمت خط روند را شکسته باشد وجود دارد. به عنوان مثال در همین نمونه مشاهده می‌کنید که الگوی کندلی بازگشتی پولبک در بازارهای مالی به چه معناست؟ قیمت پس از انجام پولبک در محدوده‌ای که خط روند شکسته شده شکل گرفته است. نکته جالب‌تر اینکه، دقیقاً در همین سطح در گذشته حمایت خوبی از قیمت صورت گرفته بود. (دایره طلایی رنگ)

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

پس اتمام پولبک، قیمت با دو کندل صعودی بخش زیادی از اصلاح هنگام تکمیل پولبک را پوشش داده و این می‌تواند سیگنال نسبتاً خوبی برای نوید شروع این روند صعودی را به ما بدهد و هدف ما دقیقاً سوآوری از این روند صعودی است.

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

آموزش تعیین حدسود و حدضرر استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR

حدضرر (Stop-loss): هنگام شکست خطر روند صعودی به طرف پایین، حدضرر را با کمی فاصله بیشتر بالاتر از آخرین سقف قیمت در خط روند صعودی قرار می‌دهیم. هنگام شکست ترندلاین نزولی به طرف بالا، حدضرر را با فاصله کمی بیشتر پایین‌تر از آخرین کف قیمتی در خط روند نزولی قرار می‌دهیم.

حدسود (Take Profit): معمولا قیمت پس از تشکیل الگوی MTR و برگشت قیمت از روند سابق خود، امکان پوشش تمام خط روند قبلی را دارد و می‌تواند تا ابتدای خط روند صعودی/نزولی، ریزش/صعود را تجربه کند. در نتیجه می‌توانید حدسود خود را در سطحی که ابتدای ترندلاین قبلی از آن آغاز شده است قرار دهید.

اما پیشنهاد می‌کنیم از روش تریلینگ استاپ و سیو سود استفاده کنید تا اگر قیمت قبل از رسیدن به حدسود شما، بازگشت، ضرر کمتری بپردازد و حتی بدون ضرر از معامله خارج شوید.

سیو سود و ریسک فری (Risk Free) کردن یک معاملع به این معناست که برای مثال اگر در یک معامله از 10 تارگت قیمتی، 5 تارگت را کسب کردید؛ حدضرر خود را در در قیمت نقطه ورود قرار دهید. با این کار حتی اگر پولبک در بازارهای مالی به چه معناست؟ از همان نقطه روند قیمتی معکوس شود، عملاً ضرری متحمل نشدید. البته این نمونه فقط در حد یک مثال ساده است و مدیریت پوزیشن معاملاتی به واسطه روش تریلینگ استاپ (Trailing Stop) نیاز به آموزشی‌های تخصصی دارد.

برای آموزش ارز دیجیتال به صورت تخصصی و جامع با پشتیبانی آکادمی آینده تماس بگیرید.

9

تعیین حد سود و حد ضرر استراتژی پولبک در بازارهای مالی به چه معناست؟ معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

نقاط ضعف الگوی mtr برای به کارگیری استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه

یکی مهم‌ترین ضعف های استراتژی MTR از عدم تسلط معامله گران در مدیریت پوزیشن معاملاتی پس از ورود به معامله اتفاق می‌افتد.

به عنوان مثال گاهی اوقات بازار در یک روند کاملا صعودی یا کاملا نزولی قرار پولبک در بازارهای مالی به چه معناست؟ دارد. در این بین اگر هنگام اصلاح کوتاه مدت قیمت، معامله‌گران به اشتباه تصور کنند که قرار است روند قیمتی کاملا معکوس شود و براساس الگوی MTR وارد معامله در خلاف جهت روند اصلی بازار شوند به احتمال زیاد ضرر می‌کند.

همچنین ممکن است حتی بازگشت روند به روش الگوی MTR به درستی تشخیص داده شود، اما قیمت توان بازگشت تا تارگت نهایی برای پوشش کامل ترندلاین قبلی را نداشته باشد و با یک بازگشت ناگهانی قیمت، معامله‌گران دچار ضرروزیان شوند.

برای رفع اینگونه مشکلات پیشنهاد می‌کنیم حتما در دوره آموزش ارزدیجیتال به مبانی علم پرایس اکشن به روش ال بروکس مسلط شوید و در مدیریت پوزیشن معاملاتی خود به روش تریلینگ استاپ مهارت پیدا کنید.

در آکادمی آینده آموزش ‌های حرفه‌ای و تضمین شده ارز دیجیتال و فارکس را در دوره حضوری آموزش ارز دیجیتال در مشهد و آموزش فارکس در مشهد کسب کنید.

نکات حیاتی که هنگام استفاده از استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه باید بدانید

 1. در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه MTR، باید تحلیل و بررسی روند قیمت و رسم خط روندها را در تایم فریم 5 دقیقه انجام دهید و در تایم فریم 1 دقیقه وارد معامله شوید.
 2. در تایم فریم‌های پایین نوسانات قیمت بالاست. درنتیجه هر حرکت جهت‌دار قیمت را به منزله یک ترندلاین در نظر نگیرید و حتماً تأییدیه‌های لازم برای اطمینان از ایجاد یک خط روند استاندارد را بگیرید.
 3. اگر قصد استفاده از استراتژی معاملاتی با الگوی MTR را دارید، حتماً حدضرر و حدسود پوزیشن معاملاتی خود را براساس نکات ذکر شده در مقاله تنظیم کنید و صرفاً برای داشتن ریسک به ریوارد بالا، اندازه پوزیشن خود را تغییر ندهید.
 4. تأکید می‌کنیم که برای استفاده کاربردی و پربازده از استراتژی معاملاتی با الگوی MTR، تسلط به علم پرایس اکشن و یادگیری مدیریت معامله به روش تریلینگ استاپ ضروری است.

سخن پایانی

انجام معاملات اسکالپ یا نوسانگیری در تایم فریم‌های پایین نمودار همان قدر که شیرین به نظر می‌رسد، می‌تواند پرریسک و زیان‌آور نیز باشد.

اگر در نوسان‌گیری، مدیریت سرمایه را رعایت نکنید و به صورت قمارگونه وارد معاملا شوید؛ به احتمال بسیار زیاد، تمام سرمایه خود را در بازار از دست می‌دهید. تنها گروه خاصی از معامله‌گران حرفه‌ای و باتجربه هستند که توان مدیریت ریسک و بازده معاملات اسکالپینگ (Scalping) به آن شکلی که در ذهن شماست را دارند.

در نتیجه با طرز تفکر یک شبه، پولدار شدن به این معاملات رو نیاورید و فراموش نکنید که:

«بازارهای مالی سخت‌ترین جا برای آسان پول درآوردن هستند.»

آکادمی آینده به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش ارز دیجیتال در مشهد تمام افراد علاقه‌مند به یادگیری اصول حرفه‌ای معامله در بازارهای مالی را دعوت به شرکت در دوره آموزش ارز دیجیتال و آموزش فارکس می‌کند که با خدمات آموزشی ویژه برگزار می‌شود.

دانش‌پذیران آکادمی آینده در دوره آموزش فارکس در مشهد و آموزش ارز دیجیتال در مشهد دارای پشتیبان رایگان مادام العمر، آپدیت رایگان آموزش‌های دوره و پرداخت هزینه دوره به صورت اقساطی هستند.

اطلاعات کامل آموزش فارکس و آموزش ارز دیجیتال را در وبسایت آکادمی آینده دنبال کنید و در صورت نیاز به مشاوره می‌توانید با واحد پشتیبانی تماس بگیرید و مشاوره رایگان دریافت کنید.

انواع شکست

انواع شکست

می‌دانم خیلی از شما وقتی صحبت از شکست می‌شود به فکر شکست حمایت و مقاومت چه استاتیک و چه داینامیک می‌افتید (البته اگر به فکر شکست‌های عشقی دوران نوجوانی نیافتید😂) و این طبیعی است، اما در این درس می‌خواهم کمی ذهنتان را بازتر کنم تا به شکست با دید وسیع‌تری نگاه کنید. در بازار ممکن است انواع شکست رخ دهد که موضوع این درس است، اما اصلاً نگران نباشید و تا پایان این درس را با دقت مطالعه کنید.

همیشه وقتی می‌خواستم مفهوم شکست را در سطوح به دوستانم توضیح دهم از مثال آبکش استفاده می‌کردم. شاید خیلی مسخره باشد اما شاید به درک شما کمک کند. یک آبکش را تصور کنید، آب همیشه از آبکش عبور می‌کند پس ما باید مثالی دیگر بزنیم. فرض کنید شما یک آبکش با سوراخ‌های نسبتاً بزرگ دارید و یک دانه عدس را به سمت آبکش پرتاب می‌کنید. چقدر احتمال دارد پرتاب شما صاف در یک سوراخ آبکش برود و از آن عبور کند؟ معمولاً این اتفاق نمی‌افتد و دانه عدس در آبکش باقی می‌ماند. در مورد بازارهای مالی هم تقریباً اوضاع همین است البته خبری از عدس و آبکش نیست😂

انواع شکست

در بازارهای مالی ما به جای آن آبکش سطوحی مهم داریم و به جای عدس نیز قیمت. حالا جلب است بدانید در ۸۰ درصد مواقع عدس از آبکش عبور نمی‌کند. اما در مورد آن ۲۰ درصد چطور؟

خب از مطلب دور نشویم، کجا بودیم…؟آها بله!

هنگام معامله در بازار، چه بازار فارکس چه کریپتو و چه بورس، مهم است که بدانیم سه نوع اصلی شکست وجود دارد:پولبک در بازارهای مالی به چه معناست؟

۱. شکست ادامه‌دهنده (Continuation breakout)

۲. شکست بازگشتی (Reversal breakouts)

۳. شکست جعلی (Fakeout یا False Breakout)

شما باید حتماً بدانید در تصویر کلی محیط بازار دنبال چه نوع شکستی هستید وگرنه گیج می‌شوید. شکست از این نظر بسیار مهم است چون تغییرات عرضه و تقاضا در بازار را نشان می‌دهد. یعنی این موازنه خریداران و فروشندگان که بازار را در یک محدوده نگه داشته بود، اکنون در حال تغییر است.

این تغییر در احساسات و انتخاب تریدرها، موقعیت بسیار خوبی برای شما فراهم می‌کند تا یک سود خوب از بازار بگیرید.( به همین دلیل است که شکست، تا این حد برای تریدر‌ها مهم است). حال برای این منظور به بررسی انواع شکست در بازار می‌پردازیم:

شکست ادامه‌دهنده

در بازار وقتی برای مدتی طولانی یک روند قوی وجود داشته باشد، باید مدتی هم استراحت وجود داشته باشد.(این استراحت با استراحت هر گام که به شکل اصلاح است متفاوت است، زیرا در این حالت، بازار مدتی در حالت رنج است) این اتفاق معمولاً زمانی می‌افتد که خریداران و فروشندگان در بازار، یک مدت مکس می‌کنند تا بفهمند قدم بعدی چیست و کدام سمت بازار می‌چربد. در نتیجه معمولاً بازار به یک حالت تثبیت یا (Consolidation) میرسد که در بیشتر مواقع، حالت آن رنج است.(الگوهایی مثل مثلث و مستطیل و … از همین نوع هستند که در آینده مقالات آینده توضیح می‌دهیم)

انواع شکست

حال اگر معامله گران متوجه شوند که روند اولیه درست بوده و به جهت آن معتقد باشند، همچنان به فشار در همان جهت ادامه می‌دهند و نتیجه آن یک شکست ادامه‌دهنده است.

انواع شکست

شکست بازگشتی

شکست بازگشتی یا ریورسال همانند شکست های ادامه‌دهنده هستند و بعد از یک حرکت طولانی در روند، قیمت در یک حالت تثبیت یا استراحت قرار می‌گیرد.

انواع شکست

تنها تفاوت این است که پس از این دوره تثبیت قیمت، معامله گران تصمیم می‌گیرند که روند به حالتی خستگی رسیده و زمان برگشت آن فرا رسیده، به همین دلیل معاملات معکوس روند، زیاد می‌شود و نتیجه یک شکست خواهد بود.

شکست بازگشتی

شکست جعلی

تا اینجای کار حداقل متوجه شدیم که انواع شکست‌ ها و رخ‌ دادنشان، اتفاق بسیار مهمی هستند زیرا باعث حرکت شتاب‌دار قیمت می‌شوند، اما لازم است بدانیم که در مورد شکست‌ها خیلی حواس‌جمع باشیم، زیرا شکست‌های جعلی یا الکی در بازار بسیار زیاد است. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که فکر می‌کردید یک شکست رخ داده و سپس با کمال ناباوری قیمت مسیرش را کج کرده و به ناحیه برگشت بزند؟

درست مثل رونالدینیو که راست را نگاه می‌کرد و به چپ پاس می‌داد 😂، در بازار نیز قیمت به شما نشان می‌دهد می‌خواهد به سمتی خاص برود اما به شما رکب زده و برعکس آن عمل می‌کند. پس شکست جعلی زمانی رخ می‌دهد که بازار یک سطح خاص مثل (حمایت، مقاومت، مثلث، خط روند و …) را می‌شکند اما به مسیرش در جهت شکست ادامه نمی‌دهد و به جای آن با یک حرکت ناگهانی (معمولاً اسپایکی) به مسیر قبلی خود برمی‌گردد.

شکست جعلی

حال راه حل این اتفاق در انواع شکست چیست؟

در گذشته در مورد معامله‌گری محافظه‌کارانه و خشن صحبت کرده بودیم، اگر خاطرتان باشد، در برخورد با هر ستاپ معاملاتی این دو روش وجود دارد، آیا شما به قول خودی‌ها، سبک ترید جوان دارید یا پیرمردی؟ البته این موضوع هیچ ربطی به سن ندارد، بلکه به سبک ترید بستگی دارد.

  پولبک در بازارهای مالی به چه معناست؟
 • در روش پیرمردی یا محافظه‌کارانه (Conservative)، شما باید صبر کنید بعد از شکست، قیمت دوباره برای تست مجدد به سطحی که شکسته، پولبک بزند و سپس با خیال راحت وارد معامله شوید و یا صبر کنید قیمت یک High جدید بسازد و سپس وارد معامله شوید.
 • در روش جوان بی‌صبر، یا اگرسیو (Aggressive) شما برای یک پولبک به سطح شکسته شده صبر نمی‌کنید، بلکه به محض دیدن شکست، وارد معامله می‌شوید.

انواع شکست

اگر می‌خواهید خیالتان از بابت شکست‌های جعلی راحت شود، باید روش پیرمردی یا محافظه‌کارانه را انتخاب کنید، یعنی بعد از شکست، منتظر یک پولبک به ناحیه باشید و سپس وارد معامله شوید.

✅مزیت این روش راحتی خیال شماست.

⛔عیب این روش:

در برخی از انواع شکست‌ ها، قیمت اصلاً به سطح شکسته‌شده پولبک نمی‌زند و شما آن موقعیت را از دست می‌دهید.

اگر بخواهید با روش جوان بی‌صبر یا تهاجمی سریعاً وارد معامله شوید، ریسک بالاتر است و ممکن است استرس آن نیز بالاتر باشد.

✅مزیت این روش ورود به شکست‌هایی است که به ناحیه شکست بر‌نمیگردند.

⛔عیوب این روش:

۱. نقطه ورود شما اگر سفارش شما به صورت Market باشد، معمولاً با اختلاف از نقطه شکست است و بهینه نیست و اگر قیمت به سطح پولبکی بزند نمی‌توانید به دلیل مدیریت سرمایه حجم اضافه کنید.

۲. امکان عدم تشخیص Fakeout یا شکست جعلی در این حالت بیشتر است.

در درس آینه به نحوه ترید انواع شکست‌ به صورت مفصل می‌پردازیم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.