سرمایه‌گذاری غیر مستقیم


سلب مالکیت غیر مستقیم سرمایه گذاران خارجی؛ جستاری در حقوق ایران و بین الملل

4 استادیار گروه حقوق خصوصی واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آّباد، ایران.

چکیده

یکی از عمده‌ترین دغدغه‌های حقوق بین‌الملل در دنیای امروز تجارت و اقتصاد حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور سرمایه پذیر است؛ لیکن شناسایی اقداماتی که سرمایه‌گذاران می‌بایست نسبت به آن حمایت شوند تا به امروز ازجمله موضوعات چالش‌برانگیز در حوزه دعاوی سلب مالکیت بوده است.نظر به اناطه امر احراز وقوع سلب مالکیت غیرمستقیم به آشنایی با مفهوم مزبور، به برشماری عناصر و اجزای متشکله آن خواهیم پرداخت. علیرغم اصدار آرای بی‌شمار توسط مراجع بین‌المللی در مورد اختلافات ناشی از سلب مالکیت غیرمستقیم و اقسام آن، تشتت آرا چنان در این حوزه مشهود است که به نظر می‌رسد رهایی از چالش فرارو جز با بررسی موردی اوضاع‌واحوال هر پرونده به سهولت میسر نیست. سعی ما در این پژوهش، ارائه معیارهایی جهت شناسایی اقدامات سالب مالکیت غیرمستقیم، با تاکید بر رویکرد نوین قانون‌گذار داخلی از یک‌سو و رهنمودهای بین‌المللی و دکترین موجود در این حوزه از سوی دیگر می‌باشد. رویه داوری بین‌المللی ایکسید و دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات‌متحده آمریکا مطمح نظر نگارنده قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

 • سلب مالکیت غیرمستقیم
 • سلب مالکیت خزنده
 • سلب مالکیت ضابطه مند
 • سرمایه گذاری خارجی
 • ایکسید

عنوان مقاله [English]

Indirect expropriation of foreign investors; an investigation to Iran and international law

نویسندگان [English]

 • sadegh teimoori 1
 • laya joneydi 2
 • mohammad saghri 3
 • reza abbasian 4

1 PhD student Department of Private Law. Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran.

2 -Visiting Associate Professor Department of Private Law. Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran

3 Visiting Assistant Professor Department of Private Law. Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran

4 - Assistant Professor Department of Private Law. Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran.

چکیده [English]

Protection of the foreign investment in a host state is one of the main concerns of international law in today’s business and economics world. However, the question of which investors’ conducts should be protected is subject to controversy. Since the occurrence of indirect expropriation depends on the understanding of the concept of indirect expropriation, we will explore the elements and components of this concept. In spite of numerous conflicting international tribunal awards on settlement of disputes arising from expropriation and its various forms, it seems that a solution should be sought by looking at the circumstances of individual case. This article aims to provide criteria for determining indirect expropriation by focusing on the attitude of the domestic legislator as well as the international guidelines and doctrines. In doing so, the International Centre for Settlement of Investment Disputes(ICSID) and Iran - United States Tribunal cases are considered.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Indirect expropriation
 • Creeping expropriation
 • Regulatory expropriation
 • Foreign investment
 • ICSID
مراجع

بهمئی، محمدعلی ، تقوی، نجمه،«حمایت از انتظارات مشروع سرمایه‌گذار و چالش‌های فراروی آن در حقوق بین‌الملل»، فصلنامه تحقیقات حقوقی . شماره 74،سال 1394. ص143-168.

حاتمی، علی، کریمیان، اسماعیل، حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو قانون قراردادهای سرمایه‌گذاری، (تهران: انتشارات تیسا، 1395)

دولزر، رودولف، شروئر، کریستف، ترجمه زمانی، سید قاسم و حسیبی، به آذین، حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، ( تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی، 1391)

علی دوستی شهرکی، ناصر، «جبران خسارت سلب مالکیت در سرمایه‌گذاری خارجی» فصل نامه دیدگاه‌های حقوقی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، بهار و تابستان، شماره 46 و 47،ص 168-190، سال 1388

محبی، محسن، مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین‌المللی سلب مالکیت و غرامت در قراردادهای نفتی، ( تهران: انتشارت شهر دانش،1393)

Amokura ,K “ international law protection of foreign owned property and regulatory freedom” University of Auckland. .2010.

Aydoğan, R C “State Measures Affecting the Property of Foreign Investors: Expropriation or Regulation?” Wilner ,Academic Year: 2007-2008.

Baughen, S,“expropriation and environmental regulation: the lessons of NAFTA chapter eleven”, Journal of Environmental Law, Vol 18 No 2,2006, 207–228.

Trakman, Leon E. and W. Nicola, Regionalism in International Investment Law,(Oxford University Press:2013)

Christie, G. C, “What Constitute a Taking of Property under International Law?” British Yearbook of International Law, Vol. 38, 1962.

Corbella-Valea, M, “Indirect Expropriation and Resource Nationalism in Brazil’s Mining Industry” . inter-American law review ,Vol. 46:1, 2014.

Cristiana, L. negura, S. & spataru-negura, M , “cases of indirect expropriation in international economic law” (Nicolae Titulescu University, Romania:2011).

Dolzer, R. and Bloch, F “Indirect Expropriation: Conceptual Realignments”, in International Law Forum, Vol. 5(3),2003.

Dolzer, R., “Indirect Expropriations: New Developments”, New York University Environmental Law Journal v.11, 2002.

Fortier, L. Y, Drymer, S. L, “Indirect Expropriation in the Law of International Investment: I Know It When I See It, or Caveat Investor”, in ICSID Review-Foreign Investment Journal. 19 (2). 2004.

Isakoff, Peter D, “Defining the Scope of Indirect Expropriation for International Investments”.Cleveland State University ,The Global Business Law Review Law Journals.2013.

Jinyuan Su, China and International Investment Law Twenty Years of ICSID Membership, Brill Nijhoff Publication. Boston,2014.

Krajewski, M, “Direct and indirect expropriation” University of Erlangen-Nürnberg ITAP–UNCTAD Annual Capacity Building Program International Investment Agreements: Negotiating for Sustainable Development. January 2015, Casablanca, Morocco.

Kurtz, J., Jean, “A General Investment Agreement in the WTO? Lessons from Chapter 11 of NAFTA and the OECD Multilateral Agreement on Investment”, NYU School of Law, 2001.

Matthew C. Porterfield “State Practice and the (Purported) Obligation under Customary International Law to Provide Compensation for Regulatory Expropriations”. New York international journal law and commercial. Vol. XXXVII. 2011.

Mostafa, B, “The Sole Effects Doctrine, Police Powers and Indirect Expropriation under International Law’ Australian International Law Journal, 15: 267,2008.

Newcombe, A, “Regulatory Expropriation, Investment Protection and International Law: When Is Government Regulation Expropriatory and When Should Compensation Be Paid?” Department of Faculty of Law University of Toronto.1999.

Newcombe, A, The Boundaries of Regulatory Expropriation in International Law, 20:1,ICSID Review–FILJ 4, 2005.

Nikièma , Suzy H, “Best Practices Indirect Expropriation, The International Institute for Sustainable Development”. 2012.

Reisman , W. Michael & Sloane, Robert D, “Indirect Expropriation and Its Valuation in the BIT Generation” 74 The British Yearbook of International Law 115. The Boston University School of Law, 2004.

Ruzza, A, “Indirect Expropriation in International Law: Balancing the Protection of Foreign Investments and Public Interests” School of International Studies University of Trento PhD Program in International Studies Academic Year 2010/2011.

Siwy, A, “Indirect Expropriation and the Legitimate Expectations of the Investor”, in Austrian Arbitration Yearbook, Vol. 2007.

Stern ,B.(2008). In Search of the Frontiers of Indirect Expropriation, in A. W. Rowe (ed.by), Contemporary Issues in International Arbitration and Mediation,( Leiden, Martinus Nijhoff:2008)

Tietje, C, The Impact of Investor-State-Dispute Settlement (ISDS) in the Transatlantic Trade and Investment Partnership. (University Halle: Germany,2014)

Waelde, T, and Kolo, A, Environmental Regulation, Investment Protection and ‘Regulatory Taking’ in International Law”, in International and Comparative Law Quarterly, Vol. 50, 2001.

Weiner, A, S, “Indirect Expropriations: The Need for a Taxonomy of ‘Legitimate’ Regulatory Purposes”, in International Law Forum, Vol. 5(3), 2003.

سرمایه‌گذاری غیر مستقیم

مقدمه: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) از کانال‌های مختلفی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، سلامت را متأثر می‌کند. بر این اساس، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر FDI بر سلامت، در کشورهای درحال‌توسعه است.
مواد و روش‌ها: این مطالعه با استفاده از داده‌های آماری 25 کشور درحال‌توسعه طی دوره‌ی زمانی 2014-1995، به بررسی رابطه‌ی بلندمدت بین شاخص سلامت، سهم FDI از تولید ناخالص داخلی (GDP)، سرانه‌ی پزشک، درآمد سرانه، نرخ ثبت نام در دوره‌های متوسطه و نرخ شهرنشینی پرداخته است. به این منظور از برآوردگر به روز رسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) استفاده شده است. هم‌چنین، تحلیل داده‌ها به کمک نرم‌افزارهای، STATA و GAUSS انجام شده است.
یافته‌ها: بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از برآورد مدل، سهم FDI از تولید ناخالص داخلی، سرانه‌ی پزشک، درآمد سرانه، نرخ ثبت نام در دوره‌های متوسطه و نرخ شهرنشینی، شاخص سلامت را در بلندمدت بهبود می‌بخشند. بر این اساس یک درصد افزایش در سهم FDI از تولید ناخالص داخلی، در بلندمدت، نرخ مرگ‌و‌میر نوزادان را در کشورهای درحال‌توسعه حدود 0.07 درصد کاهش خواهد داد.
نتیجه‌گیری: فراهم‌کردن بسترهای لازم جهت جذب FDI در کشورهای درحال‌توسعه، می‌تواند به ارتقای سطح سلامت در این کشورها کمک کند.

نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1396/5/8 | ویرایش نهایی: 1397/8/16 | پذیرش: 1396/7/15 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1396/7/15 | انتشار: 1396/7/15

1. Halicioglu F. Modeling life expectancy in Turkey. Econom Mod. 2011;28(5):2075-82. DOI: 10.1016/j. econmod.2011.05.002

2. Nagel K, Herzer D, Nunnenkamp P. How Does FDI Affect Health? Int Econom J. 2015;29(4):655-79. DOI: 10.1080/10168737.2015.1103772 [DOI:10.1080/10168737.2015.1103772]

3. Briggs D. Environmental pollution and the global burden of disease. Br Med Bull. 2003;68(1):1-24. DOI: 10.1093/bmb/ldg019 PMID: 14757707 [DOI:10.1093/bmb/ldg019]

4. Barkhordari S, Fatahi M. [The effect of FDI on health: DOLS approach]. J Econom Mod. 2015;3:89-103.

5. Herzer D, Nunnenkamp P. FDI and health in developed economies: A panel co-integration analysis. Germany: Institute for the World Economy, 2012.

6. Asiedu A, Jin Y, Kalonda-Kanyama I. The impact of HIV/AIDS on foreign direct investment: evidence from Sub- Saharan Africa. Melbourne, Australia: Monash University.

7. Desbordes R, Azemar C. Public governance, health and foreign direct investment in Sub- Saharan Africa. Glasgow, Scotland University of Strathclyde, 2008.

8. Alam MS, Raza SA, Shahbaz M, Abbas Q. Accounting for contribution of trade openness and foreign direct investment in سرمایه‌گذاری غیر مستقیم life expectancy: The long-run and short-run analysis in Pakistan. Soc Indicat Res. 2016;129(3):1155-70. [DOI:10.1007/s11205-015-1154-8]

9. Burns DK, Jones AP, Goryakin Y, Suhrcke M. Is foreign direct investment good for health in low and middle income countries? An instrumental variable approach. Soc Sci Med. 2017;181:74-82. DOI: 10.1016/j.socscimed.2017.03.054 PMID: 28371630 [DOI:10.1016/j.socscimed.2017.03.054]

10. Mishra P, Newhouse D. Does health aid matter? J Health Econ. 2009;28(4):855-72. DOI: 10.1016/j.jhe aleco.2009.05.004 PMID: 19616864

11. Breusch TS, Pagan AR. The Lagrange Multiplier Test and its Applications to Model Specification in Econometrics. Rev Econom Stud. 1980;47(1):239. DOI: 10.2307/2297111 [DOI:10.2307/2297111]

12. Pesaran MH. General diagnostic tests for cross section dependence in panels. Cambridge University of Cambridge, 2004.

13. Pesaran MH. A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. J Appl Econometr. 2007;22(2):265-312. DOI: 10.1002/jae. 951

14. Westerlund J. Testing for error correction in panel data. Oxford Bull Econom Stat. 2007;69(6):709-48. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x [DOI:10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x]

15. Bai JS, Kao CW, Ng S. Panel cointegration with global stochastic trends. J Econometr. 2009;149(1):82-99. DOI: 10.1016/j.jeconom.2008. 10.012

16. Phillips PCB, Hansen BE. Statistical-Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Processes. Rev Econom Stud. 1990;57(1):99-125. DOI: 10.2307/2297545 [DOI:10.2307/2297545]

انواع سرمایه گذاری های غیر مستقیم خارجی

انواع سرمایه گذاری های غیر مستقیم خارجی

هدف از پذیرش سرمایه گذاری خارجی در کشور رشد و توسعه اقتصادی، افزایش فرصت های شغلی، اخذ و توسعه فنآوری و مهارت های مدیریتی و ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی کشور است.
از سال ۱۳۳۴، چارچوب قانون سرمایه گذاری خارجی در ایران قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی بوده است. در راستای انجام اصلا حات در ساختار اقتصادی کشور، مجلس طرح قانون جدید سرمایه گذاری خارجی با عنوان قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی را پیشنهاد نمود که نهایتا در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسید. قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی جانشین قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی، که از سال ۱۳۳۴حاکم بود، گردید.
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی امکان سرمایه گذاری در کلیه حوزه های فعالیت اقتصادی در ایران را فراهم می سازد. در حقیقت هیچ عرصه ای به جز حوزه های مربوط به تسلیحات، مهمات و امنیت ملی بر روی سرمایه گذاری خارجی مسدود نمی باشد.
بر طبق ماده ۳ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری خارجی به دو طریق زیر قابل انجام است:
الف) سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کلیه حوزه های مجاز برای بخش خصوصی ایرانی از طریق مشارکت مستقیم در سرمایه شرکت های ایرانی چه در طرح های جدید یا در شرکت های موجود.
ب) سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی به شکل ترتیبات قراردادی که امکان انجام هر نوع سرمایه گذاری تعریف شده در قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی، به جز سرمایه گذاری مستقیم را فراهم می سازد. گرچه ترکیباتی که در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به رسمیت شناخته شده اند محدود به ترتیبات مشارکت مدنی، بیع متقابل (Back Buy) و انواع روش های ساخت، بهره برداری و واگذاری (Bot) می باشند اما هر یک از ترتیبات فوق خود به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند. به عنوان مثال می توان به انواع مختلف روش های ساخت، تملیک، بهره برداری و انتقال (Boot)، ساخت تملیک و بهره برداری ساخت، اجاره و انتقال (BLT)، بازسازی، بهره برداری و انتقال (Rot) و نظایر آنها و همچنین ترتیبات تامین مالی پروژه ای و تقسیم سود اشاره نمود. به بیان دیگر هر نوع سرمایه گذاری که در آن سرمایه گذار خارجی مایل یا واجد شرایط لا زم برای داشتن سهمی از سرمایه و مالکیت شرکت مشترک نباشد، در این طبقه وسیع که با عنوان سرمایه گذاری «غیرمستقیم» شناخته می شود جا می گیرد.
● Bot: ساخت، بهره برداری و واگذاری
در این نوع قراردادها سرمایه گذار خارجی یک پروژه را برای یک دوره زمانی مشخص، تعریف کرده، تامین مالی می کند و انجام می دهد تا نسبت به قابلیت های تولید آن مطمئن گردد. کلیه هزینه های سرمایه گذاری اصلی و نیز مقدار سود مشخصی از طریق درآمدها و گاهی اوقات تولیدات مجدد به دست می آید. در پایان زمان مشخصی، پروژه بدون هیچ نوع مسوولیتی به شریک ایرانی واگذار می شود. ترتیب و نظم کنسرسیوم در این پروژه ها غالبا پیچیده است. چون هر سرمایه گذار به صورت جداگانه با ایفای وظایف ویژه در داخل طرح های بزرگتر مشخص می شود. بنابراین هر مرحله از Bot نیازمند صبر، حوصله و پشتکار است که با انتخاب شریک مناسب و اتخاذ یک روش دقیق آغاز می شود. پس از آن سرمایه گذاران باید مراحل ذیل را انجام دهند:
۱) توسعه مکانیزم سرمایه گذاری مشترک به صورت کنسرسیوم
۲) تعیین مشارکت محلی و مساوی
۳) تعیین سوددهی پروژه با مدنظر قراردادن فرمول های قیمت و سود حاصله، نسبت های سرمایه / وام و طرح های تشویق کننده
۴) ایجاد توافقنامه های حفاظتی به منظور کاهش خطرات بازار، قراردادها و مبادلات خارجی. چارچوب پروژه های بالقوه BOT در کشور بسیار وسیع است. این پروژه ها پتانسیل زیادی در بخش زیرساخت های کشور دارند. در حال حاضر پروژه های در دست اجرا نظیر بزرگراه ها، سدها، فرودگاه ها و دیگر پروژه های توسعه اصلی در کشور به این صورت انجام می شوند. به هر حال پر درد سرترین پروژه ها BOT در زمینه تولید نیرو است. گزارش های رسمی حاکی از آن است که ۹۶ میلیارد دلار سرمایه برای برآورده کردن ظرفیت پروژه هایی که دولت در این حوزه تعریف کرده تا سال ۱۳۹۹ لازم است.
● (Back Buy): بیع متقابل با مشارکت مدنی
قراردادهای بای بک قراردادهای خدماتی با قیمت ثابت با بازگشت ثابتند. این روش سرمایه گذاری به دولت اجازه می دهد سرمایه های خارجی و خدمات و دانش فنی راجذب کرده و در عین حال هزینه مبادلات خارجی را کاهش و ظرفیت صادرات را افزایش دهد. در پروژه های بای بک، سرمایه گذار خارجی تمام هزینه های اولیه و نگهداری پروژه را انجام داده و کنترل کامل آن را به محض اتمام پروژه، به شریک ایرانی منتقل می کند. پس از آن سرمایه گذار تمام هزینه های مالی و مقدار ثابتی از تولید (یا سود) را مجددا به دست می آورد.
قراردادهای بای بک باید به وضوح تمام حقوق و تعهدات شرکای خود را در مورد مسایل زیر مشخص کند:
۱) مسائل مالی
۲) رسیدگی به دعواهای حقوقی
۳) استانداردهای اجرا
۴) خدمات نگهداری
۵) نوسانات هزینه های تولید، قیمت گذاری و نرخ مبادلات
۶) حمل و نقل و توزیع
۷) آموزش و ارتقای سطح مهارت های پرسنل امروزه استفاده از قراردادهای بای بک به عنوان ابزار توسعه و نوسازی، امری عادی در صنعت نفت و گاز به شمار می رود. در صنایع دیگر مانند نساجی، فلزات، پتروشیمی از این گونه قراردادها برای واردات سریع و مقرون به صرفه ماشینآلات استفاده می شود. در حال حاضر بیشتر از این قرارداد در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در کشور استفاده شده که نیروهای استانی طبعا کمتر در آنها دخیلند. در صنعت نفت و گاز، بای بک، قراردادهای خدماتی است که بین وزارت نفت و یک کنسرسیوم برای انجام پروژه های تخصصی بسته می شود. وقتی پروژه ای تکمیل شد، تمام بخش های پروژه تحت مدیریت وزارتخانه قرار می گیرد، بنابراین بای بک بدین منظور طراحی شده تا تضمین کننده حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور باشد. هدف این گونه قراردادها رسیدن به اهداف زیر است:
۱) انتقال تکنولوژی
۲) حضور کوتاه مدت شرکت های خارجی در توسعه میدان های نفت و گاز
۳) کنترل کامل و نظارت نزدیک شرکت ملی نفت ایران بر زمانبندی و هزینه ها
۴) هزینه های کمتر نسبت به دیگر قراردادهای مرسوم
۵) استفاده حداکثر از تمام ظرفیت های داخلی مرتبط برای توسعه کیفیت منابع داخلی و جلوگیری از جریان پول خارجی.
ویژگی های اصلی قراردادهای بای بک فعلی را می توان به صورت ذیل خلاصه کرد:
۱) به پیمانکار هزینه های سرمایه، هزینه های مربوطه مالی و سود از پیش تعیین شده یک دوره سه ساله از تاریخ شروع تولید تا ۶۵ درصد تولید میدان نفتی پرداخت می شود
۲) سود یا نرخ برگشت برای پیمانکاران حدود ۱۳ درصد است
۳) سود پرداختی به پیمانکار در اقساط مساوی از طریق دوره استهلاک از پیش تعیین شده سرمایه صورت می گیرد
۴) پیمانکار هیچ گونه منافعی پس از پرداخت سود در پایان دوره ندارد. بنا به نظر کارشناسان تا به حال مسوولان مهارت لازم در مورد قرارداد های بای بک را کسب نکرده اند. در نتیجه، این گونه قراردادها برای سرمایه گذار و کشور منافع و مضراتی دارند. سرمایه گذاران از ذخایر نفت و گاز ثابت، پرداخت تضمینی و به موقع دستمزدها توسط دولت و سود حاصل از تولید نفت بهره می برند. به علا وه، شرکت ملی نفت ایران کلیه خطرات حاصل از قیمت پایین نفت را با پرداخت نرخ ثابت برگشت، تقبل می کند. به هر حال هنوز هم مسائل مبهمی وجود دارد اگر چه کوتاه مدت بودن قراردادهای بای بک باعث می شود پیمانکاران نتوانند سود بلندمدتی کسب کنند. با این حال بسیاری از آنان اذعان دارند که شراکت در موفقیت پروژه های کوتاه مدت تنها راه اطمینان پیدا کردن از یک موقعیت سودمند در کشور است.
● سرمایه گذاری های مشترک (جونیت ونچر):
سرمایه گذاری مشترک بین شرکت های خارجی و داخلی به طرف خارجی کمک می کند از طریق یک شریک داخلی خصوصی یا دولتی واردبازار کشور شود. تکنولوژی و زیرساخت های موجود در کشور باعث شده شرکت های داخلی آمادگی توسعه با سرمایه های خارجی را داشته باشند. بسیاری از شرکت های داخلی به ویژه در بخش خصوصی فعالا نه به دنبال سرمایه گذاری مشترکند تا کمبودهای فنی و مدیریتی خود را برطرف کنند. به نظر می رسد بسیاری از شرکت ها نیز با انتقال تکنولوژی یا سرمایه های خارجی، قابل رشد مجدد و احیا هستند.
سرمایه گذاری هایی که هم تقاضای داخلی و هم پتانسیل صادرات منطقه ای داشته باشند بسیار سودآورند. چنین کالا هایی در تمامی بخش ها پرطرفدار بوده و امکان دسترسی به بازارهای صادراتی را افزایش می دهد. ضمنا درآمد حاصل از راه صادرات، وابستگی به سیستم بانکی داخلی برای برگشت سود به کشور سرمایه گذار را سرمایه‌گذاری غیر مستقیم نیز کاهش می دهد.

انواع روش های سرمایه گذاری چیست و هر کدام به چه شکل است؟

انواع روش های سرمایه گذاری

با مدل های مختلف سرمایه گذاری آشنایی دارید؟ آیا می دانید چگونه می توانید یک سرمایه گذاری موفق و پرسود داشته باشید؟ برای اینکه با انواع روش های سرمایه گذاری آشنا شوید قبل از هر چیزی باید تعریف درستی از مفهوم سرمایه گذاری و سرمایه گذار در ذهن داشته باشید. به شما توصیه می کنیم قبل از خواندن این مقاله و بررسی کامل شیوه های سرمایه گذاری موفق، وارد این حوزه نشوید! سرمایه گذاری در هر حوزه ای مانند اغلب فعالیت های دیگر مستلزم داشتن علم و آگاهی کامل در این حرفه است. بنابراین با سرمایه خود به راحتی قمار نکنید و آن را جایی سرمایه گذاری کنید که مطمئن باشید قرار نیست ضرر زیادی متوجه سرمایه شود. در این مقاله با ما همراه باشید تا با مهم ترین روش ها و اصول برای یک سرمایه گذاری موفق آشنا شوید.

سرمایه گذاری چیست و سرمایه گذار به چه شخصی گفته می شود؟

سرمایه گذاری و یا (investment) را می توان اینطور تعریف کرد؛ بکار گرفتن منابع مالی و پس انداز در جایی که پس از طی مدتی مشخص هم اصل منابع قابل برداشت باشد و هم سودی عاید فرد سرمایه گذار شود. در واقع سرمایه گذار را میتوان شخصی دانست ک بجای آنکه سرمایه خود را در زمان حاضر صرف امور مشخصی کند، تلاش می کند تا با قرار دادن آن در حوزه ای مطمئن و سودده، به ارزش بیشتری در آینده دست پیدا کند.

این تعریف به خوبی می تواند نشان دهد که یک سرمایه گذار باید از هوش بالایی برخوردار باشد و بداند که کجا و چگونه از سرمایه و دارایی خود نهایت استفاده را بکند. بعد از آشنایی با مفهوم سرمایه گذاری می توانید با انواع روش های سرمایه گذاری نیز آشنا شوید. اما پیش از آن بد نیست با بزرگترین چالش هایی که ممکن است بر سر راه هر سرمایه گذاری قرار بگیرد آشنا شوید!

سرمایه گذاران در کشور با این چالش ها مواجه می شوند

همان طور که می دانید سرمایه گذاری به هیچ عنوان اقدام ساده و پیش پا افتاده ای نیست و افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند باید تمام جوانب را در نظر گرفته و با علم کامل به جو اقتصادی حاکم بر کشور و دیگر شرایط موجود اقدام به سرمایه گذاری مالی کنند. طی کردن هیچ مسیری بدون چالش های احتمالی ممکن پذیر نیست و سرمایه گذاری نیز از این قائده مستثنی نخواهد بود. تصور کنید به عنوان یک فرد سرمایه گذار با انواع روش های سرمایه گذاری آشنا شده و قصد دارید منابع مالی خود را در حوزه ای مشخص سرمایه گذاری کنید؛ آیا می دانید با چه چالش هایی ممکن است مواجه شوید؟ و یا تدابیری برای آن ها اندیشیده اید؟

موانع اقتصادی مانند نوسانات ارزی در بازار بزرگترین چالشی است که بر سر راه هر سرمایه گذاری قرار می گیرد. همچنین نبود ثبات اقتصادی و سیاست های تجاری ناکارآمد، برخی دیگر از موانع اقتصادی هستند که ممکن است با آن ها مواجه شوید. مواردی دیگر چون موانع نظام بانکی و عدم وجود زیرساخت های فیزیکی مناسب از دیگر عواملی هستند که ممکن است سرمایه گذاری شما را دچار چالش کنند. بنابراین سعی کنید قبل از اقدام به سرمایه گذاری تمامی این موانع را به طور کامل بررسی و تحلیل کنید.

انواع روش های سرمایه گذاری که باید بدانید

به عنوان یک سرمایه گذار بعد از بررسی چالش و معضلاتی که ممکن است بر سر راهتان قرار بگیرد، باید با مدل های مختلف سرمایه گذاری و ماهیت هر یک آشنا شوید و سپس با توجه به میزان سرمایه خود تصمیم بگیرید که کدام روش برای شما مناسب تر است. فراموش نکنید که تصمیم گیری برای سرمایه گذاری های کلان جزو تصمیم های سرنوشت ساز است که باید استانداردها و معیارهای منطقی و مناسبی برا تصمیم گیری داشته باشید. در ادامه شما را با انواع مدل های سرمایه گذاری آشنا می کنیم. این مدل ها با توجه به برخی فاکتورها مانند زمان سرمایه گذاری، دانش فرد سرمایه گذار و پارامترهایی دیگر به چند مورد و روش تقسیم بندی می شوند. در واقع این مدل ها مهم ترین مدل های سرمایه گذاری هستند که هر کدام انواع روش های سرمایه گذاری را در بر می گیرند.

سرمایه گذاری به صورت مستقیم؛ آیا یک روش منطقی است؟

در این روش خود شما به عنوان سرمایه گذار اصلی فعالیت می کنید و هیچ واسطه ای وجود ندارد. به عنوان مثال فرض کنید با سرمایه و دارایی خود کسب و کاری راه انداخته اید؛ شما هم اکنون یک سرمایه گذاری مستقیم انجام داده اید. در روش دیگر که در ادامه به توضیح مفصل تر آن می پردازیم، شخصی به عنوان واسطه با سرمایه شما سرمایه گذاری می کند و شما سود خود را دریافت می کنید؛ به نظر شما کدام یک از این روش ها ریسک بیشتری دارد؟ معمولا سرمایه گذاری به صورت مستقیم ضریب ریسک را افزایش می دهد.

چرا که همه افراد دانش و اطلاعات کافی برای چگونگی استفاده از سرمایه خود را ندارند. علاوه بر آن ممکن است شما بخواهید پس انداز خود را در جایی سرمایه گذاری کنید، اما زمان کافی برای انجام این کار را نداشته باشید. در این صورت بهتر است سرمایه خود را در اختیار یک فرد سرمایه گذار بگذارید. در مورد منطقی بودن و یا نبودن این روش میتوان گفت اگر دانش و اطلاعات کافی را دارید و می دانید چگونه باید از سرمایه خود استفاده کنید، بهتر است این کار را خودتان انجام دهید. در غیر این صورت سرمایه گذاری به شیوه غیرمستقیم منطقی تر به نظر می آید.

سرمایه گذاری غیرمستقیم و مزیت های آن

یکی دیگر از انواع روش های سرمایه گذاری که کمی قبل تر هم به آن اشاره شد، سرمایه گذاری به شیوه غیرمستقیم است. اگر تخصص و تجربه کافی در زمینه های سرمایه گذاری را ندارید بهتر است از این مدل استفاده کنید. در این روش سرمایه شما در اختیار یک فرد سرمایه گذار قرار می گیرد که دانش و اطلاعات کافی دارد؛ در مقابل شما نیز سود سرمایه خود را دریافت می کنید. در سرمایه گذاری از طریق مدل غیرمستقیم ممکن است میزان سود و بازدهی نسبت به مدل مستقیم کمتر باشد.

5 روش متداول از انواع روش های سرمایه گذاری

انواع روش های سرمایه گذاری

در قسمت قبل با دو مدل مستقیم و غیرمستقیم در سرمایه گذاری و مزایا و معایب هر یک آشنا شدید. در این قسمت از مقاله قرار است شما را سرمایه‌گذاری غیر مستقیم با متداول ترین روش های سرمایه گذاری آشنا کنیم که برخی از آن ها به صورت مستقیم و برخی به صورت غیر مستقیم انجام می شوند. با ما همراه باشید.

1. سرمایه گذاری در بازار ارز؛ بازار سیاهی مطلوب اما با ریسک بالا!

یکی از اصلی ترین انواع روش های سرمایه گذاری که هر فرد سرمایه گذار با آن آشنایی دارد، سرمایه گذاری در بازار ارز است. یکی از دلایل محبوبیت این روش، نوسانات و افزایش قیمت ارز در کشور است که افراد را برای خرید ارزهای بیشتری ترغیب می کند. اما بهتر است توجه داشته باشید که همین نوسانات قیمتی که به نظر می آید شرایط مطلوبی را برای بازار ایجاد کرده است، دارای ریسک بالایی نیز می باشد! شاید شنیده باشید که برخی خرید و فروش ارز را فعالیت در بازار سیاه می دانند؛ دلیل این امر این است که فعالیت در بازار ارز دارای ریسک بالایی است و از شفافیت معاملات برخوردار نیست.

به عبارتی تنها افرادی که در بازار سیاه دلار با فرکانس بالا معامله می کنند، می توانند سود بیشتری برداشت کنند. هر چند این روزها اغلب افراد ترجیح می دهند از طریق خرید و فروش ارز به سود برسند، اما اگر به دنبال یک روش سرمایه گذاری پایدار هستید این روش به دلایل متعددی نمی تواند روش مطلوبی باشد. در نهایت اگر قصد سرمایه گذاری در این بازار ارزی را دارید، بهتر است اتفاقات و تحولات داخلی و خارجی ارز را دقیق بررسی کرده و پس از آن اقدام به سرمایه گذاری کنید.

یک مقاله مفید دیگر نیز مطالعه کنید: بهترین بازار برای سرمایه گذاری کجاست؟

2. سرمایه گذاری از طریق خرید سکه، یکی از انواع روش های سرمایه گذاری

یکی دیگر از انواع روش های سرمایه گذاری متداول، سرمایه گذاری بر روی سکه است. این روش نیز میان سرمایه گذاران محبوبیت زیادی دارد و دلیل اصلی آن می تواند این باشد که سکه خاصیت نقد شوندگی بالایی دارد. افرادی که قصد دارند از طریق سرمایه گذاری ارزش دارایی و پس انداز خود را حفظ کنند معمولا اقدام به خرید سکه می کنند؛ چراکه سرمایه گذاری از طریق خرید سکه به سرمایه کلانی نیاز ندارد و هر زمان که سرمایه گذار بخواهد می تواند آن را در بازار نقد کند. اگر شما نیز قصد دارید از این طریق سرمایه گذاری کنید، می توانید در بازار آتی سکه اقدام به خرید قراردادهای آتی سکه طلا کنید. خرید گواهی سپرده کالایی سکه طلا نیز یکی از انواع شیوه های سرمایه گذاری است که از خرید سکه فیزیکی و نگهداری آن، اقدام منطقی تری به نظر می رسد.

3. سرمایه گذاری بر روی امن ترین دارایی؛ طلا

یکی از انواع روش های سرمایه گذاری امن در سرتاسر دنیا خرید طلا است. البته باید توجه داشته باشید که این بازار تحت تاثیر دو فاکتور داخلی و خارجی است و همین فاکتورها می تواند ضریب ریسک این روش سرمایه گذاری را افزایش دهد. فاکتور داخلی، نرخ برابری دلار به ریال است و فاکتور خارجی قیمت اونس جهانی می باشد. شاید این دو سرمایه‌گذاری غیر مستقیم فاکتور کمی میزان ریسک این روش را افزایش دهند، اما شما برای خرید طلا هیچ محدودیت زمانی ندارید و می توانید هر زمان آن را خرید فروش کنید و این مورد جزو مزیت های این روش سرمایه گذاری به شمار می رود.

یکی دیگر از انواع روش های سرمایه گذاری در ایران، ورود به صندوق های سرمایه گذاری است که با قوانین خود، این امر را بسیار ساده تر می کنند. در صورت سرمایه گذاری در این نوع صندوق ها می توانید بدون آنکه درگیر چالش هایی چون خرید طلا ساخته شده و یا ساخته نشده شوید، به سرمایه گذاری این طریق بپردازید. برخی از این صندوق های سرمایه عبارتنداز: صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان، صندوق پشتوانه طلای لوتوس و صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید.

4. سرمایه گذاری از طریق خرید مسکن؛از امن ترین انواع روش های سرمایه گذاری

یکی از کالاهایی که از گذشته تاکنون به عنوان یکی از کالاهای سرمایه ای شناخته می شود، مسکن است. خوشبختانه در کشور ما به مسکن و مستغلات اهمیت زیادی داده می شود و به همین خاطر می توانید از این روش در میان دیگر انواع روش های سرمایه گذاری به عنوان یک روش مطلوب استفاده کنید. اگر به دنبال یکی از بهترین شیوه های سرمایه گذاری امن هستید، ما خرید مسکن را به شما پیشنهاد می دهیم؛ چراکه مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای، کالایی مصرفی به شمار می رود و می توانید از آن استفاده کنید کما اینکه در طول زمان ارزش آن نیز بالاتر می رود. روش سرمایه گذاری از طریق خرید مسکن می تواند از دو جنبه خرید به قصد فروش و خرید به قصد اجاره شما را در حفظ سرمایه یاری کند و به کسب سود برساند.

5. سرمایه گذاری در بازار بورس؛ مرسوم ترین روش سرمایه گذاری در دنیا

یکی از نام آشناترین انواع روش های سرمایه گذاری که افراد بیشتری تمایل به این روش دارند، سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه مانند بازار اوراق بهادار است؛ این اوراق بهادار در بازارهای سرمایه با سررسید بیش از یک سال به فروش می رسند. به عنوان ابزارهایی که برای سرمایه گذاری در سرمایه‌گذاری غیر مستقیم این بازارها ارائه می شود، میتوان به مواردی چون سهام، اوراق تسهیلات مسکن، قراردادهای اختیار معامله، قرارداد آتی و اوراق مشارکت اشاره کرد. این روش سرمایه گذاری مرسوم ترین روش در کل دنیا است و روال کار به این صورت است که شرکت های معتبر فعال در حوزه های مختلف، سهام شرکت خود را در بورس اوراق بهادار عرضه می کنند.

از مهم ترین دلایل محبوبیت این نوع از انواع روش های سرمایه گذاری این است که افراد برای خرید سهام شرکت های مختلف و سرمایه گذاری از این طریق نیازی به سرمایه های کلان ندارند. شاید از برخی افراد شنیده باشید که سرمایه گذاری در بازار بورس ریسک بالایی دارد؛ اما این ریسک بیشتر از اینکه بخاطر خود بازار باشد، به دلیل ناآگاهی و اطلاعات کم سرمایه گذاران از بازار و اخبار روز است. اگر با دانش تخصصی وارد این بازار شوید، سود زیادی به دست خواهید آورد.

ما در سایت نیک وست به آموزش بورس و آموزش سرمایه گذاری پرداخته ایم برای موفقیت بیشتر در بازار بورس ایران و دنیای سرمایه گذاری مقالات آموزشی ما را دنبال کنید.

راهنمای کامل خرید و فروش سهام عدالت در بورس : سرمایه گذاری مستقیم یا غیرمستقیم

خرید و فروش سهام عدالت در بورس از آنجایی شروع شد که آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب موافقت خود را با درخواست رییس جمهور مبنی بر آزاد سازی سهام عدالت اعلام کرد. بنابراین سهام عدالت که قبلا سود نقدی شرکت های زیرمحموعه آن در بازه های زمانی ۶ ماهه و یک ساله به حساب سهامداران آن واریز میشد قرار است به دو روش در اختیار عموم افراد قرار گیرد که در ادامه در خصوص روش های سرمایه گذاری در سهام عدالت و سوالات رایج در خصوص آن صحبت می کنیم.

داستان سهام عدالت از آنجایی شروع شد که شرکت های دولتی باید به سمت خصوصی شدن رفته و در واقع دولت سهم خود را از تصاحب این شرکت ها در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی کم می کرد و به همین دلیل بخشی از سهام شرکت‌های دولتی تعیین شده، به قشرهای کم‌درآمدتر فروخته شد که شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان فاقد شغل بود و بعدا گروه های دیگری نیز به آن اضافه شدند و به همین ترتیب حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون نفر در حال حاضر مالک سهام عدالت محسوب می شوند.

ثبت نام در سامانه سهام عدالت

عموم افراد برای آزاد شدن و خرید و فروش سهام عدالت در بورس در ابتدا باید وارد سامانه www.samanese.ir شوند. بعد از ورود به سامانه با صفحه زیر مواجه می شود که باید اطلاعات موجود در صفحه را مطالعه و در نهایت اطلاعات را تایید کند.

در مرحله بعدی نیز فرد باید کد ملی خود را وارد کند و پس از آن اطلاعات خود را در هر مرحله تکمیل کند. در نهایت هم یک کد به شماره موبایل معرفی شده در سامانه ارسال می گردد که فرد باید آن کد را وارد سامانه کرده و در نهایت ثبت نام خود را تایید کند. پس از آن فرد با شکل زیر مواجه می شود. همانطور که در شکل مشخص شده اس هر سرمایه گذار باید اطلاعات موجود در این بخش را نیز تعیین کند اما نکته مهم در این بخش گزینه ” آزادسازی سهام عدالت ” می باشد که سرمایه گذار باید با مراجعه به این بخش یکی از دو گزینه سرمایه گذاری مستقیم و یا سرمایه گذاری غیر مستقیم را انتخاب کند.

سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم در سهام عدالت

در بخش فبل گفتیم که عموم افراد قادر به سرمایه گذاری در سهام عدالت می باشد که این سرمایه گذاری به دو صورت مستقیم و سرمایه گذاری غیرمستقیم می باشد. پس برای خرید و فروش سهام عدالت در بورس فرد باید یکی از این دو حالت را انتخاب کند. در سرمایه گذاری مستقیم مسئولیت حفظ، نگهداری و مدیریت سهام اختصاص‌یافته به عهده سهامدار بوده و برای حفظ ارزش سهام تخصیص‌یافته، قابلیت نقل‌ و انتقال سهام به فرد دیگر و فروش آن بر اساس محدودیت‌های زمانی و مقداری تعیین‌شده توسط شورای عالی بورس امکان پذیر می باشد. در این حالت دارنده سهام عدالت بعد از انتخاب روش مستقیم ۲ ماه فرصت دارد تا با مراجعه به سامانه سجام و احراز هویت در کارگزاری ها، دفاتر پیشخوان دولت و شعب برخی از بانک ها از مقدار دقیق سهام اختصاص یافته مطلع شود. حال برای فروش سهام فرد باید کد بورسی دریافت کند تا بتواند دارایی خود را به فروش برساند. برای دریافت کد بورسی از لینک اقدام کنید.

در سرمایه گذاری غیر مستقیم نیز مالکیت و مدیریت سهام‌ عدالت از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی خواهد بود و سهام دار حق انتقال به غیر و دخل و تصرف در آن را نخواهد داشت و در موعدهای زمانی مقرر از مزایای سرمایه گذاری در این صندوق بهره مند خواهد شد و این سهام در قالب صندوق های سرمایه گذار قابل معامله (۷۰ درصد) و صندوق های سرمایه گذاری پروژه استانی (۳۰ درصد) می باشد. پس حتما در انتخاب روش سرمایه گذاری خود دقت کنید چرا که امکان تغییر آن وجود ندارد. پس اگر دانش کافی در خصوص بازار سرمایه و سرمایه گذاری ندارید بهتر است که روش سرمایه گذاری غیرمستقیم را انتخاب کنید. انتخاب روش آزادسازی سهام عدالت تنها یک بار امکان پذیر است.
برای انتخاب روش آزاد سازی در سامانه الکترونیکی سهام عدالت، می بایست شماره شبا بانکی و شماره تلفن همراه خود را در سامانه ثبت نمایید. اگر قبلا اقدام نموده اید، دیگر نیازی به ثبت مجدد شماره شبا و تلفن همراه نخواهید داشت. در نسخه جدید سامانه سهام عدالت، میتوانید از خدمات گذشته نظیر مشاهده صورت وضعیت دارایی سهام عدالت، مشاهده صورت وضعیت واریز سود، ثبت و یا تغییر شماره شبا بانکی و تلفن همراه همچنان بهره مند باشید.

سهام عدالت را چگونه به فروش برسانیم.

در بخش قبل گفتیم که افراد قادر به دو روش سرمایه گذاری می باشند. در سرمایه گذاری مستقیم بعد از تخصیص سهام سرمایه گذار می تواند مدیریت سهام خود را در اختیار بگیرد و در موعد زمانی تعیین شده آن را به فروش برساند. اما سوال اینجاست که زمان فروش سهام چه زمانی است. صحبت‌های رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد در جلسه هیات دولت روز چهارشنبه دهم اردیبهشت ماه نشان می‌دهد که آزادسازی سهام عدالت در بورس به صورت چند مرحله‌ای انجام خواهد شد. به عبارت دیگر ۱۰۰ درصد سهام یک سهام‌دار در چند مرحله آزاد می‌شود. رییس جمهور در جلسه هیئت دولت در این خصوص عنوان کرد با چارچوبی که سازمان بورس تعیین می‌کند مشخص می‌شود که مثلا ۳۰ درصد سهام را بتوانند ظرف چند ماه آینده مردم به فروش برسانند. ۳۰ درصد دیگر چند ماه دیگر که مقررات این را شورای عالی بورس مشخص می‌کند. پس فروش سهام عدالت در چند مرحله خواهد بود و اینطور نیست که فشار فروش یکباره بر بازار ایجاد شود. پس خرید و فروش سهام عدالت در بورس در چند مرحله سرمایه‌گذاری غیر مستقیم می باشد که توسط شورای عالی بورس تعیین می شود.

ارزش سهام عدالت در حال حاضر چقدر است؟

در حال حاضر دو دهک کمیته امداد و سازمان بهزیستی برگه سهام یک میلیونی دارند و غیر از آن، ۲۵ میلیون نفر برگه‌های سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی و ۱۰ میلیون نفر برگه‌های سهام ۴۷۸ هزار تومانی دراختیار دارند. اگر وارد سامانه سهام عدالت شوید ارزش سهام شما درج شده است که برای برخی حدود ۵۳۲۰۰۰ تومان و برای برخی نیز ۱۰۰۰۰۰۰ تومان درج شده است. ارزش واقعی سهام عدالت برای سهام عدالت ۵۰۰۰۰۰ تومانی بین ۵ تا ۷ میلیون و برای سهام عدالت یک میلیون تومانی بین ۱۰ تا ۱۴ میلیون می باشد. یعنی ارزش سهام عدالت چیزی حدود ۱۰ الی ۱۲ برابر شده است.

شرکت های موجود در سهام عدالت برای خرید و فروش سهام

شرکت های موجود در سهام عدالت شامل ۴۹ شرکت می باشد که شامل شرکت های آلومینیوم ایران یا ایرالکو با مالکیت ۳۰% و ایران خودرو یا خودرو با مالکیت %۳ و بانک تجارت با مالکیت ۴۰% و بانک صادرات ایران با مالکیت ۴۰% و بانک ملت با مالکیت ۳۰% و پارس سویچ با مالکیت ۴۶% و پالایش نفت بندر عباس با مالکیت ۲۰% و پالایش نفت تهران با مالکیت ۷۰% و پالایش نفت شیراز با مالکیت %۱۰ و پالایش نفت اصفهان با مالکیت ۲۰% و پالایش نفت تبریز با مالکیت ۲۰% و پتروشیمی مارون با مالکیت ۳۰% و پست بانک با مالکیت ۲۵% و چادرملو با مالکیت ۲۱% و حمل و نقل پتروشیمی با مالکیت ۲۹% و سایپا با مالکیت ۱% و سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با مالکیت ۲۳% و سرمایه گذاری رنا با مالکیت ۲% و سیمان داراب با مالکیت ۵۰% و سیمان دشتستان سرمایه‌گذاری غیر مستقیم با مالکیت ۳۴% و فولاد آلیاژی ایران با مالکیت ۳۹% و فولاد خوزستان با مالکیت ۳۰% و فولاد مبارکه اصفهان با مالکیت ۳۰% و کارخانجات مخابراتی ایران با مالکیت ۳۵% و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با مالکیت ۲۴% و گل گهر با مالکیت ۱۱% و مخابرات ایران با مالکیت ۲۰% و مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران با مالکیت ۲۶% و ملی صنایع مس ایران با مالکیت ۳۷% و نیرو ترانس با مالکیت ۳۱% و بیمه دانا با مالکیت ۵۵% و پالایش نفت لاوان با مالکیت ۲۰% و پتروشیمی ارومیه با مالکیت ۶% و پتروشیمی بندر امام با مالکیت ۳۰% و پتروشیمی بوعلی سینا با مالکیت ۳۰% و پتروشیمی بیستون با مالکیت ۳۰% و پتروشیمی تبریز با مالکیت ۱۰% و پتروشیمی خوزستان با مالکیت ۳۰% و پتروشیمی شهید تند گویان با مالکیت ۱۰% و پتروشیمی فجر با مالکیت ۳۰% و پتروشیمی سرمایه‌گذاری غیر مستقیم جم با مالکیت ۱۵% و دخانیات ایران با مالکیت ۲۸% و ساختمان سد و تأسیات آبیاری یا سابیر با مالکیت ۴۹% و شهر صنعتی البرز با مالکیت ۲۳% و شهر صنعتی رشت با مالکیت ۵۸% و شهر صنعتی با مالکیت ۲۱% و مشانیر با مالکیت ۴۲% و مگا موتور با مالکیت ۰.۵% و صنایع پتروشیمی خلیج فارس با مالکیت ۴۰% می باشد.

آیا برگه های کاغذی سهام عدالت مشمول سهامداری می باشد؟

صرفا برگه های سهام عدالت مشمول سهامداری نمی باشد بلکه سهام عدالت ویژه آنهایی می باشد که با در دست داشتن برگه های دعوتنامه سهام عدالت و سایر مدارک لازم تشریفات ثبت نام را در بازه زمانی تعیین شده (تا پایان اسفندماه ۱۳۹۴) انجام داده و مشخصات آنها در سامانه سهام عدالت درج شده باشد مشمول سهام عدالت می باشند. پس سهام عدالت شامل تمام افرادی می باشد که در زمان ثبت نام اولیه اسامی آنها در فرم جمع آوری اطلاعات تکمیل و ارسال گردیده و دعوتنامه سهام عدالت نیز برایشان صادر شده و فرآیند ثبت نام آنها طی شده است. البته این نکته را هم مد نظر داشته باشید که برگه های کاغذی سهام عدالت قابلیت خرید و فروش ندارند.

آیا امکان ثبت نام جدید در سهام عدالت وجود دارد؟

در بخش های قبل گفتیم که سرمایه گذاران با مراجعه به سامانه samanese.ir قادر به دیدن اطلاعات سهامداری خود و موعدهای زمانی دریافت سود نقدی هستند. اما برای افرادی که قبل از سال ۹۴ سهام عدالت تعریف نشده است در حال حاضر امکان ثبت نام مجدد وجود ندارد.

آیا سهام عدالت به رایگان به افراد داده شده است؟

سهام عدالت به رایگان در اختیار عموم مردم قرار نگرفته است بلکه زمانی که این سهام برای عموم جامعه در نظر گرفته شد مبلغ واقعی آن از سود نقدی شرکت ها که سالانه باید به سهامدار پرداخت میشد کسر شده است و به همین دلیل پرداخت سود نقدی از سال ۹۵ به سهامداران سهام عدالت پرداخت شده است و قبل از آن هیچگونه واریز سودی انجام نشده است.

برای سرمایه گذاری در سهام عدالت به کد بورسی نیاز دارید که از طریق این لینک قادر به دریافت آن می باشید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.